Spring over hovedmenu

Nyhedsbrev - RAR Sjælland

06-04-2022

Nyt fra RAR Sjælland, april 2022

RAR Sjælland takker af - men et nyt RAR Sjælland fortsætter arbejdet for et velfungerende regionalt arbejdsmarked

Den 22. marts holdt vi det sidste rådsmøde i denne valgperiode. Nogle af medlemmerne fortsætter i det nye råd, mens andre har fået andre gøremål. Formandskabet takker alle for indsatsen og samarbejdet i den forgange periode. Gennem rådsarbejdet har vi gjort os en lang række erfaringer, som vi vil bringe videre til det nye RAR, der formelt træder til for en ny 4-årig periode pr. 1. juni 2022. Der bliver nok at tage fat på, for der kommer fortsat til at mangle hænder mange steder.

Især de sidste 2 år har været en turbulent periode på arbejdsmarkedet. Under Covid 19-krisen blev nogle brancher ramt hårdt, mens andre oplevede vækst og efterspurgte arbejdskraft. Det betød, at RARs fokus på én gang var rettet mod at medvirke til at afbøde konsekvenserne af krisen og mod at afhjælpe rekrutteringsudfordringer.

Arbejdskraftmanglen står fortsat højt på dagsordenen, men samtidig skal der være fokus på uddannelse og opkvalificering, for de kommende år vil give store behov for faglige kvalifikationer og nye kompetencer. Det gælder ikke mindst i forhold til store projekter som Femern-forbindelsen, de store udvidelser i Kalundborg og hele den grønne omstilling. I den sammenhæng er indsatsen for de unge helt central - vi får brug for og skal udnytte muligheden for at få alle med. Det samme gælder de mere udsatte borgere og personer med handicap, som skal indtænkes i konkrete initiativer, så de også kan finde en vej ind på arbejdsmarkedet.

Med rådets strategi- og handlingsplan har vi udpeget nogle centrale fokuspunkter for rådsarbejdet, og aktuelt har vi bl.a. igangsat en række aktiviteter på Job-VEU-området, der med udgangspunkt i et intensivt virksomhedsopsøgende arbejde i endnu større omfang skal bidrage til at styrke matchet mellem udbud og efterspørgsel af arbejdskraft.

Som følge af krigen i Ukraine vil det nye RAR også få en opgave med understøtte den ekstraordinære indsats, der bliver behov for i kommunerne som følge af et forventet stort antal ukrainske flygtninge. Og RAR skal reagere proaktivt på udsving i arbejdskraftefterspørgslen inden for forskellige brancheområder og hos konkrete virksomheder.

Vi glæder os til at give stafetten videre til det nye RAR, som skal i arbejdstøjet fra første dag, og fra det gamle RAR vil vi ønske god arbejdslyst. Heldigvis kan rådsarbejdet ske i samspil med mange gode aktører og samarbejdspartnere på beskæftigelsesområdet i Sjællandsregionen.

Fokuseret regional positivliste pr. 1. april 2022

I RAR Sjælland har vi nu godkendt positivlisten for den regionale uddannelsespulje pr. 1. april. Listen består af 291 unikke kurser, der knytter sig til 35 stillingsbetegnelser inden for mangelområder i regionen. Vi har arbejdet på at få skabt en fokuseret positivliste, hvor udgangspunktet som hidtil er områder, der er udpeget som mangelområder - enten ifølge arbejdsmarkedsbalancen eller på baggrund af konkret regional viden om arbejdsmarkedet.

Resultatet er en positivliste med korte erhvervsrettede kurser, som er relevante i forhold til at opkvalificere ledige til de jobåbninger, der er eller er på vej, og som skal styrke jobcentrenes mulighed for at efterkomme virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft.

Hvis man savner et kursus på RAR Sjællands liste, kan ledige i regionen fortsat tilbydes kurser fra positivlisterne i de tilstødende regioner: RAR-Hovedstaden, RAR-Fyn og RAR-Bornholm.

Positivlisterne kan findes via RAR Sjællands hjemmeside. Listerne findes i 3 versioner, som giver forskellige muligheder i forhold til at skrive ud eller søge efter kurser i de enkelte RAR-områder eller inden for erhvervsområder.
Positivliste for regionale uddannelsespulje – RAR Sjælland (nyt vindue)

Bedre overblik

Der er mange puljer og positivlister, og det kan derfor være svært at finde rundt i de mange ordninger – ikke mindst for borgerne. STAR har derfor oprettet en ny samlet borgerrettet side med informationer om regler, kurser og uddannelsesmuligheder i forbindelse med positivlisterne inden for følgende ordninger: Seks ugers jobrettet uddannelse, den regionale uddannelsespulje, uddannelsesløftsordningen samt voksenlærlinge.
Positivlister – se, hvilke kurser og uddannelser du kan få adgang til (nyt vindue)

Kabelmontører til el-branchen

Det er ingen hemmelighed, at der er mangel på faglært arbejdskraft - blandt andet elektrikere. Udfordringen er stor, for man bliver ikke elektriker fra den ene dag til den anden. Derfor er også små skridt i den rigtige retning meget velkomne – og det gælder også muligheden for at substituere arbejdskraften. Og det er netop hensigten med det kursus, som er startet på Roskilde Tekniske Skole den 14. marts. Her bliver 21 ledige opkvalificeret til kabelmontører via et 9 ugers kursus, og dermed bliver de gjort parate til at assistere elektrikere, som så kan løse de opgaver som kun elektrikere kan udføre.

Kurset er tilrettelagt i et samarbejde med bl.a. TEKNIQ Arbejdsgiverne, Dansk El-Forbund, FH Hovedstaden og STAR. 10 jobcentre på Sjælland og i Hovedstadsområdet har lagt en stor indsats i at finde de rette deltagere til forløbet. Det er planen, at virksomheder og kursister skal mødes til et match-arrangement den 4. maj. Vi håber det bliver en succes.
Læs også omtalen på LinkedIn: Nye folk på vej til el-branchen (nyt vindue)

Aktuelt om situationen på arbejdsmarkedet

I Sjællandsregionen er arbejdsmarkedet fortsat præget af mangel på arbejdskraft og rekrutteringsudfordringer inden for en række brancher. Der er mange jobåbninger og samtidig er ledigheden på et meget lavt niveau.

Den seneste rekrutteringssurvey fra marts 2022 viser en forgæves rekrutteringsrate (FRR) i RAR Sjællands område på 33,1 %, og den er dermed faldet lidt i forhold til december 2021 (34 %). 11 brancher har fortsat en FRR over 25 %. De største udfordringer ses aktuelt in-den for hoteller & restauranter, bygge & anlæg samt transport.
Rekrutteringssurveyen på STARs hjemmeside (ny side)

  • Beskæftigelsen i regionen er steget med 4,6 % fra 4. kvartal 2020 til 4. kvartal 2021. Det er samme udvikling som på landsplan.
  • Ledigheden har været faldende siden februar 2021. I februar 2022 lå ledighedsprocenten i regionen på 2,4 %. Gennemsnitligt antal tilmeldte ledige i marts måned 2022: 26.255. Det er et fald på 40 % i forhold til marts 2021.
  • I perioden december 2020 til december 2021 er langtidsledigheden i regionen faldet med 36,0 %. Der ses markante fald i alle kommuner og stort set alle a-kasser.

Se flere data i rapportbanken på Jobindsats.dk (ny side)

Ny måling af jobordrer på Jobindsats.dk

Rådet blev præsenteret for en ny måling, der viser antallet af oprettede jobordrer og stillinger. Målingen er spændende kan medvirke til at synligøre jobcentrenes indsats for at hjælpe virksomhederne med at få den ønskede arbejdskraft. Målingen opgøres månedsvist, og fremover vil der også komme data om formidlingsgrad og besættelsesgrad, så det kan ses i hvor høj grad, der formidles og ansættes kandidater på ordrerne. Det vil også blive muligt at se målingerne fordelt på erhvervsområder.
Nye målinger af jobordrer på Jobindsats.dk (ny side)