Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Sagsudvalg – RAR Nordjylland

RAR Nordjylland har nedsat et Sagsudvalg til at at varetage diverse forvaltningsmæssige opgaver.

RAR Nordjyllands Sagsudvalg har følgende medlemmer:

 • Fra DA: Frede A. Hansen 
 • Fra Kommunerne og Regionen: Bettina Kjeldsen og Henrik Dalgaard.
 • Fra FH: Dorte Carstens og Esben Slot

Sagsudvalget er nedsat på Rådets konstituerende møde den 1. juni 2022, hvor  kommissorium for udvalget også blev fastlagt. Sagsudvalget vælger på næste møde blandt udvalgets medlemmer ny formand for udvalget. 

Kommende møder i Sagsudvalget

 • Der er ikke fastlagt flere møder i 2022. Nyt RAR er tiltrådt 1. juni 2022, og nyt Sagsudvalg er valgt. Hurtigst muligt aftales tidspunkt for kommende møder.

Sagsudvalget fungerer under en model for administrativ praksis, der sikrer, at egentlige politiske diskussioner og principielle sager forelægges for RAR, men at sagerne ellers varetages af Sagsudvalget og sekretariatet, uden at RAR involveres direkte. RAR Nordjylland orienteres på Rådsmøderne om Udvalgets arbejde og beslutninger.

RAR Nordjylland har i en vis udstrækning delegeret kompetence til Sagsudvalget til at træffe afgørelse i sager vedrørende:

 • Høringer om arbejds- og opholdstilladelse til 3. lands statsborgere
 • Godkendelse af arbejdsfordelinger over 13 ugers varighed inden for 12 måneder
 • Godkendelse af arbejdssteder til samfundstjeneste
 • Orientering om varslinger af større afskedigelser. Udvalget følger udviklingen i antallet af varslinger.
 • Godkendelse af indsatsplan i forbindelse med varsling af afskedigelser af større omfang (varslingspuljeansøgning)
 • Sager vedrørende merbeskæftigelse ved ansættelse i løntilskud i virksomheder, der ikke er omfattet af en kollektiv overenskomst
 • Ansøgninger om dispensation fra rimelighedskravet i forbindelse med ansættelse i virksomhedspraktik i form af nytteindsats
 • Underretning om anvendelsen af løntilskud, virksomhedspraktik og nytteindsats (kvartalsvise ’KVL-lister’)

Kommissorium for RAR Nordjyllands Sagsudvalg - tiltrådt 1. juni 2021 - (pdf - nyt vindue)  

Mødematerialer: Udvalgets mødematerialer er ikke offentligt tilgængelige.  

Kontakt Sekretariatet:

Sekretariat for RAR er Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord, Nybrogade 16, 1. sal 9000 Aalborg Tlf. 72 22 36 00 e-mail: amkmidt-nord@star.dk

Sekretariatets kontaktpersoner ifht sagsbehandlingen:

 • Kristoffer Brix Andersson, 7222 3660, krba@star.dk

Herudover evt også:

 • Hans Svenstrup, 7222 3639, has@star.dk
Sidst opdateret: 03-06-2022