Spring over hovedmenu

Nyhedsbrev - RAR Sjælland

02-07-2021

Nyt fra RAR Sjælland, juni 2021

Med dette nyhedsbrev ønsker RAR Sjælland alle en rigtig god sommer. Efter en langvarig Corona-krise går vi nu mod lysere tider, og nyhedsbrevet fokuserer derfor denne gang på de positive udviklingstendenser, vi ser på arbejdsmarkedet lige nu og i årene der kommer. Rigtig god læselyst!

Femern Bælt-forbindelsen giver vækstmuligheder – og stort behov for arbejdskraft

Arbejdet frem til 2029 med "danmarkshistoriens største anlægsprojekt og verdens længste sænketunnel for både biler og tog" vil skabe behov for ca. 40.000 årsværk. Det viser den analyse, som COWI har udarbejdet for RAR Sjælland og RAR Hovedstaden. I de kommende år bliver Femern Bælt-projektet en af de vigtigste prioriteringer for rådet.

Analysen viser, at der bliver behov for omkring 20.000 årsværk til selve anlægsarbejdet. Det vil især være ikke-faglærte med særlige kvalifikationer (fx struktører), chauffører, smede og elektrikere – men også ingeniører. Efterspørgslen på erfarne ikke-faglærte vil dominere i byggeriets første faser, bl.a. som følge af store støbe- og jordopgaver, kran- og maskinførerarbejde samt transport. Faglærte vil især blive efterspurgt sidst i perioden fra ca. 2026 og frem.

Den indirekte efterspørgsel vil være på op mod 22.000 årsværk, og det kan give øget beskæftigelse hos virksomheder, som leverer byggematerialer og tjenester inden for handel og transport mv. Derudover vil der være lokal efterspørgsel i forbindelse med hotel/restaurationsvirksomhed samt i servicefag som vagt, rengøring mv.

Projektet forventes at tiltrække arbejdskraft og dermed skabe nye jobåbninger på arbejdsmarkedet i hele Østdanmark – og andre dele af landet. Den helt store udfordring er, at det eksisterende udbud af arbejdskraft ikke helt svarer til det samlede behov. Der er mange aktiviteter i gang i bygge- og anlægssektoren i hele landet, og samtidig igangsættes mange projekter inden for grøn omstilling i de kommende 10 år, som vil skulle bruge samme typer af arbejdskraft.

Lokale virksomheder, jobcentre og uddannelsesinstitutioner på Lolland og Falster kan ikke imødekomme et behov i den størrelsesorden. Det bliver derfor helt afgørende med samarbejde og en koordineret indsats regionalt og på tværs af landet for at sikre mest muligt dansk arbejdskraft til Femern Bælt-forbindelsen. I RAR har vi en rolle i at medvirke til at facilitere et stærkt aktørsamarbejde omkring byggeriet.

Vi skal synliggøre erhvervsuddannelserne og de gode beskæftigelsesmuligheder, og vi skal have opkvalificeret ledige og beskæftigede til at matche behovene. Det kan blive en unik chance for nogle af de ledige, som ellers har haft svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Ligesom ikke-faglærte via de rette kurser kan klædes på til at dække en del af behovet for erhvervsfaglige kompetencer og substituere faglærte på udvalgte opgaver. På længere sigt kan der måske bygges oven på uddannelsen.

Især skal der en markant indsats til for at få mange flere i gang med en erhvervsuddannelse. Og her har vi en opgave i også at prioritere de unge, så vi undgår, at så mange unge står helt uden uddannelse. Og måske er der behov for at se nærmere på, om der inden for visse erhvervsuddannelser eksempelvis kan udvikles særlige tilpassede forløb, som konkret er målrettet behovene for arbejdskraft på de store projekter - så vi kan nå at få mange flere klar til alle de opgaver, som venter? Bolden er hermed givet op til parterne på området.

Helt centralt står også opgaven med at få virksomhederne til at ansætte både lærlinge og voksenlærlinge. Konkret er der i forbindelse med Femern-byggeriet indgået en aftale om at etablere 500 lærlingepladser. De fleste vil ikke kunne få en fuld erhvervsuddannelse på byggeriet, og derfor bliver det så meget vigtigere med samarbejde om at bygge nogle gode uddannelsespakker op, der samlet giver en rigtig god uddannelse - og dermed også gode beskæftigelsesmuligheder på den lidt længere bane.

Beskæftigelseseffekter af Femern Bæltforbindelsen (nyt vindue)

Grøn omstilling – der bliver kamp om arbejdskraften

Femern-projektet er stort – men det samlede behov for arbejdskraft i forbindelse med grøn omstilling bliver 6 gange større på landsplan, hvis Danmark skal i mål med kravet om 70 % reduktion i udledning af drivhusgasser i 2030. Det viser en rapport fra oktober 2020 fra Dansk Energi. For at blive lidt klogere på, hvad grøn omstilling dækker over, fik vi på det seneste rådsmøde et par gode oplæg fra hhv. Concito og Cowi (sidstnævnte har udarbejdet analysen for Dansk Energi).

I den ti-årige periode frem til 2030 forventes investeringerne i den grønne omstilling at skabe et akkumuleret behov for 290.000 årsværk. Behovet forventes at toppe i 2028 med 43.000 årsværk. Efterspørgslen vil være nogenlunde ligeligt fordelt mellem direkte og indirekte arbejdskraft, og inden for havvind alene vil der være behov for 120.000 årsværk.

Ikke helt overraskende er det i stor udstrækning den samme arbejdskraft, der er behov for, som også skal bruges ved Femern-forbindelsen, ikke mindst på det ikke-faglærte område, hvor der vil være efterspørgsel efter erfaring, specialkompetencer og tekniske færdigheder. Blandt faglært arbejdskraft er behovet primært elektrikere, smede og vvs’er. Efterspørgslen vil være fordelt over hele perioden og hele landet, men ser ud til at blive relativt størst i Region Sjælland med en andel på 24 % af den samlede efterspørgsel.

Concito peger på, at Danmark har potentiale for en fortsat øget beskæftigelse og rollen som et af verdens grønne foregangslande. Men mangel på arbejdskraft kan svække mulighederne for at fastholde førerpositionen, og dermed er der risiko for at miste de positive effekter på vækst og beskæftigelse. Ifølge Concito kan vi komme til mangle op mod 100.000 beskæftigede på landsplan til grønne jobs i 2030.

En væsentlig udfordring er også her, at arbejdskraften mangler de kompetencer, som virksomhederne efterspørger. Opkvalificering og uddannelse af arbejdsstyrken er derfor afgørende. Og i Sjællandsregionen har vi et potentiale – og en mulighed for at få regionens borgere opkvalificeret og i beskæftigelse – og det skal ske via en intensiv VEU-indsats overfor såvel faglærte som ikke-faglærte og en indsats for at påvirke tilgangen til erhvervsuddannelserne.

Aktuelt om situationen på arbejdsmarkedet

De nyeste tal viser, at der er kommet godt gang i arbejdsmarkedet i Sjællandsregionen. Det gennemsnitlige antal ugentlige jobopslag lå medio juni 110 % over ugegennemsnittet pr. 8 marts 2020. Samtidig er der stigende rekrutteringsudfordringer inden for en række brancher, herunder især bygge & anlæg, handel, transport, hoteller & restauranter samt offentlig administration, forsvar & politi. Den forgæves rekrutteringsrate i RAR Sjælland er steget fra 20,9% i december 2020 til 24,6% i juni 2021.

Antallet af tilmeldte ledige har været faldende siden februar og er nu på niveauet før Coronakrisen. Pr. 20. juni var der 16.814 tilmeldte ledige – det er 487 færre end 8. marts 2020. Ledighedsprocenten i regionen var 3,7% i maj 2021 (4,0% i hele landet). Men samtidig er antallet af langtidsledige steget markant med 49% fra februar 2020 til maj 2021 og udgjorde i maj 33,8% af bruttoledigheden i regionen. I den kommende tid vil vi i RAR Sjælland ud over rekrutteringsudfordringerne have særlig opmærksomhed på indsatsen for den gruppe af ledige, der ser ud til at blive fastholdt i ledighed.

Jobindsats.dk/publikationer (nyt vindue)

Rekrutteringssurvey juni 2021 (nyt vindue)

Evaluering af Job-VEU modellen

BDO og HBS Economics har gennemført en evaluering af Job VEU-modellen, som er den konkrete udmøntning af trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse fra 2017. Med aftalen fik RAR opgaven med at sikre et bedre match mellem udbud og efterspørgsel af arbejdskraft gennem en koordineret og samordnet efteruddannelsesindsats.

Evalueringen vurderer, i hvor høj grad Job-VEU modellen er implementeret efter hensigten, samt i hvor høj grad indsatsen leverer resultater, der stemmer overens med modellens succeskriterier. Og konklusionerne er kort fortalt, at Job-VEU modellen er implementeret efter hensigten og med stor fleksibilitet. Modellen har bidraget til et øget samarbejde, og der er generelt høj tilfredshed med samarbejdet fra de involverede parter.

Evalueringen indeholder samtidig 10 anbefalinger til at gøre indsatsen endnu bedre - bl.a. med mere kommunikation og udbredelse af kendskabet til modellen, videreudvikling af samarbejdet med aktørerne samt flere data om indsatsen og overvågning af fremtidige mangelområder. Disse anbefalinger vil vi drøfte nærmere i RAR i eftersommeren, hvor vi også skal planlægge VEU-indsatsen for den kommende periode.

Evaluering af Job-VEU modellen, april 2021 (nyt vindue)