Spring over hovedmenu

Nyhedsbrev - RAR Sjælland

23-02-2022

Nyt fra RAR Sjælland, februar 2022

Værdig sagsbehandling – borgeren skal føle sig ordentligt behandlet

For os i RAR Sjælland er det helt afgørende, at alle borgere mødes med respekt og anerkendelse. Det er en vigtig forudsætning for at skabe motivation for den enkelte på vejen mod job. Vi ved, at der er evidens for, at sagsbehandlerens tro på borgeren og en tæt og tillidsfuld relation mellem sagsbehandler og borger giver de bedste resultater.

Vi har derfor ad flere omgange drøftet Beskæftigelsesministerens udmeldte mål om værdig sagsbehandling, og vi har besluttet at sætte særligt fokus på kommunernes håndtering af dette mål.

Vi har konstateret, at der rundt om i kommunerne er mange tanker og planer om forskellige aktiviteter, der understøtter målet: Tilfredshedsmålinger, borgerundersøgelser, kompetenceudvikling af medarbejdere, motiverende samtaler, anerkendende tilgang, empowerment, relevante tilbud og rettidighed i indsatsen – for nu at nævne nogle fra paletten.

På rådsmødet her i februar fik vi så et spændende og meget inspirerende oplæg fra Stevns Kommune om deres konkrete arbejde med målet og den efterfølgende implementering i indsatsen. 

Stevns Kommune valgte at angribe værdig sagsbehandling ved bl.a. at se på jobcentret udefra og sætte fokus på borgernes ønsker og deres oplevelser af mødet med sagsbehandlerne. Kommunen har kædet dette sammen med den evidensbaserede viden om, hvad der virker i forhold til at øge borgernes jobchancer og har med det udgangspunkt igangsat en proces, hvor samtaler, indsatser, breve og sagsbehandling m.v. tænkes igennem. Borgernes tilfredshed måles via spørgeskemaer og borgerinterviews, og målingerne er synlige i jobcentret for både medarbejdere og borgere.

Der er spurgt til bl.a. forventninger, samspillet med sagsbehandler og til borgerens udbytte og klarhed over mulighederne fremover. Og der bliver fulgt op overfor dem, som tilkendegiver, at de mangler svar på deres spørgsmål. Det generelle billede er pæn tilfredshed blandt borgerne. Og samtidig har kommunen fået konkrete input og opmærksomhedspunkter til den videre indsats.

Vi synes, at modellen i Stevns er en god måde at angribe ministermålet på, og der kan være mange andre gode tilgange hertil – og til indsatsen generelt. Derfor vil vi også fremover lægge op til besøg fra kommunerne med oplæg om konkrete aktiviteter og erfaringer på forskellige områder. Det er noget vi sætter stor pris på. Gennem de drøftelser det fører med sig, får vi mulighed for at komme lidt tættere på indsatsen og få mere viden om, hvordan der arbejdes med borgere og virksomheder, og hvilke resultater og effekter det giver. Og det giver os et meget bedre grundlag for at blive aktiv medspiller, der hvor vi som arbejdsmarkedsråd kan byde ind.

Beskæftigelsesministeren har videreført målet om værdig sagsbehandling i 2022, og i RAR vil vi tage temaet op igen senere på året, når vi mødes med repræsentanter fra kommunerne til den årlige dialog om beskæftigelsesindsatsen.

Job-VEU-indsatsen i 2022 – intensivering af det virksomhedsopsøgende arbejde

Med Job-VEU indsatsen skal RAR medvirke til at styrke matchet mellem udbud og efterspørgsel af arbejdskraft, og som led i trepartsaftalen om mangel på arbejdskraft har vi ekstra VEU-ressourcer i 2022-23 til indsatser målrettet brancher, hvor mangeludfordringerne er størst.

På rådsmødet 8. februar har vi derfor besluttet, at der i den styrkede indsats skal være et særligt fokus på det systematiske virksomhedsopsøgende arbejde, som skal være et kerneelement i indsatsen. Samarbejdet med centrale organisationer skal også styrkes. Og der skal være en tydelig dialog med jobcentrene og et tættere samarbejde i forhold til at kunne reagere på et akut behov for formidling af arbejdskraft.

Konkret arbejder vi videre med de aktuelle indsatsområder, hvor der fortsat er store rekrutteringsudfordringer:

  • Industri med særligt fokus på bl.a. mekaniker og svejser
  • Social- og sundhedsområdet i tæt dialog med kommunerne i regionen
  • Bygge- og anlæg - både ift. Femern og resten af Sjællandsregionen
  • Hotel- og restaurationsbranchen med fokus på tjenere og kokke

Udgangspunktet vil være en intensiv dialog med virksomhederne og afdækning af de specifikke behov og rekrutteringsmuligheder. Og indsatserne tilrettelægges konkret i samarbejde med relevante aktører på de enkelte områder og kan være målrettet både ledige og beskæftigede. Det kan eksempelvis være voksenlærlingeforløb for ufaglærte beskæftigede, opkvalificeringsforløb for ufaglærte ledige, bl.a. med henblik på substitution.

I RAR vil vi følge aktiviteterne nøje, og vi fortsætter de løbende drøftelser af, hvor vi kan gøre endnu mere.

Kontakt til Job-VEU-koordinatorerne