Spring over hovedmenu

Nyhedsbrev - RAR Sjælland

23-02-2021

Nyt fra RAR Sjælland, februar 2021

Strategi- og handlingsplan med Corona-perspektiv

Det er tid til den årlige justering af RARs strategi- og handlingsplan, og på vores seneste møde i rådet tog vi hul på drøftelserne af, hvordan indsatsen skal fokuseres i det kommende år. Opgaven er lidt vanskeligere end tidligere pga. Corona-situationen og den aktuelle krise på dele af arbejdsmarkedet. Der er store forskelle på udviklingen inden for de enkelte brancher – nogle er hårdt ramt af krisen, mens andre buldrer derudaf og fortsat efterspørger arbejdskraft. Derfor vil vores prioriteringer have et todelt fokus: At afhjælpe mangel/rekrutteringsudfordringer og at afbøde de værste konsekvenser af Covid-19.

Vi vil fortsat have generelt fokus på opkvalificering som et vigtigt redskab i indsatsen for både ledige og beskæftigede, på unge og udsatte grupper samt på de mere strukturelle udfordringer i regionen. Men vi vil samtidig have et beredskab i forhold til at kunne sætte ind med akutte initiativer i forhold til konkret mangel på arbejdskraft eller afbødeforanstaltninger for Covid-19-ramte brancher og virksomheder - f.eks. Job-VEU- og varslingsindsatser. Dette vil løbende blive besluttet og prioriteret i rådet i forhold til de specifikke behov.

Femern Bælt-samarbejdet

Byggeriet af Femern-forbindelsen er et af RARs store opmærksomhedsområder og vil indgå i vores strategiske prioriteringer for den kommende periode. Vores ambition er aktivt at medvirke til at sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne i projektet og understøtte konkrete initiativer til efteruddannelse/opkvalificering.

Projektet er omfattende og forventes at skabe et ekstraordinært stort arbejdskraftbehov i de kommende år. Både direkte inden for bygge- og anlægsområdet og inden for tilgrænsende brancheområder, hvor der vil være en række afledte beskæftigelsesmuligheder. Opgaverne omkring rekruttering og opkvalificering vil kræve dialog og samarbejde – og aktiv medvirken fra en lang række aktører, lokalt og regionalt – og på tværs af regioner.

RAR-formandskabet mødes regelmæssigt med formandskabet for RAR Hovedstaden med henblik på at følge projektets udvikling og drøfte mulige fælles initiativer til understøttende aktiviteter.

I samarbejde med RAR Hovedstaden har vi igangsat et analysearbejde, der skal gøre os klogere på bl.a. udbud og efterspørgsel (direkte og afledt), jobmuligheder og effekter for arbejdskraften både lokalt og i hele Østdanmark, og på hvordan rekrutteringen kan ske blandt ledige og beskæftigede. Der skal også ses på, hvilke kompetencer der efterspørges i de forskellige faser, og hvilke uddannelsestilbud der vil være relevante på kort og længere sigt, så vi løbende kan matche behovene med en målrettet Job-VEU-indsats.

I analysen inddrages bl.a. kommuner, Femern Bælt Development, CELF og faglige organisationer – og der inddrages erfaringer fra Storstrømsbyggeriet og andre store projekter. Vi forventer at se resultater af analysen i starten af april måned og vil bruge dem aktivt i vores videre arbejde.

Glarmesterprojekt har medvirket til øget antal voksenlærlinge

Samarbejdet med Glarmesterlauget om voksenlærlinge er et fint eksempel på, hvordan en branches behov kan imødekommes med en målrettet indsats.

Inden for glarmesterfaget har der i en årrække været faldende elevtal, og i januar 2020 var der 28 ledige praktikpladser i Østdanmark, så branchen frygtede en kommende mangel på faglært arbejdskraft. En møde med AMK Øst resulterede i et samarbejdsprojekt med det formål at skaffe voksenlærlinge til en række konkrete glarmestervirksomheder i Østdanmark.

Alle jobcentre i de kommuner, hvor de pågældende virksomheder lå, blev systematisk kontaktet for potentielle lærlinge, og det lykkedes jobcentrene at finde frem til en række interesserede kandidater. Siden har nye virksomheder meldt sig på banen med behov for lærlinge, og i januar 2021 er der samlet et helt hold af elever, som starter på erhvervsuddannelsen til glarmester. Glarmesterlauget ønsker nu, at samarbejdet udvides til at dække hele landet.

Der er generelt kommet mere gang i voksenlærlingeordningen i 2020. Tal fra Jobindsats viser, at antallet af voksenlærlinge i RAR Sjællands område er steget med omkring 310 fra 2019 til 2020, så der i 2020 var i alt 1.748 voksenlærlinge.

Ny pulje til branchesamarbejde om opkvalificering

Puljen skal styrke opkvalificeringen af ledige og beskæftigede inden for områder med mangel på arbejdskraft gennem ansættelse af branchekoordinatorer i virksomheder, faglige organisationer eller a-kasser. Sigtet er, at færre virksomheder oplever forgæves rekruttering, at flere ledige og/eller beskæftigede bliver ansat i virksomheder inden for mangelområder, samt at flere ufaglærte opkvalificeres til faglærte.

Branchekoordinatorerne skal medvirke til at udvikle og understøtte virksomhedsrettede opkvalificeringsforløb i tæt samarbejde med AMK Øst’s VEU-koordinatorer, og de skal hjælpe med at opspore virksomheder, der oplever rekrutteringsudfordringer med henblik på at igangsætte VEU-opkvalificeringsforløb.

Der er afsat 9,7 mio. kr. i puljen til projekter, der løber i perioden 1. marts 2021 – 31. december 2022. Ansøgningsfristen er den 1. marts. Flere detaljer om puljen kan ses på STARs hjemmeside.

Beskrivelse af puljen til branchesamarbejde om opkvalificering (nyt vindue)

Særlig varslingspulje for mindre virksomheder inden for Corona-ramte erhverv

Som led i "Aftale om stimuli og grøn omstilling" fra den 6. december 2020 er der udmeldt en ny varslingspulje på 30 mio. kr. i 2021 for mindre virksomheder med under 20 ansatte.

Målgruppen er medarbejdere, der afskediges i mindre virksomheder, og virksomhedsejere der oplever hel eller delvis nedlukning af deres virksomhed. Og formålet med puljen er at sikre en hurtig indsats for de berørte henblik på, at de hurtigst muligt kommer videre til et andet job. Hjælpen kan gives allerede i opsigelsesperioden - eller i perioden med afvikling af virksomheden - og kan fortsætte efter personen er blevet ledig.

Tilskud fra puljen kan bl.a. bruges til tilbud om jobsøgningskurser på op til to uger, opkvalificering på op til otte uger, herunder efter- og videreuddannelse, samt til frikøb af jobcentermedarbejdere til at koordinere indsatsen. Opkvalificering skal ske inden for områder, hvor der er eller forventes mangel på arbejdskraft, eller der skal foreligge en skriftlig tilkendegivelse fra en arbejdsgiver om, at den afskedigede ansættes ordinært efter endt opkvalificering.

Der kan løbende ansøges om midler fra puljen. Processen for ansøgning er den samme som ved den ordinære varslingspulje, idet det er jobcentret i den kommune, hvori virksomheden er beliggende, som kan ansøge det regionale arbejdsmarkedsråd om tilskud til en varslingsindsats via puljen. Varslingsindsatser støttet af puljen skal være afsluttet senest den 1. juli 2022. Flere oplysninger om puljen findes på STARs hjemmeside.

Varslingspulje 2021 til mindre virksomheder i coronaramte erhverv (nyt vindue)

Aktuelt om situationen på arbejdsmarkedet

Siden 8. marts er der kommet 5.730 flere ledige i RAR Sjællands område, og pr. 21. februar er der 23.182 tilmeldte ledige. Det giver en samlet stigning på 34,5 %. Ledigheden har været stigende siden starten af december måned. Stigningen i ledigheden har været størst i kommunerne tættest på Hovedstadsområdet, som er pendlingsopland til bl.a. en del af de kriseramte virksomheder i det storkøbenhavnske område.

Nedgangen i beskæftigelsen ses fortsat især inden for brancherne tranport, handel samt hotel & restauration, mens der er er en del aktivitet på bygge- og anlægsområdet. Der er også fortsat en del nyopslåede stillinger, især på det pædagogiske, sociale og sundhedsmæssige område.

Nyeste nøgletal i lyset af Covid-19 findes fortsat på Jobindsats.dk under publikationer.

Covid-19 rapporter på jobindsats.dk (nyt vindue)