Spring over hovedmenu

RAR webinar om vestjysk arbejdsmarked tegner et billede af udfordringerne

RAR Vestjylland holdt den 21. april 2020 sit andet webinar om den aktuelle situation på arbejdsmarkedet som følge af COVID-19.

Webinarer om regionale nøgletal i lyset af COVID-19.

RAR holder løbende webinarer, hvor samarbejdsparter får et hurtigt overblik over udviklingen på arbejdsmarkedet. Corona-virussens udbredelse i Danmark har skabt store udfordringer på arbejdsmarkedet og ændret betingelserne for beskæftigelsesindsatsen. Ligeledes er Rådets mulighed for at indsamle og formidle viden om udviklingen på arbejdsmarkedet ændret, da den sædvanlige overvågning ikke er gearet til dag-til-dag ændringer.

RAR Vestjylland har derfor intensiveret sin arbejdsmarkedsovervågning for at skabe overblik og formidle den nyeste tilgængelige viden om udviklingen på arbejdsmarkedet. Webinarer er eksempel herpå. Første webinar blev holdt 30. marts.

Seneste webinar om nøgletal for det vestjyske arbejdsmarked i lyset af Coronakrisen blev holdt 21. april 2020 - kl. 13 til 13.30. Målgruppen er RAR Vestjylland og Rådets samarbejdsparter:

Program plus oplæg fra RARs webinar den 21. april med nøgletal om det vestjyske arbejdsmarked (pdf) (nyt vindue).

Nedenstående uddybes grafikken i oplægget med tekst om hovedpointer på baggrund af oplæg og de nyeste tilgængelige data.

Fokus på udviklingen i ledigheden – herunder nyledige fordelt på forskellige karakteristika

Hele landet

I perioden 12. marts til 20. april 2020 er antallet af tilmeldte ledige steget med 45.400, hvilket er en stigning på 34%. A-dagpengemodtagere udgør 88% af stigningen, mens 12% er jobparate eller åbenlys uddannelsesparate modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse.

Vestjylland

I samme periode er antallet af tilmeldte ledige i Vestjylland steget med 2.295 svarende til en stigning på 39%. Pr. 19. april 2020 er der 8.177 tilmeldte ledige i Vestjylland.

Vestjyske kommuner

Blandt de vestjyske kommuner er antallet af tilmeldte steget mellem 29% i Ringkøbing-Skjern og 47% i Holstebro. Opgørelser af procentvise ændringer i ledigheden er følsomme overfor udgangspunktet. Stigende ledighed vil vise sig som en større procentvis ændring i kommuner med lav ledighed i udgangspunktet. Eksempelvis ses de største procentvise stigninger i Holstebro og Skive, som i udgangspunktet var de to vestjyske kommuner med lavest ledighed.

Fordelt på ydelser

A-dagpengemodtagere udgør en større andel af de nytilmeldte. I perioden 9. marts til 19. april 2020 er 81% af de nytilmeldte a-dagpengemodtagere, mens de øvrige 19% modtager en kontanthjælpsydelse. Gennemsnittet for samme periode i årene 2015-2019 er 68% a-dagpengemodtagere og 32% modtagere af en kontanthjælpsydelse.

Fordelt på køn

En større andel af de nytilmeldte er mænd. I perioden 9. marts til 19. april 2020 er 55,5% af de nytilmeldte mænd – 44,5% er kvinder. Overvægten af mænd blandt de nyledige er større end gennemsnittet for samme periode i årene 2015-2019, hvor mænd udgjorde 51,1% af de nytilmeldte, mens kvinder udgjorde 48,9%.

Fordelt på alder

Alderssammensætningen blandt de nytilmeldte i perioden 9. marts til 19. april 2020 er anderledes end gennemsnittet for samme periode i årene 2015-2019. I de foregående år har 30-49 årige udgjort 49% af de nytilmeldte, mens 10% har været 60+ årige. Disse aldersgruppers andel er faldet til henholdsvis 43% og 9% i perioden 9. marts til 19. april 2020. Unge under 30 år udgør derimod en større andel af de nytilmeldte i den aktuelle periode, 9. marts til 19. april 2020, idet 26% af de nytilmeldte er under 30 år. Gennemsnittet for samme periode i årene 2015-2019 var, at 22% af de nytilmeldte var under 30 år. De 50-59 åriges andel er ligeledes højere med 22% af de nytilmeldte i den aktuelle periode mod 19% i de foregående år.

Fordelt på uddannelse

I perioden 9. marts til 19. april er der i alt 4.297 nytilmeldte ledige i Vestjylland. Heraf har 1.779 en erhvervsfaglig uddannelse, hvilket svarer til 41%. 1.646 er kortuddannede (grundskole/gymnasial), hvilket svarer til 38%. Faglærte og kortuddannede udgør således til sammen 79% af de nytilmeldte, mens 18% har en videregående uddannelse. 3% er i kategorien ”uoplyst”.

Sammenlignet med samme periode i årene 2015-2019 bemærkes det, at de lediges uddannelsesniveau ikke har ændret sig væsentligt. Herved adskiller Vestjylland sig fra udviklingen på landsplan, hvor særligt kortuddannede udgør en større andel af de nytilmeldte i den aktuelle periode.

Opgjort på A-kasser

3.462 forsikrede vestjyder har meldt sig ledige i perioden 9. marts til 19. april 2020. Heraf er 1.072 medlemmer af Faglig fælles (3F) A-kasse, hvilket svarer til 31%. Herefter følger Kristelig A-kasse (16%) og Det faglige hus A-kasse (10%). Tilsammen udgør de tre a-kassers medlemmer, hvoraf mange er kortuddannede, 57% af de nytilmeldte, forsikrede ledige. Sammenlignet med samme periode i årene 2015-2019 udgør særligt medlemmer af Faglig fælles (3F) A-kasse og Det faglige hus A-kasse en større andel af de nytilmeldte i den aktuelle periode, 9. marts til 19. april 2020. Faglig fælles (3F) A-kasse har i den aktuelle periode en andel af nytilmeldte, som er 4,4 procentpoint højere end i de foregående år. Det faglige hus A-kasse har en andel, som er 2,8 procentpoint højere, mens det tilsvarende tal for Kristelig A-kasse er 0,1 procentpoint. Alle A-kasser har oplevet stigende ledighed i Vestjylland i perioden 9. marts til 19. april 2020.

Opgjort på branchetilhørsforhold

Virksomheder har et branchetilhørsforhold. Derfor kan beskæftigelse opgøres på brancheniveau via de virksomheder, som de beskæftigede er ansat i. Ledighed kan derimod ikke brancheopdeles. Med henblik på at tegne et billede af hvilke brancher de nyledige kommer fra, har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fordelt nyledige på brancher ud fra oplysninger om ansættelsesforhold umiddelbart før ledighed. Opgørelsen viser, at flest nyledige vestjyder har været ansat inden for brancherne Industri (771), Handel (582), Rejsebureau, rengøring mv. (484), Hoteller og restauranter (370) og Transport (321).

Antallet af nytilmeldte fra forskellige brancher afhænger blandt andet af hvor mange ansatte, der er i branchen. Handel er eksempelvis en branche med mange ansatte, hvorfor der altid vil være mange nytilmeldte, som har været ansat inden for Handel før ledighed. Ligeledes har det betydning, om typiske ansættelser inden for branchen er af længere varighed, eller om branchen er karakteriseret ved mange kortere ansættelser og følgelig har en høj jobomsætning. Mange nyledige vil have haft ansættelse i brancher med høj jobomsætning, som eksempelvis kendetegner branchen Rejsebureau, rengøring mv.

Jævnfør ovenstående er absolutte tal for nytilmeldte ikke det mest hensigtsmæssige, hvis formålet er at vurdere hvilke brancher, der særligt har faldende beskæftigelse i den nuværende situation. Det er imidlertid muligt at få indsigt heri ved at opgøre branchetilhørsforholdet for alle ledige umiddelbart før arbejdsmarkedet blev kraftigt påvirket af coronasituationen og derefter følge udviklingen i antal nytilmeldte fordelt på branchetilhørsforhold. Sammenlignes således antallet af ledige pr. 8. marts 2020 med antallet af ledige pr. 19. april 2020 fremgår det, at ledigheden er steget med 114% inden for Transport og 89 % inden for Hoteller og restauranter. Herefter følger Bygge og anlæg samt Industri – begge med stigninger på 65%.

Varsling

Antallet af borgere omfattet af varslingssager – afskedigelser af større omfang meddelt til De Regionale Arbejdsmarkedsråd – lå på et stabilt niveau på landsplan de første 11 uger af 2020. Det gennemsnitlige antal borgere omfattet af varsling disse første 11 uger var 229. I uge 12 steg antallet af borgere omfattet af en varslingssag indmeldt i ugen til 1.863. I uge 13 blev der meddelt varsling omfattende 1.389 borgere, mens tallet for uge 14 var 611. I uge 15 (påskeugen) var der ingen varslingssager.

Vestjylland havde en meget stor andel af borgere berørt af varsling i uge 12 med 747 af de i alt 1.863. I uge 13 var antallet af borgere varslet i Vestjylland 37 og i uge 14 var ingen borgere berørt af varsling i Vestjylland.

Arbejdsfordeling

En arbejdsfordeling er en ordning i en virksomhed, hvor arbejdstiden for de ansatte i en midlertidig periode er nedsat for at undgå afskedigelser i virksomheden. I perioden med nedsat arbejdstid modtager de ansatte (supplerende) dagpenge. I årets første 11 uger var der, på landsplan, kun ganske få arbejdsfordelinger. Det gennemsnitlige antal borgere omfattet af arbejdsfordeling var 34 pr. uge i de første 11 uger af 2020. I uge 12 blev der påbegyndt arbejdsfordeling omfattende 1.760 personer. Arbejdsfordelinger påbegyndt uge 13 omfattede 2.250 personer, mens tallet for uge 14 var 1.853 personer. I uge 15 (påskeugen) var 406 borgere omfattet af arbejdsfordeling.
Vestjylland har haft en andel af arbejdsfordelingssagerne, der nogenlunde svarer til Vestjyllands andel af beskæftigelsen. 124 i uge 12, 318 i uge 13, 218 i uge 14 og 101 i uge 15.

Opslåede stillinger på Jobnet

Antallet af opslåede stillinger på Jobnet er en indikator for efterspørgslen efter arbejdskraft. På landsplan er antallet af opslåede stillinger på Jobnet faldet med 27,8% fra 8. marts til 19. april 2020. I Vestjylland er antallet faldet med 24,5% i samme periode.


 

 

Sidst opdateret: 31-07-2023