Spring over hovedmenu

Nyhedsbrev - RAR Sjælland

21-04-2021

Nyt fra RAR Sjælland, april 2021

Ny positivliste pr. 1. april giver mange muligheder for målrettet opkvalificering

I RAR Sjælland har vi nu godkendt positivlisten for den regionale uddannelsespulje, der gælder pr. 1.april. Denne gang er der hele 339 unikke kurser på listen – og de knytter sig til i alt 31 stillingsbetegnelser inden for områder, der enten er udpeget som mangelområder i arbejdsmarkedsbalancen, eller er vurderet som mangelområder ud fra konkret regional viden om arbejdsmarkedet.

Det overordnede formål med positivlisten er via korte erhvervsrettede kurser at styrke opkvalificeringen af ledige mod de områder, hvor virksomhederne efterspørger arbejdskraft. Det giver den aktuelle liste gode muligheder for. Positivlisten bidrager således også til at styrke den mere langsigtede rekruttering af ledige til de jobåbninger, der kommer i forbindelse med Femern Bælt-forbindelsen – både direkte og i afledte opgaver i hele Sjællandsregionen.

Udover kurser fra vores egen liste kan ledige i region Sjælland nu også tilbydes kurser fra positivlisterne i tilstødende RAR-områder – det gælder RAR-Hovedstaden, RAR-Fyn og RAR-Bornholm - hermed har vi et godt grundlag for at sikre, at der hele tiden er relevante kurser til ledige i forhold til de aktuelle jobmuligheder.

Positivliste for den regionale uddannelsespulje pr. 1. april 2021 kan som altid findes på RAR Sjællands hjemmeside. Listen findes i 3 versioner, som giver forskellige muligheder i forhold til at skrive ud eller søge efter kurser i de enkelte RAR-områder eller inden for erhvervsområder.

Positivliste for regionale uddannelsespulje – RAR Sjælland (nyt vindue)

RAR Sjællands strategi- og handlingsplan 2021-22 sætter fokus og retning

Med vores strategi- og handlingsplan har vi fastlagt de overordnede målsætninger for indsatsen i 2021 og 2022. Handlingsplanen tager afsæt i den aktuelle situation på det regionale arbejdsmarked, hvor Covid19-krisen har ramt nogle brancher hårdt, mens der på andre områder er vækst og efterspørgsel på arbejdskraft. Med strategi- og handlingsplanen vi vil rumme indsatser på begge fronter:

  • Vi skal medvirke til at afhjælpe mangel/rekrutteringsudfordringer. Det gør vi konkret ved at understøtte efteruddannelse/opkvalificering af både ledige og beskæftigede og ved at sætte rekrutteringsinitiativer i gang på områder med mangel på arbejdskraft.
  • Vi skal medvirke til at afbøde konsekvenserne af Covid-19. Her sætter vi ind med afbødeforanstaltninger for ramte brancher og virksomheder – bl.a. med Job-VEU- og varslingsindsatser.

I 2021 har vi udpeget bl.a. Femern Bælt forbindelsen og akademikerområdet som strategiske projekter, hvor vi skal have et særligt fokus. Anlægsarbejdet og alle de afledte opgaver i forbindelse med Femern Bælt-forbindelsen stiller krav om kvalificeret arbejdskraft i et omfang, der vil give effekter i hele Østdanmark. I RAR Sjælland vil vi følge udviklingen tæt og sætte ind med koordinering og understøtning af rekruttering og opkvalificering, der hvor behovene opstår.

Særligt vil vi have opmærksomheden rettet med lærlingeområdet, hvor der er stillet krav om 500 elevpladser i forbindelse med tunnelbyggeriet. Dem skal vi gerne have besat med engagerede unge mennesker på vej mod en faglært uddannelse.

Og det ligger helt i tråd med RAR Sjællands generelle fokus på de unge, som udgør en helt særlig udfordring i regionen. Sammenlignet med resten af landet er der for mange unge på offentlig forsørgelse, og for få som kommer i uddannelse eller beskæftigelse. Vi ser meget gerne, at langt flere får en faglært uddannelse.

I samarbejde med RAR Hovedstaden vil vi også sætte mere fokus på akademikerområdet, hvor vi vil tage fat i problemstillinger omkring dimittend-ledighed og geografisk mobilitet. I hovedstadsområdet er der mange ledige unge akademikere – og samtidig er der virksomheder i Sjællandsregionen, som har svært ved at rekruttere akademikere. Her er det oplagt at få set nærmere på, hvad der skal til for at udbrede kendskabet til de muligheder der er – både for virksomhederne og for de ledige.

Samtidig holder vi fast i det overordnede fokus på opkvalificeringsindsatsen. Det er fortsat helt afgørende, at flest muligt opnår de kompetencer, der skal til for at få eller bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet. Derfor har vi stor opmærksomhed på at få igangsat Job-VEU-indsatser på områder med mangel på arbejdskraft, men også på den generelle opkvalificering af ledige, og på indsatser der kan sættes i gang for de mere udsatte grupper, herunder også personer med handicap.

Alt i alt bliver der nok at tage fat på, og i RAR Sjælland vil vi følge indsatser og resultater og understøtte aktiviteterne. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde om beskæftigelsesindsatsen med alle relevante aktører, så vi sammen kan skabe de bedste rammer for borgere og virksomheder i regionen. Strategi- og handlingsplanen finder I på RARs hjemmeside.

RAR Sjælland strategi- og handlingsplan 2021-2022 (nyt vindue)

Femern Bælt-samarbejdet – aktuel status

Som vi tidligere har omtalt i nyhedsbrevet har vi i samarbejde med RAR Hovedstaden sat et analysearbejde i gang af bl.a. arbejdskraftsbehovet og udbuddet i forbindelse med Femern-projektet. Analysen bliver færdig i løbet af april måned, og vi ser frem til at kunne udbrede resultaterne til samarbejdsparter og interessenter på beskæftigelsesområdet.

Der er oprettet et fælles sekretariat mellem Lolland og Guldborgsund kommuner: Femern Agency som kommer til at spille en stor rolle i forbindelse med projektet. Sekretariatets hovedopgave er at understøtte rekrutteringsopgaver for aktørerne i byggeriet, bl.a. ved at afdække behovene på forkant, øge effektiviteten i kompetenceudviklingsaktiviteterne i samarbejde med erhvervsskolerne, afklare lærlingeforhold og hjælpe med administrative opgaver vedr. udenlandsk arbejdskraft m.v.

Som formand for RAR Sjælland ser Rie May Hansen det som helt centralt, at opgaverne løftes i fællesskab på tværs af aktører og landsdele. Behovet for lærlinge og faglært/ufaglært arbejdskraft med særlige kompetencer kan ikke dækkes lokalt. Derfor er det vigtigt, at budskaber om mulighederne når bredt ud til kommuner og uddannelsesinstitutioner m.v. i hele regionen og naboregionerne. Ries opfordring til Femern Agency lyder: ”Tænk RAR ind som en medspiller – vi hjælper gerne, og hav fokus på lærlinge – også voksenlærlinge”.

Interesserede kan allerede nu kontakte Femern Agency: Leder Per Bech Grønning træffes på telefon: 2046 4241 eller via mail: pebgr@lolland.dk. Hvis man gerne vil søge job på byggeriet, kan Femern Agency kontaktes på tlf. 2960 7728 eller mail: cakr@lolland.dk.

Job-VEU-indsatsen

Med strategi- og handlingsplanen forsætter vi med at følge en række brancheområder tæt og tilpasser Job-VEU indsatsen efter den aktuelle situation og de behov, der løbende opstår. Aktuelt er der aktiviteter i gang inden for 14 områder på Sjælland, hvor indsatsen skal bidrage til at styrke matchet mellem udbud og efterspørgsel, så flere ledige og beskæftigede får de kvalifikationer, virksomhederne efterspørger.

På RARs hjemmeside er der flere informationer om Job-VEU indsatsen, og der formidles løbende nyheder om arrangementer og aktiviteter på STARs to LinkedIn profiler – dem kan I tilmelde jer via linkene herunder:

 Jobservice Danmark - LinkedIn (nyt vindue)Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering – LinkedIn (nyt vindue)Kontaktoplysninger på VEU Koordinatorer(nyt vindue)

Aktuelt om situationen på arbejdsmarkedet

Pr. 18 april var der i alt 20.256 tilmeldte ledige i RAR Sjællands område, det er 3.024 flere end antallet pr. 8. marts 2020. Ledigheden har været stigende henover årsskiftet, men er faldende igen fra slutningen af februar 2021. Fra februar 2020 til februar 2021 er den sæsonkorrigerede ledighed steget med 0,8 procentpoint i RAR Sjællands område. Ledighedsprocenten i regionen som helhed lå i februar måned på 4,2 %.

Nedgangen i beskæftigelsen ses fortsat især inden for brancherne transport, handel samt hotel & restauration, men samtidig er der mange nyopslåede stillinger, især på det pædagogiske, sociale og sundhedsmæssige område, rengøring m.v. samt inden for bygge- og anlæg – men også på flere andre områder. I uge 15 var der 3.415 opslåede stillinger i RAR Sjællands område – hvilket er ca. 113 % mere end gennemsnittet for den tilsvarende periode i årene 2015-2019. Kigger man på landsplan var der i marts tale om det næsthøjeste antal stillingsopslag på Jobnet nogensinde – kun overgået af juni 2007.

Covid-19 rapporterne

Fra 29 marts har STARs ugentlige COVID-19 rapporter fået et nyt design med interaktive muligheder. Rapporterne viser fortsat de aktuelle tal for tilmeldte ledige, opslåede stillinger og antallet af arbejdsfordelinger. Men det er blevet enklere at navigere rundt, idet man kan vælge, om tallene skal vises på landsdækkende, regionalt (RAR) eller kommunalt niveau – lige som der er mulighed for at vælge dags-, uge- eller månedsniveau. Rapporterne findes fortsat på hjemmesiden jobindsats.dk under publikationer – vælg fanerne vedr. ”Beskæftigelsesministeriets COVID-19 beredskab”. Gamle rapporter kan findes under fanen ”Arkiv”.

Jobindsats.dk/publikationer (nyt vindue)