Spring over hovedmenu

Nyhed - RAR Sjælland

03-04-2023

Nyt fra RAR Sjælland, april 2023

Ny positivliste giver mulighed for korte kurser - som skridt på vejen til job

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) for Sjælland har netop besluttet en ny positivliste for den regionale uddannelsespulje, som gælder fra 1. april 2023. Listen består af 281 unikke, korte, erhvervsrettede kurser inden for områder, hvor der er eller forventes jobåbninger i løbet af de næste 6 måneder.

Målrettet opkvalificering med kurser rettet mod områder med mangel på arbejdskraft kan gøre en forskel for ledige borgere på vejen mod job. Positivlisten er RARs konkrete bidrag hertil. Grundlaget for positivlisten er solid viden om situationen på det regionale arbejds-marked, herunder de stillingsbetegnelser som virksomhederne har svært ved at rekruttere arbejdskraft til.

Ledige i Sjællandsregionen kan fortsat også tilbydes kurser fra positivlisterne i de tilstødende regioner: RAR-Hovedstaden, RAR-Fyn og RAR-Bornholm. Positivlisterne kan findes via RAR Sjællands hjemmeside. Listerne findes i 3 versioner, som giver forskellige muligheder for at skrive ud eller søge efter kurser i de enkelte RAR-områder eller inden for erhvervsområder.

På positivlisten er hvert enkelt kursus knyttet til en stillingsbetegnelse. Det skal gøre det nemmere for jobkonsulenter at vejlede omkring kursusmuligheder. Flere af kurserne kan bruges i forbindelse med forskellige stillingsbetegnelser, og disse kurser vil dermed optræde flere gange på listen.

Positivlisten for den regionale uddannelsespulje – RAR Sjælland (ny side)

RAR er klar med strategi- og handlingsplan 2023-2026

På rådsmødet i marts har vi besluttet den overordnede strategi- og handlingsplan, som udgør rammen for rådets arbejde i perioden frem til 2026. Og vi har fastlagt de konkrete indsatsområder, vi vil prioritere i det kommende år.

Vores hovedopgave er at være med til at sikre et arbejdsmarked i balance, hvor virksomhederne får den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft - og hvor flest mulige har fodfæste på arbejdsmarkedet. Det har vi konkretiseret i 4 pejlemærker, der angiver vores fokus i indsatsen og er grundlaget for vores opfølgning. I rådet drøfter vi løbende udviklingen på arbejdsmarkedet og vurderer, om der er tendenser, som giver anledning til at justere på indsatser eller iværksætte nye konkrete aktiviteter.

Det regionale arbejdsmarked er aktuelt præget af rekrutteringsudfordringer inden for en række brancher. Den seneste rekrutteringssurvey fra december 2022 viser, at RAR Sjællands område har landets højeste forgæves rekrutteringsrate (35,3 %) – defineret som andelen af stillinger der ikke blev besat med den ønskede profil. Og også i fremtiden vil der af forskellige årsager komme til at mangle hænder og hoveder med de rette kvalifikationer på mange områder.

Der er især udfordringer inden for 'bygge & anlæg', 'hotel & restauration', 'industri', 'lager & transport' og 'velfærd'.Job-VEU-indsatserne i 2023 vil derfor være rettet mod disse brancher. Og på tværs af brancher har vi fokus på ’grøn omstilling' samt geografisk afgrænsede indsatser i forbindelse med Femern Bælt-byggeriet og industriudviklingen i Kalundborg.

Ekstra spot på unge

Som særligt opmærksomhedspunkt i 2023 retter vi lyset mod den store gruppe af unge mennesker, der hverken er i job eller har en uddannelse. De nyeste tal fra Region Sjællands uddannelsesanalyse 2023 viser, at 7 % af de unge i regionen i 4. kvartal 2022 hverken var i job eller uddannelse. 30 % af de 20-29 årige har grundskolen som højeste fuldførte uddannelse, og heraf er 28 % på offentlig forsørgelse.

Det kan kun give anledning til bekymring. Der skal et langt sejt træk til, men det er bydende nødvendigt at få vendt udviklingen – især af hensyn til de unge – men også af hensyn til vores fælles fremtid. I RAR vil vi derfor hen over året følge de forskellige indsatser og initiativer, som sættes i værk omkring ungemålgrupper. Og vi vil udnytte alle anledninger til overfor aktører og samarbejdsparter på beskæftigelsesområdet at sætte ord på de mange problematikker omkring unge i forhold til job og uddannelse.