Spring over hovedmenu

Vejledning: Ansøgning om dispensation fra rimelighedskravet ved etablering af nytteindsats (forholdstalskravet)

Her kan du læse om relevant lovgrundlag, når dit jobcenter skal sende ansøgning om dispensation fra rimelighedskravet.

Nedenfor ses uddrag af hhv.:

 • Bekendtgørelse om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (kap.4)
 • Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats (kap. 12)
 • Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (kap. 13)

Bekendtgørelse nr. 1178 af 25/11/2019 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Kapitel 4: Det regionale arbejdsmarkedsråds opgaver ved dispensation fra rimelighedskravet for nytteindsats

§ 12. Det regionale arbejdsmarkedsråd, som dækker den kommune, hvor en virksomhed er beliggende, kan efter ansøgning fra jobcenteret dispensere fra kravet i § 100, stk. 1, i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats om, hvor mange personer der må være i nytteindsats i forhold til antallet af ordinært ansatte. Dette gælder dog ikke for opgaver, der omfatter visiterede ydelser efter lov om social service.

Stk. 2. Det skal af ansøgningen om dispensation fra rimelighedskravet fremgå,

 1. hvilke opgaver der skal løses som nytteindsats,
 2. hvilke arbejdspladser, jf. § 95, stk. 2, i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, der er omfattet af ansøgningen, herunder hvor mange personer, der i forvejen er i tilbud om virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud på de berørte arbejdspladser,
 3. at tillidsrepræsentanten eller hvis en sådan ikke findes, en medarbejderrepræsentant på de af ansøgningen berørte arbejdspladser er blevet hørt samt resultatet af høringen, jf. § 99 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, og
 4. hvordan jobcenteret har forholdt sig til reglerne om konkurrenceforvridning.

Stk. 3. Jobcenteret skal i ansøgningen om dispensation dokumentere, at arbejdet på arbejdspladsen fortsat vil have et indhold, som giver den enkelte person, der deltager i nytteindsats, mulighed for en beskæftigelse for sin ydelse, hvor personen indgår i et arbejdsfællesskab og udfører et arbejde, der gør nytte.

Stk. 4. Dispensationen gives som en afgørelse om forholdet mellem antallet af personer i nytteindsats og antallet af ordinært ansatte.

Stk. 5. Det regionale arbejdsmarkedsråd kan træffe afgørelse om dispensation med virkning for en periode på mellem 1 og 2 år.

Stk. 6. Det regionale arbejdsmarkedsråd er beslutningsdygtigt, når formanden og mindst halvdelen af de udpegede medlemmer er til stede. Afgørelse om dispensation træffes ved enstemmighed.

Stk. 7. Det regionale arbejdsmarkedsråds afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Ændringsbekendtgørelse nr. 233 af 11/02/2022 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen

§ 1. I bekendtgørelse nr. 1178 af 25. november 2019 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. foretages følgende ændringer:

1. I § 12, stk. 6, 2. pkt., indsættes efter »enstemmighed«: »jf. dog stk. 7«.

2. I § 12 indsættes efter stk. 6 som nyt stykke:

»Stk. 7. Det regionale arbejdsmarkedsråd kan delegere opgaven vedr. dispensation fra rimelighedskravet ved nytteindsats til et sagsudvalg, som består af medlemmer fra det regionale arbejdsmarkedsråd. Sagsudvalget er beslutningsdygtigt i spørgsmålet om dispensation, når mindst et medlem fra hver af følgende parter er til stede: arbejdsgiverne, arbejdstagerne og et af de valgte medlemmer fra kommunerne beliggende i regionen. Afgørelse om dispensation træffes ved enstemmighed.«

Stk. 7 bliver herefter stk. 8.

Bekendtgørelse nr. 2636 af 28/12/2021 om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12

Nytteindsats

§ 97. Nytteindsats kan tilbydes hos offentlige arbejdsgivere.

Stk. 2. Ved etablering af nytteindsats afgrænses en arbejdsgiver ud fra P.nr. (produktionsenhedsnummer), jf. lov om det centrale virksomhedsregister, jf. dog § 104, stk. 2.

Omfang og underretning m.v.

§ 98. Jobcenteret og arbejdsgiveren aftaler indholdet, varigheden og omfanget af tilbuddet om nytteindsats.

Stk. 2. Deltagelse i nytteindsats skal ligge inden for virksomhedens normale arbejdstid og må ikke have et omfang, der overstiger normal, fuld arbejdstid pr. uge.

Stk. 3. Tilbud om nytteindsats kan ikke tilbydes en person i den virksomhed, hvor personen senest har været ansat, herunder hvis ansættelsen har været med offentligt tilskud.

§ 99. Under en nytteindsats følger jobcenteret op på opholdet som led i det individuelle kontaktforløb og inddrager i nødvendigt omfang arbejdsgiveren heri.

§ 100. Når en arbejdsgiver har fået henvist en person i nytteindsats, har arbejdsgiveren pligt til straks at give jobcenteret meddelelse om resultatet af henvisningen, herunder hvis personen ikke har fået nytteindsatspladsen, eller hvis tilbuddet om nytteindsats afbrydes efter påbegyndelsen.

Forholdet til virksomhedens ansatte, høring

§ 101. Ved etablering af nytteindsats skal spørgsmålet om etableringen have været drøftet mellem arbejdsgiveren og en tillidsrepræsentant fra den relevante faggruppe på det pågældende P.nr.

Stk. 2. Det skal fremgå af arbejdsgiverens tilbud om etableringen, at tillidsrepræsentanten, jf. stk. 1, er blevet hørt om ansøgningen.

Stk. 3. Forud for etableringen skal der foreligge skriftlig tilkendegivelse fra arbejdsgiveren og tillidsrepræsentanten om, hvorvidt betingelserne i stk. 1 og 2 er opfyldt.

Stk. 4. Er der ikke en tillidsrepræsentant for den relevante faggruppe på det pågældende P-nr., inddrages én medarbejderrepræsentant i følgende rækkefølge:

 1. En tillidsrepræsentant for den relevante faggruppe hos arbejdsgiveren opgjort på CVR-nr.
 2. En fællestillidsrepræsentant hos arbejdsgiveren, opgjort på CVR-nr.
 3. En medarbejderrepræsentant for den relevante faggruppe hos arbejdsgiveren opgjort på P-nr.

Stk. 5. Hvis den relevante tillidsrepræsentant, jf. stk. 1 og 4, er fraværende fra arbejdet på grund af sygdom, ferie eller andre forhold i mere end 3 arbejdsdage, kan arbejdsgiveren i stedet inddrage den næste medarbejderrepræsentant i rækkefølgen efter stk. 4.

Forholdet mellem antal ansatte med og uden tilskud

§ 102. Antallet af personer i nytteindsats, antallet af personer i virksomhedspraktik og antallet af ansatte med løntilskud må maksimalt udgøre

 1. 1 person for hver 5 ordinært ansatte, hvis virksomheden har 0-50 ansatte, dog altid 1 person, og
 2. herudover 1 person for hver 10 ordinært ansatte.

Stk. 2. I opgørelsen af antallet efter stk. 1 indgår personer omfattet af kapitel 11-13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 5 i lov om kompensation til handicapperede i erhverv m.v. samt personer omfattet af § 23 b i integrationsloven. Opgørelsen sker som fuldtidspersoner, hvor antallet af personer på fuld tid og på deltid skal opgøres som brøkdele af årsværk.

Stk. 3. Ved opgørelsen af antallet af ordinært ansatte medregnes alle beskæftigede, hvor antallet af fuldtids- og deltidsbeskæftigede og sæsonarbejdere skal opgøres som brøkdele af årsværk. Der skal dog ikke medregnes ansatte med offentligt tilskud og ansatte under 18 år.

Stk. 4. Opgørelsen sker ved at beregne gennemsnittet af antallet af ordinært ansatte i de seneste 4 måneder før etableringen af nytteindsatsen.

Stk. 5. Forud for etableringen af nytteindsats, skal der foreligge skriftlig tilkendegivelse fra arbejdsgiveren og en tillidsrepræsentant fra den relevante faggruppe på det pågældende P-nr. om, hvorvidt betingelserne i stk. 1 er opfyldt.

Stk. 6. Er der ikke en tillidsrepræsentant for den relevante faggruppe på det pågældende P-nr., inddrages én medarbejderrepræsentant i følgende rækkefølge:

 1. En tillidsrepræsentant for den relevante faggruppe hos arbejdsgiveren opgjort på CVR-nr.
 2. En fællestillidsrepræsentant hos arbejdsgiveren, opgjort på CVR-nr.
 3. En medarbejderrepræsentant for den relevante faggruppe hos arbejdsgiveren opgjort på P-nr.

Stk. 7. Hvis den relevante tillidsrepræsentant, jf. stk. 5 og 6, er fraværende fra arbejdet på grund af sygdom, ferie eller andre forhold i mere end 3 arbejdsdage, kan arbejdsgiveren i stedet inddrage den næste medarbejderrepræsentant i rækkefølgen efter stk. 6.

Stk. 8. For personer i nytteindsats kan kommunen ansøge det regionale arbejdsmarkedsråd om dispensation fra betingelsen i stk. 1, jf. § 12 i bekendtgørelse om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Dette gælder dog ikke for opgaver, der omfatter visiterede ydelser efter lov om social service.

Nytteindsats som servicearbejde til borgere

§ 103. Nytteindsats kan ud over de opgaver, der efter gældende regler kan udføres af kommunen, bestå af servicearbejde for borgere, som kan dokumentere ikke selv at være i stand til at udføre det pågældende arbejde på grund af fysiske eller psykiske begrænsninger.

Stk. 2. Ved vurderingen af, om servicearbejde for den enkelte borger er konkurrenceforvridende, skal indgå, at arbejdet ikke kan forventes at blive udført som almindeligt lønnet arbejde for borgeren.

Stk. 3. En ydelse, som er en del af kommunens serviceniveau efter servicelovens § 83, kan ikke samtidig udføres som nytteindsats uden for reglerne om hjælp i servicelovens § 83.

Støtte efter de minimis-reglerne

§ 104. Er eller har en person været i nytteindsats hos en offentlig arbejdsgiver, som udøver erhvervsvirksomhed på markedsvilkår, indgår personens forsørgelsesydelse i opgørelsen af støtte, der ydes efter de minimis-reglerne, jf. Europa-Kommissionens forordning nr. 1407/2013 om anvendelse af traktatens artikel 107 og 108 på de minimis-støtte.

Stk. 2. Opgørelsen sker ud fra arbejdsgiverens CVR-nr., jf. lov om det centrale virksomhedsregister.

LBK nr. 701 af 22/05/2022 om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 13

Nytteindsats

§ 82. Personer omfattet af § 6, nr. 1-5, kan få tilbud om nytteindsats hos offentlige arbejdsgivere.

Formålet med nytteindsats

§ 83. Tilbud om nytteindsats gives, med henblik på at personen skal arbejde for sin ydelse. Arbejdet skal have et indhold, som giver den enkelte mulighed for at indgå i et arbejdsfællesskab og udføre samfundsnyttigt arbejde for sin ydelse.

Stk. 2. For personer omfattet af § 6, nr. 1, kan nytteindsats alene gives som rådighedsafprøvende tilbud, jf. § 54.

Stk. 3. Opgaverne under tilbuddet skal ligge ud over det normerede niveau for opgaveløsningen hos den offentlige arbejdsgiver.

§ 84. Personer i nytteindsats er ikke omfattet af de for lønmodtagere gældende regler i lov eller regler fastsat i henhold til lov eller ved kollektiv overenskomst m.v., jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Personer i nytteindsats er omfattet af arbejdsmiljølovgivningen og lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet.

Varighed

§ 85. Et tilbud om nytteindsats kan have en varighed på op til 13 uger.

Ydelser

§ 86. Under deltagelse i tilbuddet modtager personen den ydelse, som personen er berettiget til i henhold til lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. eller lov om aktiv socialpolitik.

Forholdet til de ansatte hos arbejdsgiveren og konkurrenceforvridning

§ 87. Der skal hos arbejdsgiveren være et rimeligt forhold mellem antallet af ansatte uden tilskud og antallet af personer i virksomhedspraktik efter kapitel 11, i ansættelse med løntilskud efter kapitel 12, i nytteindsats efter dette kapitel, i ansættelse med løntilskud efter kapitel 5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. og i virksomhedspraktik og nytteindsats efter integrationsloven.

Stk. 2. Forud for etablering af nytteindsats skal etableringen have været drøftet mellem arbejdsgiveren og tillidsrepræsentanten. Er der ikke en tillidsrepræsentant, skal spørgsmålet have været drøftet med en repræsentant for de ansatte hos arbejdsgiveren.

Stk. 3. Det regionale arbejdsmarkedsråd kan dispensere fra rimelighedskravet efter ansøgning fra kommunen.

§ 88. Etablering af nytteindsats må ikke være konkurrenceforvridende.

Bemyndigelsesbestemmelse om nytteindsats

§ 89. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om nytteindsats, herunder om betingelser, indhold og omfang. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om, hvornår betingelsen efter § 87 er opfyldt, og om muligheden for at dispensere fra rimelighedskravet efter § 87, stk. 3.

 

Sidst opdateret: 22-05-2023