Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

RAR Nordjylland – strategi og indsats i 2022

Rådet opdaterer løbende sin strategi efter udviklingen på arbejdsmarkedet. Nuværende strategi er godkendt i det tidligere Råd den 29. september 2021. Nyt Råd er tiltrådt den 1. juni 2022. Rådet har her forlænget overordnet fokus frem til september 2022, hvor ny revidering fastlægges.

Aktuelt overblik over udfordringer, redskaber og potentialer er afgørende for en kvalificeret indsats mod alle målgrupper. Data og drøftelser af aktuelt virkelighedsbillede på bagkant af corona gav anledning til denne konsekvensjustering af fokus.

Rådet fokus er rettet mod aktuelle mangelsituationer og tilvejebringelse af kvalificeret arbejdskraft til virksomheder og offentlige arbejdspladser.

Aktuel udvikling på arbejdsmarkedet og Rådets indspil giver blandt andet anledning til øget fokus på:

 • Rekrutteringsudfordringer – aktuelt brancherelateret og strukturelt på længere sigt. 
 • Borgere på kanten – særlig vigtigt at få flere med. Der er både behov og potentiale.
 • Langtidsledige – flest mulig skal med.
 • Unge uden job/uddannelse + gruppen med gymnasial uddannelse uden retning/job.
 • Jobrettet opkvalificering og VEU - med ambition om et Nordjylland i kompetencebalance.

Indsatser med to spor.

 1. Rådet sporer yderligere ind på efterspørgselsrettet tilgang til at øge arbejdsstyrken (af unge, borgere på kanten, borgere med handicap, flygtninge/indvandrere mv.)
 2. Rådet sporer ind på efterspørgsels-rettet opkvalificering af arbejdsstyrken + jobrettet brancheskifte.

Bæredygtighed, grøn omstilling og digitalisering er fremhævet som dagsordensættende konkurrenceparametre og dermed et fokus for Rådets mål og indsats kompetencemæssigt og beskæftigelsesmæssigt.

Som led i Trepartsaftalen III har RAR Nordjylland fra medio 2018 fået til opgave at sikre bedre koordination og aktørsamarbejde i forbindelse med voksen-, efter- og videreuddannelsesindsatsen (VEU-indsatsen) i Nordjylland. Rådet arbejder herunder for at sikre et bedre match mellem arbejdskraftens kompetencer og virksomhedernes efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft. Herunder vil Rådet:

 • Lægge vægt på, at behov for VEU omfatter hele arbejdsstyrken.
 • Samarbejde med og inddrage relevante aktører i løsningen af opgaven.
 • Udpege brancheområder for indsats.
 • Sikre og formidle viden som grundlag for indsats.

Strategiens dobbelte fokus skal styrke muligheden for at målrette indsatsen optimalt. De to overordnede fokusområder står i relation til hinanden. Det vil sige, at et fokus på opkvalificering af arbejdsstyrken også vil indeholde rekrutteringsudfordringer og indsatser, som fremmer udsatte borgeres erhvervs- og beskæftigelsesfrekvens og omvendt.

Evalueringen af RARs VEU-indsats medio 2021 viser god effekt af arbejdet og tilfredshed blandt samarbejdsparter. RAR inddrager evalueringens anbefalinger til yderligere styrkelse af indsats og resultater i sit strategiske fokus og sin tilgang til indsatsen – herunder som delelement i fokusområdet ”Tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft”.

Fælles løsninger på fælles udfordringer

Rådets mission er med sin indsats at styrke koordination og aktørsamarbejde i Nordjylland. Rådet understøtter og samarbejder om beskæftigelses- samt efter- og videreuddannelsesindsats på tværs af kommuner, erhvervs-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Rådets vision er at arbejde resultatorienteret for - og være kendt for - at bidrage til et attraktivt og dynamisk nordjysk arbejdsmarked i balance. Rådet har fokus på stærke partnerskaber. Videndeling, dialog og samarbejde er RAR Nordjyllands dna. Det er samtidig helt centrale redskaber til at komme i mål med Rådets strategiske indsatsmål.

Strategisk fokus ind i 2022

Mere om RAR Nordjyllands vision, mission og fokus - fastlagt på Rådets møde den 29. september 2021: Rådets strategi og fokus mod juni 2022 (pdf) (nyt vindue)

Udvalg af konkrete indsatser på bagrund af strategien

Indsatser udpeget i RAR den 25. november 2021 (pdf) (Nyt vindue)

Sidst opdateret: 09-06-2022