Spring over hovedmenu

Nyhedsbrev - RAR Hovedstaden

06-04-2022

Nyt fra RAR Hovedstaden, april 2022

Nye kurser på Positivlisten for den regionale uddannelsespulje

Rådet har godkendt ny positivliste for den regionale uddannelsespulje, der gælder fra 1. april 2022 og frem til udgangen af september 2022. Kurserne giver mulighed for opkvalificering til en lang række områder på arbejdsmarkedet, hvor der er mangel på arbejdskraft.

Listen består af godt 400 korte erhvervsrettede kurser samt nogle få almene kurser, der kan forberede ledige til deltagelse i et egentligt fagrettet kursus. Kurserne kan anvendes både af alle ledige. Hvis man savner et kursus på RAR Hovedstadens liste, opfordrer vi til, at man ser på RAR Sjællands og RAR Bornholms lister, idet det er muligt for ledige i hovedstaden at bruge listen fra naboregioner.

Bedre overblik: Der er mange puljer og positivlister, Den regionale uddannelsespulje er ikke ene om at have en positivliste, og det kan derfor være svært at finde rundt i de mange ordninger. Derfor har STAR oprettet en ny samlet borgerrettet side med informationer om regler, kurser og uddannelsesmuligheder i forbindelse med positivlisterne inden for følgende ordninger: Seks ugers jobrettet uddannelse, den regionale uddannelsespulje, uddannelsesløftsordningen samt voksenlærlinge.

Positivliste for den regionale uddannelsespulje (link til RARs hjemmeside)

Positivlister – se hvilke kurser og uddannelser du kan få adgang til (link til STARs hjemmeside)

Job VEU indsatsen – godschauffører

Koordination og aktørsamarbejde i forbindelse med voksen-, efter- og videreuddannelses-indsatsen (VEU) er en af vores vigtigste opgaver i RAR. Formålet er at sikre et bedre match mellem arbejdskraftens kompetencer og virksomhedernes efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft. Vi følger udviklingen i rekrutteringssituationen og får meldinger fra brancheorganisationer, jobcentre og mange andre om, hvor der kan være behov for at koordinere en opkvalificeringsindsats målrettet konkrete områder.

Et aktuelt eksempel på dette er en indsats på transportområdet for godschauffører. På initiativ fra Transportens Udviklingsfond har RARs VEU koordinatorer etableret en projektgruppe med udviklingsfonden, ATL (Transportens Arbejdsgivere), 3F og HRS (Hovedstadens Rekrutteringsservice).

Gruppen har i samarbejde med TEC Hvidovre iværksat et opkvalificeringsforløb med inddragelse af udvalgte transportvirksomheder under ATL. HRS koordinerer mellem jobcentrene ift. afklaring af de ledige og planlægning af info- og matcharrangement mm.

Der er tale om et pilotprojekt, der - hvis der opnås gode resultater – kan udbredes til andre dele af landet.

Deltagerne, der er matchet med virksomhederne, har været i snusepraktik og går nu videre i opkvalificeringsforløb.

Kontakt en VEU-Koordinator (link til RARs hjemmeside)

Rekrutteringssituationen – og nye data vedr. jobordrer

Arbejdsmarkedet er fortsat præget af rekrutteringsudfordringer inden for en række brancher. Der er mange jobåbninger og samtidig er ledigheden på et meget lavt niveau.

Den seneste rekrutteringssurvey fra marts 2022 viser en forgæves rekrutteringsrate (FRR) i RAR Hovedstadens område på 27,6 %, og den er dermed faldet i forhold til december 2021, hvor FRR var på 30 %). 8 brancher har en FRR over 25 %.

Aktuelt ses der især udfordringer inden for Hoteller og Restauranter, Bygge og Anlæg, Rejsebureauer, rengøring oa. operationel service, Transport samt Social og Sundhedsvæsen.

Fremadrettet får vi flere data vedr. jobcentrenes arbejde med at hjælpe virksomhederne med at få den arbejdskraft de behøver. RAR blev præsenteret for en ny måling, der viser antallet af oprettede jobordrer og stillinger. Målingen opgøres månedsvist, og fremover vil der også komme data om formidlingsgrad og besættelsesgrad, så det kan ses i hvor høj grad, der formidles og ansættes kandidater på ordrerne. Det vil også blive muligt at se målingerne fordelt på erhvervsområder.

Find de nye målinger på Jobindsats.dk (LINK)

Se flere data om arbejdsmarkedet i rapportbanken på Jobindsats.dk (LINK)

Læs den seneste rekrutteringsurvey på STARs hjemmeside (link)

Rådet giver stafetten videre

RAR Hovedstadens funktionsperiode nærmer sig sin afslutning. Vi har holdt vores sidste ordi-nære rådsmøde den 21. marts, men formandskab og sagsudvalg fortsætter arbejdet frem til udgangen af maj, hvor et nyt RAR tiltræder.

En håndfuld nuværende rådsmedlemmer forventes at fortsætte i det nye RAR, hvilket sikrer en god overgang og videreførelse af eksisterende indsatser. Og i formandskabet og rådets sagsudvalg evaluerer vi i denne tid vores arbejde og kommer med anbefalinger til det kommende nye råd.

Det nye RAR ”arver” et arbejdsmarked, der for alvor har fået fart på efter en turbulent Corona-krise. Arbejdskraftmanglen står højt på dagsordenen, og der skal derfor fortsat være fokus på uddannelse og opkvalificering af ledige, der ikke umiddelbart kan matches til job.

Samtidig skal et nyt RAR understøtte den ekstraordinære indsats der bliver behov for i kommunerne som følge af et forventet stort antal ukrainske flygtninge. Og RAR skal – som tilfældet var med Coronakrisen – være proaktive ift. udsving i arbejdskraftefterspørgslen inden for de forskellige brancheområder og hos konkrete virksomheder som følge af krigen i Ukraine.

Det nye RAR tager fat på arbejdet den 20. juni med konstituering og de første drøftelser af strategi og prioriteringer. Fra det gamle RAR vil vi ønske god arbejdslyst.

Link til RARs hjemmeside