Spring over hovedmenu

Nyhedsbrev - RAR Sjælland

21-12-2021

Nyt fra RAR Sjælland, december 2021

RAR Sjælland ønsker glædelig jul og godt nytår!

Fuld fart på Femern-byggeriet

Som tidligere omtalt har vi i RAR Sjælland udpeget Femern-byggeriet som strategisk projekt, hvor vi løbende følger udviklingen. Derfor glæder vi os over, at anlægsarbejdet tager fart med synlige resultater –  især i havneområdet med ydermolerne og forberedelserne til tunnelelementfabrikken.  Aktuelt er over 1.000 personer beskæftiget direkte på sitet, heraf mere end 700 danske medarbejdere, og antallet vil stige i den kommende periode. Når aktiviteterne topper i 2025, vil omkring 3.000 mennesker arbejde direkte på byggepladsen.

Byggekonsortierne er generelt interesserede i at rekruttere dansk arbejdskraft, og en del af underleverandørerne er danske virksomheder, og her står Femern Agency klar. Til dato har de indgået aftaler med over 100 virksomheder om både rekrutteringsopgaver, kursusaftaler og lærlingekontrakter - herunder en aftale med Femern Link Contractors om deres lærlingeplan for 470 praktikårsværk, inkl. voksenlærlinge, som skal etableres inden for bygge- og anlægsområdet, kontor, service samt lager/logistik m.fl. i de kommende år.

STAR har indgået en samarbejdsaftale med Lolland Kommune om at stille viden og ressourcer til rådighed, når der er behov for en bredere tværregional rekrutterings- og opkvalificeringsindsats, vejledning i forhold til udenlandsk arbejdskraft, lovgivning og puljemidler mv. – samt overvågning af arbejdskraftbalancen og monitorering af indsatsen. Og STAR og RARs VEU-konsulenter har samme med Femern Agency udviklet en fælles monitoreringsmodel, som skal synliggøre rekrutteringspotentialet inden for relevante fagområder – lokalt, regionalt og på landsplan. Modellen forventes i drift ultimo januar 2022.

Vi skal have alle de unge med - nu!

Tallene for udviklingen på arbejdsmarkedet viser med al tydelighed, at vi nu for alvor står i en situation, hvor mangel på arbejdskraft dominerer dagsordenen i mange brancher. Vi ser det i Sjællandsregionen både i forbindelse med Femern-byggeriet og den grønne omstilling, men også på en lang række andre områder inden for både det private og det offentlige område.

Den store udfordring er at sikre virksomhedernes kvalificeret arbejdskraft – og vi gentager det ofte: Vi skal have alle med. Og med alle mener vi også alle de unge. I vores region er der alt for mange unge, som ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse – og hverken er i gang med et job eller en uddannelse.

På rådsmødet her i december havde vi bl.a. temadrøftelse af FGU og fik en fin aktuel status fra FGU Vest og Sydsjælland. Skolen har gode forløb og høje trivselstal hos eleverne og også et fint samarbejde med ungeindsatsen i de omkringliggende kommuner. Men den store bekymring for skolerne er manglende elever – der er færre på FGU, end det man forventede, da FGU blev etableret.

FGU er dermed ikke helt blevet den fælles hovedvej ind til uddannelse og job for de mange unge, der har brug for lidt ekstra til at komme i gang, som var hele meningen med FGU-reformen.  På landsplan står 45.000 unge under 25 år uden job eller uddannelse, og set med FGU-briller er det nærliggende spørgsmål: Kan FGU være en vej for nogle af dem?

I RAR Sjælland deler vi bekymringen for de mange unge, der står udenfor, og det har gennem flere år været et af vores fokusområder. I 2022 vil vi skubbe ekstra på, hvor vi kan, for en målrettet indsats for at få flere unge i gang. De skal have en erhvervsuddannelse eller ekstra opkvalificering målrettet de områder, hvor der aktuelt og på den lidt længere bane vil være mangel på arbejdskraft og dermed rigtigt gode beskæftigelsesmuligheder.  Vi kan bl.a. pege på, at en mere praksisorienteret tilgang til undervisning kan være et redskab til at gøre flere unge jobparate. Det er afgørende, at de kommer i gang med en indsats, der kan gøre dem til en aktiv del af arbejdsmarkedet.

Turbo på Job-VEU-indsatsen i 2022

Med Job-VEU indsatsen skal RAR medvirke til at styrke matchet mellem udbud og efterspørgsel af arbejdskraft – og det er højaktuelt lige nu, så i 2022 skal der ekstra turbo på indsatsen. Med trepartsaftalen om mangel på arbejdskraft (fra oktober 2021) har RAR fået flere ressourcer i 2022 og 2023 til at sætte ind med helt konkrete initiativer på områder og brancher med særlig mangel på arbejdskraft.

Udover de aktuelle indsatsområder, hvor der fortsat er store rekrutteringsudfordringer (bl.a. bygge & anlæg, social & sundhed, rengøring samt hotel & restauration), vil vi derfor på det kommende rådsmøde i februar drøfte, hvilke yderligere områder, vi skal have fokus på, og hvor vi konkret skal sætte ind med noget ekstra ud over det, vi allerede gør.

Handicap skal ikke være en hindring for beskæftigelse

RAR Sjælland har på baggrund af en opfordring fra Det Centrale Handicapråd drøftet, hvordan fokus på borgere med handicap kan styrkes i beskæftigelsesindsatsen. Ligesom handicaprådet ser vi den aktuelle situation med mangel på arbejdskraft som en oplagt chance for at få flere borgere med handicap i job og samtidig bidrage til at afhjælpe rekrutteringsudfordringer på arbejdsmarkedet.

Et af beskæftigelsesministerens mål har siden 2019 været, at flere personer med handicap skal i beskæftigelse, og i RAR lægger vi vægt på, at ansættelse af personer med handicap skal være en mere integreret del af beskæftigelsesindsatsen.

Styrkelsen af det strategiske fokus i indsatsen er vigtigt, og vi vil også fremover have det med i vores dialog med kommunerne, ligesom vi vil indtænke handicapmålgruppen i Job-VEU-indsatsen, hvor det er relevant. Og så har vi besluttet at kvittere for brevet fra Det Centrale Handicapråd med en invitation til et fælles dialogmøde i det kommende år om, hvordan vi som RAR kan bidrage til at sætte mere spot på handicapindsatsen.

I kan finde oplysninger og inspirationsmateriale om forskellige muligheder for rekruttering og ansættelse af personer med handicap på Beskæftigelsesministeriets kampagnesite og Socialstyrelsens vidensportal, se linkene herunder:

Omtale af Beskæftigelsesministeriets kampagnesite: Med og uden handicap – Danmark har brug for dygtige menneskerSocialstyrelsens vidensportal: Handicap og beskæftigelse 

VEU/vejlederkonference med fokus på opkvalificering

Den 8. december var godt 200 deltagere fra virksomheder, uddannelsesinstitutioner, fagforeninger, jobcentre og a-kasser m.fl. samlet til en fælles konference med fokus på, hvordan vi i fællesskab kan sikre virksomhederne den arbejdskraft, de har behov for via opkvalificering af ledige og beskæftigede.

Programmet bød på fine oplæg om den aktuelle situation på arbejdsmarkedet, VEU-samarbejdet og konkrete indsatser samt 2 spændende paneldrøftelser om henholdsvis virksomhedssamarbejdet i Københavns Lufthavn og kompetencebehov i forbindelse med den grønne omstilling og de større danske infrastrukturprojekter.

Både oplæg og debatindlæg pegede på den store udfordring, vi står med i forhold til at skaffe tilstrækkelig arbejdskraft med de nødvendige kvalifikationer. Og de helt gennemgående budskaber var, at vi som aktører på uddannelses- og beskæftigelsesområdet samlet kan levere rigtigt mange former for opkvalificering. Men at det er hårdt arbejde, som kræver god planlægning, koordinering og strukturerede samarbejder på tværs, og hvor en afgørende forudsætning for at lykkes med opgaven er et grundigt kendskab både til virksomhedernes behov og aktuelle forhold og til de medarbejdere og ledige, som skal opkvalificeres.

Vi håber, at dagen har bidraget til at fastholde og udvikle gode aktørsamarbejder og erfaringsudveksling på tværs af vores områder.

Omtalen af VEU/vejlederkonferencen på LinkedIn

Situationen på arbejdsmarkedet/nøgletal

I løbet af 2. halvår er der for alvor kommet gang i det regionale arbejdsmarked - og fortsat store udfordringer med at skaffe arbejdskraft i mange brancher. Den seneste survey fra STAR pr. december 2021 viser, at den forgæves rekrutteringsrate i Region Sjælland fortsat ligger på 34 %, og der er nu særligt store udfordringer i regionen inden for bygge & anlæg, hotel & restauration samt industri.

Antallet af jobopslag har aldrig været højere, og i oktober måned var der 3.985 nye stillingsopslag i regionen – en stigning på 39 % i forhold til oktober 2020. Antallet af fuldtidsbeskæftigede er steget med 5,3 % fra 3. kvartal 2020 til 3. kvartal 2021. Ledighedsprocenten er nu nede på 2,7 % (oktober måned), og ligger på det laveste niveau siden november 2008. Samtidig faldt antallet af langtidsledige (fuldtidspersoner) i regionen med 18 % fra oktober 2020 til oktober 2021.

Rekrutteringssurvey december 2021