Spring over hovedmenu

RAR webinar om østjysk arbejdsmarked tegner et billede af udfordringerne

Det regionale arbejdsmarkedsråd (RAR) Østjylland holdt den 16. april 2020 sit andet webinar sammen med sit sekretariatet AMK-Midt Nord om den aktuelle situation på arbejdsmarkedet som følge af COVID-19.

Webinarer om regionale nøgletal i lyset af COVID-19.

RAR holder webinarer, hvor samarbejdsparter får et hurtigt overblik over udviklingen på arbejdsmarkedet. Corona-virussens udbredelse i Danmark har skabt store udfordringer på arbejdsmarkedet og ændret betingelserne for beskæftigelsesindsatsen. Ligeledes er Rådets mulighed for at indsamle og formidle viden om udviklingen på arbejdsmarkedet ændret, da den sædvanlige overvågning ikke er gearet til dag-til-dag ændringer.

RAR Østjylland har derfor intensiveret Rådets arbejdsmarkedsovervågning for at skabe overblik og formidle den nyeste tilgængelige viden om udviklingen på arbejdsmarkedet. Webinarer er eksempel herpå. Seneste webinar om nøgletal for det østjyske arbejdsmarked i lyset af Coronakrisen blev holdt den 16. april 2020 - kl.10 til 10.30. Målgruppen var RAR Østjylland og Rådets samarbejdsparter. Der var godt 100 deltagere på webinaret, hvor spørgsmål blev besvaret undervejs.

Program plus oplæg fra RARs webinar den 16. april med nøgletal om det østjyske arbejdsmarked (pdf) (nyt vindue).

Nedenstående uddybes grafikken i oplægget med tekst om hovedpointer på baggrund af oplæg og de nyeste tilgængelige data. 

Fokus på udviklingen i ledigheden – herunder nyledige fordelt på forskellige karakteristika

Hele landet:

I perioden 12. marts til 14. april 2020 er antallet af tilmeldte ledige steget med 45.428, hvilket er en stigning på 34%. A-dagpengemodtagere udgør 89% af stigningen, mens 11% er jobparate eller åbenlys uddannelsesparate modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse.

Østjylland

I samme periode er antallet af tilmeldte ledige i Østjylland steget med 7.309 svarende til en stigning på 33%. Pr. 13. april 2020 er der 29.585 tilmeldte ledige i Østjylland.

Østjyske kommuner

Blandt de østjyske kommuner er antallet af tilmeldte steget mindst i Samsø kommune (9,4%). For de øvrige østjyske kommuner varierer stigningen i antallet af tilmeldte fra 29,3% i Aarhus til 45,0% i Skanderborg. Opgørelser af procentvise ændringer i ledigheden er følsomme overfor udgangspunktet. Stigende ledighed vil vise sig som en større procentvis ændring i kommuner med lav ledighed i udgangspunktet. Eksempelvis ses de største procentvise stigninger i Skanderborg og Favrskov, som i udgangspunktet var de to østjyske kommuner med lavest ledighed.

Fordelt på ydelser

A-dagpengemodtagere udgør en større andel af de nytilmeldte. I perioden 9. marts til 13. april 2020 er 76,9% af de nytilmeldte a-dagpengemodtagere, mens de øvrige 23,1% modtager en kontanthjælpsydelse. Gennemsnittet for samme periode i årene 2015-2019 er 68,4% a-dagpengemodtagere og 31,6% modtagere af en kontanthjælpsydelse.

Køn

En større andel af de nytilmeldte er mænd. I perioden 9. marts til 13. april 2020 er 53,3% af de nytilmeldte mænd – 46,7% er kvinder. Overvægten af mænd blandt de nyledige er større end gennemsnittet for samme periode i årene 2015-2019, hvor mænd udgjorde 51,2% af de nytilmeldte, mens kvinder udgjorde 48,8%.

Alder

Alderssammensætningen blandt de nytilmeldte i perioden 9. marts til 13. april 2020 er anderledes end gennemsnittet for samme periode i årene 2015-2019. I de foregående år har 30-49 årige udgjort 51% af de nytilmeldte, mens 9% har været 60+ årige. Disse aldersgruppers andel er faldet til henholdsvis 43% og 6% i perioden 9. marts til 13. april 2020. Unge under 30 år udgør derimod en større andel af de nytilmeldte i den aktuelle periode, 9. marts til 13. april 2020, idet 33% af de nytilmeldte er under 30 år. Gennemsnittet for samme periode i årene 2015-2019 var, at 25% af de nytilmeldte under 30 år.

Uddannelse

I perioden 9. marts til 13. april er der i alt 12.559 nytilmeldte ledige i Østjylland. Heraf er 4.598 kortuddannede (grundskole/gymnasial), hvilket svarer til 37%. 4.240 nytilmeldte har en erhvervsfaglig uddannelse, hvilket svarer til 34%. Kortuddannede og faglærte udgør således til sammen 71% af de nytilmeldte, mens 26% har en videregående uddannelse. 3% er i kategorien ”uoplyst”.
Sammenlignet med samme periode i årene 2015-2019 bemærkes det særligt, at kortuddannede udgør en større andel af de nytilmeldte i den aktuelle periode – 37% fra 9. marts til 13. april 2020 mod 31% i samme periode i årene 2015-2019.

A-kasser

9.657 forsikrede østjyder har meldt sig ledige i perioden 9. marts til 13. april 2020. Heraf er 2.110 medlemmer af Faglig fælles (3F) A-kasse, hvilket svarer til 22%. Herefter følger Kristelig A-kasse (12%) og Det faglige hus A-kasse (9%). Tilsammen udgør de tre a-kassers medlemmer, hvoraf mange er kortuddannede, 43% af de nytilmeldte, forsikrede ledige. Sammenlignet med samme periode i årene 2015-2019 udgør de tre a-kassers medlemmer en større andel af de nytilmeldte i den aktuelle periode, 9. marts til 15. april 2020. Faglig fælles (3F) A-kasse har i den aktuelle periode en andel af nytilmeldte, som er 4 procentpoint højere end i de foregående år. Det faglige hus A-kasse har en andel, som er 3,3 procentpoint højere, mens det tilsvarende tal for Kristelig A-kasse er 1,2 procentpoint. Alle A-kasser har oplevet stigende ledighed i Østjylland i perioden 9. marts til 13. april 2020.

Branchetilhørsforhold

Virksomheder har et branchetilhørsforhold. Derfor kan beskæftigelse opgøres på brancheniveau via de virksomheder, som de beskæftigede er ansat i. Ledighed kan derimod ikke brancheopdeles. Med henblik på at tegne et billede af hvilke brancher de nyledige kommer fra, har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fordelt nyledige på brancher ud fra oplysninger om ansættelsesforhold umiddelbart før ledighed. Opgørelsen viser, at flest nyledige østjyder har været ansat inden for brancherne Handel (1.508), Hoteller og restauranter (1.471), Rejsebureau, rengøring mv. (1.370) og Industri (1.282).
Antallet af nytilmeldte fra forskellige brancher afhænger blandt andet af hvor mange ansatte, der er i branchen. Handel er eksempelvis en branche med mange ansatte, hvorfor der altid vil være mange nytilmeldte, som har været ansat inden for Handel før ledighed. Ligeledes har det betydning, om typiske ansættelser inden for branchen er af længere varighed, eller om branchen er karakteriseret ved mange kortere ansættelser og følgelig har en høj jobomsætning. Mange nyledige vil have haft ansættelse i brancher med høj jobomsætning, som eksempelvis kendetegner branchen Rejsebureau, rengøring mv.

Jævnfør ovenstående er absolutte tal for nytilmeldte ikke det mest hensigtsmæssige, hvis formålet er at vurdere hvilke brancher, der særligt har faldende beskæftigelse i den nuværende situation. Det er imidlertid muligt at få indsigt heri ved at opgøre branchetilhørsforholdet for alle ledige umiddelbart før arbejdsmarkedet blev kraftigt påvirket af coronasituationen og derefter følge udviklingen i antal nytilmeldte fordelt på branchetilhørsforhold. Sammenlignes således antallet af ledige pr. 8. marts 2020 med antallet af ledige pr. 13. april 2020 fremgår det, at ledigheden er steget med 75% inden for Hoteller og restauranter. Herefter følger Transport (73%), Industri (54%), Bygge og anlæg (51%) samt Handel (42%).

Varsling

Antallet af borgere omfattet af varslingssager – afskedigelser af større omfang meddelt til De Regionale Arbejdsmarkedsråd – lå på et stabilt niveau på landsplan de første 11 uger af 2020. Det gennemsnitlige antal borgere omfattet af varsling disse første 11 uger var 229. I uge 12 steg antallet af borgere omfattet af en varslingssag indmeldt i ugen til 1.771. I uge 13 blev der meddelt varsling omfattende 1.389 borgere, mens tallet for uge 14 var 641.
Østjylland har haft en begrænset del af varslingssagerne med 63 berørte borgere i uge 12, 115 i uge 13 og 40 i uge 14.

Arbejdsfordeling

En arbejdsfordeling er en ordning i en virksomhed, hvor arbejdstiden for de ansatte i en midlertidig periode er nedsat for at undgå afskedigelser i virksomheden. I perioden med nedsat arbejdstid modtager de ansatte (supplerende) dagpenge. I årets første 11 uger var der, på landsplan, kun ganske få arbejdsfordelinger. Det gennemsnitlige antal borgere omfattet af arbejdsfordeling var 34 pr. uge i de første 11 uger af 2020. I uge 12 blev der påbegyndt arbejdsfordeling omfattende 1.739 personer. Arbejdsfordelinger påbegyndt uge 13 omfattede 2.200 personer, mens tallet for uge 14 var 1.732 personer.

Østjylland har haft en betydelig andel af arbejdsfordelingssagerne med 239 personer i uge 12, 429 personer i uge 13 og 417 personer i uge 14.

Opslåede stillinger på Jobnet

Antallet af opslåede stillinger på Jobnet er en indikator for efterspørgslen efter arbejdskraft. På landsplan er antallet af opslåede stillinger på Jobnet faldet med 22,3% fra 8. marts til 13. april 2020. I Østjylland er antallet faldet med 15,7% i samme periode.

Nærmere oplysninger:

  • Hans A. Sørensen, Formand for RAR Østjylland, Tlf. 88 92 54 02
  • Anders Daugberg Stryhn, direktør for AMK Midt-Nord, 7222 3602
Sidst opdateret: 31-07-2023