Spring over hovedmenu

Nyhedsbrev-RAR Hovedstaden

23-02-2022

Nyt fra RAR Hovedstaden, februar 2022

Tættere på virksomhederne og deres konkrete behov

Som regionalt arbejdsmarkedsråd skal vi medvirke til koordination og aktørsamarbejde i forbindelse med voksen-, efter- og videreuddannelsesindsatsen (VEU). Formålet er at sikre et bedre match mellem arbejdskraftens kompetencer og virksomhedernes efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft.

Med 'Trepartsaftale om mangel på arbejdskraft' fra oktober 2021 fik vi ekstra midler til en forstærket indsats målrettet brancher med mangel på arbejdskraft.

Allerede igangsatte indsatser fortsætter, men vi har nu mulighed for at intensivere indsatsen inden for nogle af områderne, hvor der er særlige mangeludfordringer.

I den styrkede indsats er der særligt fokus på:

  • Intensivering af det systematiske virksomhedsopsøgende arbejde
  • Styrkelse af samarbejdet med centrale brancheorganisationer
  • Tættere samarbejde med jobcentre mhp. at sikre leverancekæden ift. virksomhedernes behov.

På vores seneste møde besluttede vi at fokusere det intensiverede virksomhedsopsøgende arbejde på følgende områder.

  • Industri med et særligt fokus på life science-sektoren og sammenhæng til erhvervs- og vækstområdet samt mekanikerområdet og svejsere
  • Hotel- og restauration med et særlig fokus på kokke og tjenere
  • Social- og sundhedsområdet, fortsat i tæt dialog med kommunerne i vores område
  • Bygge- og anlæg

Inden for de enkelte områder, vil vi i samarbejde med relevante aktører komme tættere på virksomhederne og - efter behov - igangsætte målrettede opkvalificeringsforløb.

Og vi vil på tværs af indsatsområderne have særligt fokus på, at alle ledige - herunder også personer over 55 år - bringes i spil ift. rekruttering og opkvalificering.

RARs Job-VEU indsats er målrettet både ledige og beskæftigede. Og indsatsen er nærmere beskrevet på RARs hjemmeside.

Link til RARs hjemmeside - Job-VEU-indsatsen

Fokus på de unge

Et af Rådets fokusområder er ungeindsatsen. Og ungeindsatsen var derfor hovedtema på vores seneste rådsmøde, hvor vi tog udgangspunkt i et oplæg om indsatser for de forskellige delmålgrupper samt de regelændringer og besparelser, der skal implementeres på området i 2022.

Der er enighed i rådet om, at de unge bør have høj prioritet i beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen, bl.a. via et fælles fokus på unge, der er i risiko for at falde fra en uddannelse, og via aktiv inddragelse af virksomheder i indsatsen for unge, der ikke er klar til uddannelse. De nye regler sætter bl.a. fokus på disse to elementer i indsatsen.

På landsplan modtager knap 84.000 fuldtidspersoner i alderen 16-29 år offentlig forsørgelse (ekskl. SU). Heraf er knap 21.000 fuldtidspersoner bosiddende i Region Hovedstaden. De unge spænder bredt i forhold til arbejdsmarkedstilknytning og uddannelsesniveau og den største gruppe udgøres af unge på uddannelseshjælp.

Uddannelseshjælp gives til unge under 30 år, der ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse. Hovedparten af disse unge har grundskolen som højeste fuldførte uddannelse.

Unge på uddannelseshjælp skal via kommunen have en indsats, der gør dem i stand til – på kort eller længere sigt - at gennemføre en studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse. Vejen hertil kan godt gå via job eller praktikforløb i en virksomhed. Ligesom vejen for nogle unge kan gå via den Forberedende Grunduddannelse (FGU).

I rådet vil vi følge op på indsatsen og invitere et jobcenter og en repræsentant for Forberedende Grunduddannelse (FGU) til et kommende rådsmøde for dels af få en status for implementering af den ny lovgivning samt få en drøftelse af, hvordan vi får FGU bedst muligt i spil.

Den regionale uddannelsespulje

RAR Hovedstaden forbereder den nye regionale positivliste, som træder i kraft 1. april 2022. På mødet den 7. februar besluttede vi hvilke stillingsbetegnelser, der skal danne grundlag for positivlisten over kurser, som jobcentrene kan bevilge til ledige med midler fra den regionale uddannelsespulje.

Vores beslutning om stillingsbetegnelser tager udgangspunkt i data om mangel på arbejdskraft suppleret med regional viden om rekrutteringssituationen.

I den kommende tid høres uddannelsesinstitutioner, jobcentre og a-kasser om, hvilke korte målrettede kurser, der skal optages på listen. På baggrund heraf beslutter Rådet den endelig positivliste på vores møde den 21. marts 2022. Kurserne skal fortsat medvirke til, at ledige kan komme i spil til jobåbninger inden for de konkrete stillingsbetegnelser.

Frem til 1. april, hvor den nye liste træder i kraft, tager jobcentre og a-kasser udgangspunkt i den nuværende liste, som vi besluttede sidste år i september.

Link til RARs hjemmeside, den gældende positivliste