Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Strategi og fokus – RAR Nordjylland

RAR Nordjyllands strategi og indsats tager afsæt i udfordringerne og potentialer på det nordjyske arbejdsmarked. Rådet har 9. december 2020 udgivet tillæg til sin strategi i lyset af COVID-19.

RAR Nordjylland vil gøre en forskel. Et nordjysk arbejdsmarked i balance og kampform er målet. Rådet vil arbejde hen imod et dynamisk og fleksibelt arbejdsmarked, hvor vi gør hinanden gode. Samarbejde er metoden og tillid er en forudsætningen for at komme i mål med de ambitiøse i mål.

RAR Nordjyllands strategi og indsatsplan i Rådsperiode frem mod 2022 er todelt – de to overordnede fokusområder er:

  1. Tilvejebringelse af kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne
  2. Styrket tilgang til arbejdsstyrken fra gruppen af borgere, der befinder sig på kanten af eller længere væk fra arbejdsmarkedet.

Videndeling, dialog og samarbejde er RAR Nordjyllands dna. Det er samtidig helt centrale redskaber ifht at komme i mål med Rådets strategiske indsatsmål. Rådet har fokus på stærke partnerskaber og videndeling mhp. at styrke det nordjyske arbejdsmarked. Samarbejde og videndeling er ofte fundament i Rådets beslutninger om initiativer.

Arbejdsmarkedet under COVID-19 - tillæg til strategi

Rådet har den 24. september 2020 drøftet mulige justeringer af strategien i lyset af udviklingen på arbejdsmarkedet efter Covid-19. Rådet har derfor udarbejdet et tilføjelsespapir til strategien. Det er vurderingen, at Rådets overordnede strategi holder på det lange sigt, men at der er behov for et her-og-nu indsatspapir, som Rådet har fastlagt på sit møde den 25. november og som er offentliggjort efter beslutning på møde i Rådets Formandskab den 9. december 2020.   

Rådet vil på baggrund af de aktuelle udfordringer og potentialer handlingsrettet sætte yderligere ind på en række områder og opretholde et særligt beredskab. Et udvalg heraf oplistes skematisk i det efterfølgende. 

Tilføjelsespapir til RAR Nordjyllands strategi - 9. december 2020 (pdf)

RAR Nordjylland vil blandt andet have et særligt fokus på en række modelprojekter, som løbende vil blive fulgt og diskuteret på Rådsmøderne. Ambitionen er dels, at projekterne skal bidrage til at løse nogle af de aktuelle udfordringer på arbejdsmarkedet og dels at de bidrager til at udvikle nogle koncepter, som kan bruges fremadrettet – af VEU-konsulenter, kommuner, arbejdsmarkedets parter og uddannelsesinstitutioner. Listen over modelprojekter er ikke udtømmende, men eksempler på konkrete indsatser, som vil bidrage til at realisere strategitillæggets ambitioner. Modelprojekterne vil tage udgangspunkt i områder, hvor Rådet har identificeret behov for indsats. Pejlemærkerne er her: Covid-19 beredskab, kvalificeret arbejdskraft, borgere på kanten/langtidsledighed og grøn omstilling.

Bilag til RAR Nordjyllands Strategitillæg - eksempler på modelprojekter (PDF)

RAR Nordjyllands strategi og indsats tager afsæt i udfordringerne og potentialer på det nordjyske arbejdsmarked. Overvejelserne går på at nå frem til en balance, der sigter på håndtering af udfordringerne på kort, mellemlang og lang sigt. Rådet vil med sin indsats bidrage til, at virksomhederne kan få den kvalificeret arbejdskraft, de har brug for og samtidig arbejde for at hjælpe de borgere, der måtte være på kanten af arbejdsmarkedet tættere på job og gerne få et holdbart fodfæste på arbejdsmarkedet. Med afsæt i udfordringer og mulighederne på det nordjyske arbejdsmarked er RAR Nordjyllands strategi et dynamisk redskab for tæt opfølgning på udviklingstendenser for hele det nordjyske arbejdsmarked.

Som baggrund for Rådets strategidrøftelser september 2020 har Rådet fået udarbejdet et aktuelt datanotat om udfordringer og potentialer på det nordjyske arbejdsmarked. Det notat gør Rådet tilgængeligt for alle samarbejdsparter her på hjemmesiden:

Datapapir som baggrund for RAR Nordjyllands strategidrøftelser den 24. september 2020 (pdf) (nyt vindue)

Strategiens kerne 

Rådets overordnede strategi bygger ovenpå viden og erfaringer ifht konstruktiv og effektiv indsatspraksis. Strategiens dobbelte fokus skal styrke muligheden for at målrette indsatsen optimalt. De to overordnede fokusområder står i relation til hinanden, dvs. at et fokus på opkvalificering af arbejdsstyrken også vil indeholde rekrutteringsudfordringer og indsatser, som fremmer udsatte borgeres erhvervs- og beskæftigelsesfrekvens og omvendt.

Som led i Trepartsaftalen III har RAR Nordjylland fra medio 2018 også fået til opgave at sikre bedre koordination og aktørsamarbejde i forbindelse med voksen-, efter- og videreuddannelsesindsatsen (VEU-indsatsen) i Nordjylland. Rådet arbejder herunder for at sikres et bedre match mellem arbejdskraftens kompetencer og virksomhedernes efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft. 
Strategien herfor er indskrevet som delelement i fokusområdet ”Tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft”. 

Se mere om RAR Nordjyllands vision, mission og fokus nedenstående - fastlagt på Rådets møde den 24. januar 2019:

Rådets strategi og fokus 2019 og frem (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret: 09-12-2020