Spring over hovedmenu

Nyhedsbrev - RAR Sjælland

14-10-2021

Nyt fra RAR Sjælland, oktober 2021

Besøg hos Femern A/S

I slutningen af september besøgte RAR Sjælland Femern Bælt-byggeriet, hvor Femern A/S gav os en god og interessant præsentation af projektet. Efterfølgende fortalte Per Bech Grønning fra Femern Agency om selve sitet, og vi kunne ved selvsyn konstatere, at der er fuld gang i en masse gravearbejde både til lands og til vands. Det mest synlige er ydermolerne og forberedelserne til tunnelelementfabrikken. Første del af container-byen ”the village” står klar, og de første beboere er flyttet ind i. Når byen er færdig, er der plads til 1.300 medarbejdere.

Femern A/S har indgået to store anlægskontrakter med hhv. Femern Belt Contractors (FBC) og Femern Link Contractors (FLC). FLC står for produktionen af tunnelelementer, anlæg af portal- og rampeanlæg mellem landanlæg og tunnel samt placeringen af tunnelelementerne til havs. Og FBC varetager gravearbejdet til søs, anlæg af arbejdshavn og landindvinding på kysten mv. Aktuelt er der over 1.000 ansatte på projektet.

Konsortierne er generelt interesserede i at rekruttere dansk arbejdskraft, og en del af underleverandørerne er danske virksomheder. Femern Agency (Lolland Kommunes rådgivningscenter i samarbejde med Guldborgsund Kommune og CELF) har en tæt dialog med parterne om deres aktuelle rekrutterings- og opkvalificeringsbehov. I første halvår 2021 har Femern Agency således indgået aftaler med over 75 virksomheder om både rekrutteringsopgaver, lærlingekontrakter og kursusaftaler.

I RAR Sjælland har vi udpeget Femern-byggeriet som strategisk projekt, og vi følger derfor udviklingen og indsatserne tæt og beslutter løbende, hvor der skal sættes ind med koordinering og understøttelse i forhold til rekruttering og opkvalificering. Et af vores helt konkrete redskaber er positivlisten for den regionale uddannelsespulje, hvor en række kortere kurser kan anvendes til at styrke opkvalificeringen af ledige til job på Femern Bælt-forbindelsen – og også til afledte opgaver i hele Sjællandsregionen. 

Justeret positivliste pr. 1. oktober

RAR Sjælland har opdateret positivlisten for den regionale uddannelsespulje pr. 1. oktober 2021. Vi har tilføjet 55 nye korte erhvervsrettede kurser, der knytter sig til 12 nye stillingsbetegnelser inden for områder med mangel på arbejdskraft. Sammen med de eksisterende kurser på listen og adgangen til kurser fra positivlisterne for RAR Hovedstaden, RAR Bornholm og RAR Fyn, har jobcentrene gode muligheder for at tilbyde de ledige relevante kurser målrettet de aktuelle jobmuligheder. Og RAR har også mulighed for løbende at tilføje kurser, som er målrettet konkrete og aktuelle behov på baggrund af akut opståede mangelproblemer.

Positivlisten på RARs hjemmeside (nyt vindue)

Fart på arbejdsmarkedet - og stor mangel på arbejdskraft

Fra mange sider kommer meldinger om en rekordagtig udvikling på arbejdsmarkedet. Beskæftigelsen tordner afsted som aldrig før, og antallet af beskæftigede i juli måned var det højeste, som nogensinde er registreret i Danmark. Samtidig er ledigheden den laveste siden starten af 2009 - i Region Sjælland var ledighedsprocenten i august måned således 3,3 %. Resultatet er stor mangel på arbejdskraft – og mange forgæves rekrutteringer. Den nyeste survey fra STAR pr. september måned viser, at den forgæves rekrutteringsrate i Region Sjælland er steget fra 24,6 % i juni-surveyen til nu 34,8 % (og dermed en af de højeste på landsplan).

Jobindsats.dk/publikationer (nyt vindue)Rekrutteringssurvey september 2021 (nye vindue)

Der er brug for Job-VEU-indsatsen

Mangel på arbejdskraft står derfor højt på dagordenen hos RAR, hvor vi følger udviklingen nøje for at kunne sætte ind med målrettede job-VEU-indsatser og bidrage til at styrke matchet mellem udbud og efterspørgsel. Målet er helt enkelt, at flere ledige og beskæftigede opnår de kvalifikationer, virksomhederne efterspørger, og at kursusudbuddene svarer til de konkrete behov. Men opgaven er ikke helt enkel – for vi skal have mange flere med – også dem, der ikke er uddannelsesvante, og dem der er længere væk fra arbejdsmarkedet. Derfor skal der tænkes i nye tilgange og modeller i indsatsen, og det er en fælles opgave for jobcentre, uddannelsesinstitutioner, a-kasser og virksomheder m.fl.

I RAR bidrager vi gennem job-VEU-koordinatorerne og ved at sætte spot på erfaringer og gode resultater. Vi har besluttet at fastholde de aktuelle job-VEU-indsatsområder, hvor vi sætter ind med en proaktiv indsats. Det gælder bl.a. bygge & anlæg, social & sundhed, rengøring samt hotel & restauration, hvor også surveyen peger på store vanskeligheder med at rekruttere medarbejdere med de ønskede kompetencer. Derudover vil vi afdække potentialet for en job-VEU-indsats inden for nye mangel- og paradoksområder - dvs. om der er en tydelig efterspørgsel efter kompetencer, som kan imødekommes gennem opkvalificering af ledige. Og på den baggrund vil vi beslutte eventuelle nye initiativer på rådsmødet i december.

Fokus på udvikling af Job-VEU modellen

Som omtalt i nyhedsbrevet fra juni måned har BDO og HBS Economics gennemført en evaluering af Job-VEU modellen (STARs konkrete udmøntning af Trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse fra 2017). Evalueringen var generelt positiv, men viste også, at modellen kan udvikles og styrkes – så flere ledige og beskæftigede får adgang til en målrettet voksen-, efter- og videreuddannelsesindsats, og flere virksomheder får den kvalificerede arbejdskraft, de har behov for.

På den baggrund har RAR besluttet at arbejde videre med følgende fem fokusområder:

  • Flere job-VEU-projekter med deltagelse af beskæftigede.
  • Flere målgrupper med i job-VEU-projekter, fx unge og sygedagpengemodtagere.
  • Flere job-VEU-projekter med fokus på den grønne omstilling.
  • Øget partsinvolvering, bl.a. via løbende dialog med brancheorganisationer og mere kommunikation om job-VEU-projekter.
  • Styrkelse af data om Job-VEU-modellen og job-VEU-forløb, så der løbende kan monitoreres på resultaterne.

Evaluering af Job-VEU-modellen, april 2021 (nyt vindue)

Vellykket rengøringsforløb på Sydsjælland

I forsommeren 2021 blev kurset ”Bliv klar til at arbejde med erhvervsrengøring” afviklet på CELF i Nykøbing Falster. Kurset var sammensat af to AMU kurser - hhv. erhvervsrengøring for flygtninge og indvandrere og fagunderstøttende dansk. Kurset blev til via et samarbejde mellem jobcentre på Sydsjælland, CELF, 3F og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. 16 ledige borgere fra Vordingborg og Lolland kommuner deltog i kurset, som varede 30 dage.

Efterfølgende er ca. en tredjedel af kursisterne kommet i job, og flere er i virksomhedspraktik. Endvidere er enkelte kursister nu i gang med at erhverve sig et kørekort med henblik på bedre at kunne varetage et rengøringsjob fremadrettet. Der er en forholdsvis stor geografisk arbejdspladsspredning på Sydsjælland, og et kørekort kan medvirke til at opnå fast arbejde i branchen, idet den ansatte både kan møde meget tidligt om morgenen og også kan udvise større fleksibilitet i forhold til at kunne tage flere arbejdstimer/arbejdspladser hos en arbejdsgiver.

Velbesøgt SOSU-temadag

Der var fuldt booket, da de tre RAR i Østdanmark holdt sosu-temadag den 5. oktober. Baggrunden for temadagen er den store mangel på sosu-assistenter og -hjælpere i hele landet. Der bliver flere ældre, og corona-situationen har også øget presset på dele af social- og sundhedsområdet. Derfor har vi i alle 3 RAR udpeget sosu-området som et af vores fokusområder. Med temadagen fik vi givet rum for erfaringsudveksling om gode indsatser til inspiration for praktikere og ledere samt andre, der arbejder med opkvalificering og rekruttering til sosu-området. Vi håber, at dagen bidrager til at få sat nytænkende initiativer i gang, som på sigt kan være med til at løse nogle af de mange udfordringer, vi står over for.

Omtale af sosu temadagen på Jobservice Danmarks LinkedIn (nyt vindue)