Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Status for det vestjyske arbejdsmarked - nyeste tal om ledighed med mere

17-06-2020

Det regionale arbejdsmarkedsråd (RAR) Vestjylland informerer om den aktuelle situation på arbejdsmarkedet som følge af COVID-19. Nu er nye nøgletal og oplæg klar på Rådets hjemmeside.

Regionale nøgletal i lyset af COVID-19.

COVID-19 har i foråret skabt store udfordringer på arbejdsmarkedet og ændret betingelserne for beskæftigelsesindsatsen. Ligeledes er Rådets mulighed for at indsamle og formidle viden om udviklingen på arbejdsmarkedet ændret, da den sædvanlige overvågning ikke er gearet til dag-til-dag ændringer. 

RAR Vestjylland har derfor siden nedlukningen af Danmark intensiveret Rådets arbejdsmarkedsovervågning for at skabe overblik og formidle den nyeste tilgængelige viden om udviklingen på arbejdsmarkedet. 

Udover løbende at holde webinarer om udviklingen, hvor Rådets Formand indleder, og en medarbejder fra Arbejdsmarkedskontoret gennemgår de væsentligste nøgletal på baggrund af de senest tilgængelige data, offentliggør RAR Vestjylland overblik over det vestjyske arbejdsmarked på sin hjemmeside - både med grafik og forklarende tekst. Der er  overblik over aktuel ledighed, beskæftigelse, arbejdsfordelinger, varslingssager mv. 

Nyeste vestjyske grafik og tabeller fra 17. juni 2020 (pdf-fil af powerpoint) (nyt vindue) 

Nedenstående uddybes grafikken med tekst om væsentlige hovedpointer.

Fokus på udviklingen i ledigheden – herunder nyledige fordelt på forskellige karakteristika

Hele landet

I perioden 12. marts til 14. juni 2020 er antallet af tilmeldte ledige steget med 39.769, hvilket er en stigning på 30%. A-dagpengemodtagere udgør 86% af stigningen, mens 14% er jobparate eller åbenlys uddannelsesparate modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse.

Vestjylland

I perioden fra 8. marts til 14. juni er antallet af tilmeldte ledige i Vestjylland steget med 1.744 svarende til en stigning på 30%. Pr. 14. juni 2020 er der 7.662 tilmeldte ledige i Vestjylland.

Vestjyske kommuner

Blandt de vestjyske kommuner er antallet af tilmeldte steget mellem 24,2% i Ringkøbing-Skjern og 37,5% i Skive. Opgørelser af procentvise ændringer i ledigheden er følsomme overfor udgangspunktet. Stigende ledighed vil vise sig som en større procentvis ændring i kommuner med lav ledighed i udgangspunktet. Eksempelvis ses de største procentvise stigninger i Skive og Holstebro, som i udgangspunktet var de to vestjyske kommuner med lavest ledighed.

Fordelt på ydelser

A-dagpengemodtagere udgør en større andel af de nytilmeldte. I perioden 9. marts til 14. juni 2020 er 76,5% af de nytilmeldte a-dagpengemodtagere, mens de øvrige 23,5% modtager en kontanthjælpsydelse. Gennemsnittet for samme periode i årene 2015-2019 er 67,1% a-dagpengemodtagere og 32,9% modtagere af en kontanthjælpsydelse.

Køn

En større andel af de nytilmedte er mænd. I perioden 9. marts til 14. juni 2020 er 54,4% af de nytilmeldte mænd – 45,6% er kvinder. Overvægten af mænd blandt de nyledige er større end gennemsnittet for samme periode i årene 2015-2019, hvor mænd udgjorde 50,1% af de nytilmeldte, mens kvinder udgjorde 49,9%.

Alder

Alderssammensætningen blandt de nytilmeldte i perioden 9. marts til 14. juni 2020 er anderledes end gennemsnittet for samme periode i årene 2015-2019. I de foregående år har 30-49 årige udgjort 49% af de nytilmeldte, mens de i den aktuelle periode har udgjort 42%. Unge under 30 år udgør derimod en større andel af de nytilmeldte i den aktuelle periode, 9. marts til 14. juni 2020, idet 30% af de nytilmeldte er under 30 år. Gennemsnittet for samme periode i årene 2015-2019 var, at 23% af de nytilmeldte var under 30 år.

Uddannelse

I perioden 9. marts til 14. juni er der i alt 7.010 nytilmeldte ledige i Vestjylland. Heraf er 2.786 kortuddannede (grundskole/gymnasial), hvilket svarer til 40%. 2.754 har en erhvervsfaglig uddannelse, hvilket svarer til 39%. Kortuddannede og faglærte udgør således til sammen 79% af de nytilmeldte, mens 18% har en videregående uddannelse. 3% er i kategorien ”uoplyst”.
Sammenlignet med samme periode i årene 2015-2019 bemærkes det, at de lediges uddannelsesniveau ikke har ændret sig væsentligt, men de kortuddannedes andel af de nytilmeldte er 4 procentpoint højere i den aktuelle periode.

A-kasser

5.360 forsikrede vestjyder har meldt sig ledige i perioden 9. marts til 14. juni 2020. Heraf er 1.381 medlemmer af Faglig fælles (3F) A-kasse, hvilket svarer til 25,8%. Herefter følger Kristelig A-kasse (13,1%) og Det faglige hus A-kasse (8,4%). Tilsammen udgør de tre a-kassers medlemmer, hvoraf mange er kortuddannede, 47,3% af de nytilmeldte, forsikrede ledige.

Sammenlignet med samme periode i årene 2015-2019 udgør særligt medlemmer af Faglig fælles (3F) A-kasse og Det faglige hus A-kasse en større andel af de nytilmeldte i den aktuelle periode, 9. marts til 14. juni 2020. Faglig fælles (3F) A-kasse har i den aktuelle periode en andel af nytilmeldte, som er 4,2 procentpoint højere end i de foregående år. Det faglige hus A-kasse har en andel, som er 2,6 procentpoint højere. 

Branchetilhørsforhold

Virksomheder har et branchetilhørsforhold. Derfor kan beskæftigelse opgøres på brancheniveau via de virksomheder, som de beskæftigede er ansat i. Ledighed kan derimod ikke brancheopdeles. Med henblik på at tegne et billede af hvilke brancher de nyledige kommer fra, har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fordelt nyledige på brancher ud fra oplysninger om ansættelsesforhold umiddelbart før ledighed. Opgørelsen viser, at flest nyledige vestjyder har været ansat inden for brancherne Industri (1.327), Handel (934), Rejsebureau, rengøring mv. (777), Sundhed og socialvæsen (575) og Bygge og anlæg (504).

Antallet af nytilmeldte fra forskellige brancher afhænger blandt andet af hvor mange ansatte, der er i branchen. Handel er eksempelvis en branche med mange ansatte, hvorfor der altid vil være mange nytilmeldte, som har været ansat inden for Handel før ledighed. Ligeledes har det betydning, om typiske ansættelser inden for branchen er af længere varighed, eller om branchen er karakteriseret ved mange kortere ansættelser og følgelig har en høj jobomsætning. Mange nyledige vil have haft ansættelse i brancher med høj jobomsætning, som eksempelvis kendetegner branchen Rejsebureau, rengøring mv.

Jævnfør ovenstående er absolutte tal for nytilmeldte ikke det mest hensigtsmæssige, hvis formålet er at vurdere hvilke brancher, der særligt har faldende beskæftigelse i den nuværende situation. Det er imidlertid muligt at få indsigt heri ved at opgøre branchetilhørsforholdet for alle ledige umiddelbart før arbejdsmarkedet blev kraftigt påvirket af corona-situationen og derefter følge udviklingen i antal nytilmeldte fordelt på branchetilhørsforhold. Sammenlignes således antallet af ledige pr. 8. marts 2020 med antallet af ledige pr. 14. juni 2020 fremgår det, at ledigheden er steget med 69% inden for Finansiering og forsikring og 63% inden for Transport. Herefter følger Hoteller og restauranter (62%), Industri (57%) og Handel (56%).

Varsling

Antallet af borgere omfattet af varslingssager – afskedigelser af større omfang meddelt til De Regionale Arbejdsmarkedsråd – lå på et stabilt, lavt niveau på landsplan de første 10 uger af 2020. Fra starten af marts og frem har der derimod været et betydeligt antal varslingssager.
I Vestjylland har 900 borgere været omfattet af varslingssager i ugerne 11-23. Det tilsvarende tal på landsplan er 9.584. Vestjyllands andel af varslingssagerne (9,4%) er noget større end RAR-områdets andel af den samlede beskæftigelse (5,6%).

Arbejdsfordeling

En arbejdsfordeling er en ordning i en virksomhed, hvor arbejdstiden for de ansatte i en midlertidig periode er nedsat for at undgå afskedigelser i virksomheden. I perioden med nedsat arbejdstid modtager de ansatte (supplerende) dagpenge.

I årets første 10 uger var der kun ganske få arbejdsfordelinger. I ugerne 11-23 er der derimod mange beskæftigede, som har indgået i arbejdsfordeling. I Vestjylland gælder det for 949 borgere, mens det på landsplan er 9.350. Vestjyllands andel af arbejdsfordelingerne (10,1%) er noget større end RAR-områdets andel af den samlede beskæftigelse (5,6%).

Opslåede stillinger på Jobnet

Antallet af opslåede stillinger på Jobnet er en indikator for efterspørgslen efter arbejdskraft. På landsplan er antallet af opslåede stillinger på Jobnet faldet med 11% fra 8. marts til 14. juni 2020. I Vestjylland er antallet faldet med 22% i samme periode.

Nærmere oplysninger:

  • Rådsformand Klaus Helmin-Poulsen, 5085 5032
  • Anders Stryhn, direktør for AMK Midt-Nord, 7222 3602