Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Sagsudvalg – RAR Nordjylland

RAR Nordjylland har nedsat et Sagsudvalg til at at varetage diverse forvaltningsmæssige opgaver.

RAR Nordjyllands Sagsbehandlingsudvalg har følgende medlemmer:

 • Fra DA: Frede A. Hansen og Hanne Toppenberg.
 • Fra Kommunerne og Regionen: John Karlsson og Bente Bang.
 • Fra LO: Kim Jacobsen og Søren Eriksen

Sagsudvalget er nedsat på Rådets konstituerende møde den 7. juni 2018, hvor  kommissorium for udvalget også blev fastlagt. Første møde i det nye Sagsudvalg blev holdt den 11. september kl. 10. til 12. hos AMK. Her valgte udvalget Kim Jacobsen som Formand. Formanden vælges af udvalget blandt udvalgets medlemmer.

Kommende møder i Sagsudvalget

 • Torsdag d. 14. okt. 2021 kl. 10-12
 • Tirsdag d. 7. dec. 2021 kl 10-12
 • Tirsdag d. 8. feb. 2022. kl. 10-12
 • Mandag d. 25. april 2022 kl. 10-12

Sagsudvalget fungerer under en model for administrativ praksis, der sikrer, at egentlige politiske diskussioner og principielle sager forelægges for RAR, men at sagerne ellers varetages af Sagsudvalget og sekretariatet, uden at RAR involveres direkte. RAR Nordjylland orienteres på Rådsmøderne om Udvalgets arbejde og beslutninger.

RAR Nordjylland har i en vis udstrækning delegeret kompetence til Sagsudvalget til at træffe afgørelse i sager vedrørende:

 • Høringer om arbejds- og opholdstilladelse til 3. lands statsborgere
 • Godkendelse af arbejdsfordelinger over 13 ugers varighed inden for 12 måneder
 • Godkendelse af arbejdssteder til samfundstjeneste
 • Orientering om varslinger af større afskedigelser. Udvalget følger udviklingen i antallet af varslinger.
 • Godkendelse af indsatsplan i forbindelse med varsling af afskedigelser af større omfang (varslingspuljeansøgning)
 • Sager vedrørende merbeskæftigelse ved ansættelse i løntilskud i virksomheder, der ikke er omfattet af en kollektiv overenskomst
 • Ansøgninger om dispensation fra rimelighedskravet i forbindelse med ansættelse i virksomhedspraktik i form af nytteindsats
 • Underretning om anvendelsen af løntilskud, virksomhedspraktik og nytteindsats (kvartalsvise ’KVL-lister’)

Kommissorium for RAR Nordjyllands Sagsudvalg - opdateret februar 2021 - (pdf - nyt vindue) 

Mødematerialer: Udvalgets mødematerialer er ikke offentligt tilgængelige.  

Kontakt Sekretariatet:

Sekretariat for RAR er Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord, Nybrogade 16, 1. sal 9000 Aalborg Tlf. 72 22 36 00 e-mail: amkmidt-nord@star.dk

Sekretariatets kontaktpersoner ifht sagsbehandlingen:

 • Kristoffer Brix Andersson, 7222 3660, krba@star.dk

Herudover evt også:

 • Hans Svenstrup, 7222 3639, has@star.dk

 

Sidst opdateret: 13-09-2021