Spring over hovedmenu

Nyhedsbrev - RAR Sjælland

08-10-2020

Nyt fra RAR Sjælland, oktober 2020

Flere muligheder med positivlisten

RAR Sjælland har opdateret positivlisten for den regionale uddannelsespulje pr. 1. oktober 2020. Der er tilføjet 19 nye kurser, der knytter sig til 3 nye stillingsbetegnelser inden for områder med mangel på arbejdskraft: Murer, VVS-installatør, og VVS-montør.

Fra 1. august i år er det blevet muligt for jobcentrene at tilbyde kurser fra positivlisterne i tilstødende RAR-områder. Det betyder, at ledige i RAR Sjælland får adgang til kurser fra positivlisterne for RAR Hovedstaden, RAR Bornholm og RAR Fyn. Målgruppen er samtidig udvidet, så alle ledige nu har mulighed for at få tilbud om kurser på positivlisten.

Derudover er muligheden for løbende at tilføje nye online-kurser til positivlisterne forlænget frem til nytår. Det giver RAR en god mulighed for at sikre, at der hele tiden er aktuelle kurser, som kan bidrage til et bedre match mellem ledige og konkrete jobs.

Den regionale positivliste

Nye muligheder for opkvalificering

I juni måned blev der indgået to politiske aftaler (”opkvalificeringspakken”), som skal styrke lediges muligheder for opkvalificering. Det kan både være til et faglært niveau og til en hurtig omskoling mod brancher, der aktuelt mangler arbejdskraft.

”Opkvalificeringspakken” medfører bl.a. en justering af den tidligere uddannelsesløftordning, så den i højere grad understøtter ledige i at gå fra ufaglært til faglært inden for fag med særlig mangel på faglært arbejdskraft. Fagene fremgår af en særlig positivliste, og ledige får en ret til at modtage op til 110 % af deres hidtidige dagpengesats, mens de uddanner sig inden for disse fag.

Der bliver også mulighed for at få dele af en uddannelse, herunder et grundforløb der erfaringsmæssigt er et godt afsæt til efterfølgende at indgå en voksenlærlingeaftale. Der-udover får ledige, der får et job af minimum 3 måneders varighed, ret til et kursus finan-sieret via den regionale uddannelsespulje.

Og fra 2021 samles flere midlertidige puljer, som er målrettet opkvalificering af ledige via korte kurser, i den regionale uddannelsespulje. Samtidig gøres ordningerne permanente.

I rådet håber vi, at disse muligheder bliver anvendt til gavn for både de ledige og de virksomheder, som efterspørger kvalificeret arbejdskraft. De nye ”pakker” skulle gerne bidrage til mere fleksibilitet og fjerne nogle af barriererne i forhold til opkvalificeringsområdet. Vi vil løbende følge udviklingen på området og bidrage med at sprede kendskabet til ordningerne.

Job-VEU som afbødende foranstaltning

Job-VEU-modellen skaber sammenhæng mellem job og voksen/efteruddannelse (VEU). Modellen bygger på partsafklarede opkvalificeringsforløb med udgangspunkt i konkrete behov hos virksomhederne. Rådets job-VEU-aktiviteter under Covid 19-krisen har været rettet mod virksomheder med økonomiske udfordringer. Der har været fokus på fastholdelse af medarbejdere gennem opkvalificering tilrettelagt som fjernundervisning/onlinekurser. Og i samspil med virksomheder og jobcentre har indsatsen konkret handlet om:

  • Fastholdelse af medarbejdere via opkvalificering
  • Faglig afklaring og opkvalificering af berørte i varslingssager
  • Faglig afklaring og opkvalificering af ledige

Aktuelle job-VEU indsatser er i gang inden for bl.a. glarmester, tjener og serviceassistent (hospital). Og der er forløb under udvikling for automekaniker, struktør og kabelmontør samt på sosu-området. Og så er der naturligvis også de store aktuelle indsatser ift. Femern Bælt i samspil med kommuner og konsortier. På STARs hjemmeside kan I læse mere om job-VEU-modellen og finde beskrivelser af en række konkrete cases, der bygger på modellen.

Få inspiration til jobrettet voksen- og efteruddannelse med Job-VEU modellen Casebank: Opkvalificering efter virksomhedernes behov med Job-VEU modellen

Opkvalificeringsforløb målrettet hotel- og restaurationsbranchen

Den 28. september startede et tjenerforløb - fra ufaglært til faglært - på ZBC i Roskilde. Forløbet er et godt eksempel på vigtigheden af fleksibilitet i planlægningen. Selv om tjeneruddannelsen egentlig udbydes i Slagelse, har ZBC tilrettelagt undervisningen i Roskilde som en kombination af online og tilstedeværelsesundervisning for at tilgodese deltagerne, som primært kommer fra Københavnske virksomheder. Både 3F og Horesta er yderst tilfredse med skolens fleksibilitet og vilje til at få forløbet til at lykkes. I RAR er vi også glade for den fleksibilitet, der her er udvist – det er vejen frem og kan være inspiration for andre.

Akademikerledigheden

I samarbejde med RAR Hovedstaden har vi fået foretaget en analyse af potentialet for, at højtuddannede ledige i Storkøbenhavn løser arbejdskraftmangel i Region Sjælland. Rådet skal nu nærmere drøfte det videre samarbejde mellem de to råd, som bl.a. kan handle om dialog med uddannelsessystemet om at styrke prædimittendindsatsen - eller at afsøge perspektiverne for en fælles tværgående koordineret rekrutteringsservice.

Der er allerede igangsat konkrete initiativer, og senest har AMK Øst afholdt et webinar for praktikere, der rådgiver virksomheder om bl.a. efteruddannelse. Webinaret satte fokus på virksomhedernes behov for højtuddannet arbejdskraft, og på hvordan man kan spørge ind til deres behov for kompetencer og afdække virksomhedernes behov for højtuddannet arbejdskraft. Erhvervshus Sjælland og Akademikerne var blandt oplægsholderne. Webinaret blev optaget, og link til optagelsen kan sendes ud til interesserede. Skriv til amkoest@star.dk hvis du vil have linket tilsendt.

Data om arbejdsmarkedet

Covid-19 præger fortsat arbejdsmarkedet i Sjællandsregionen. Siden 9. marts er ledigheden steget med 12,6 % frem til 4. oktober. Ledigheden er især steget inden for transport og industri. Stigningen sås primært i starten af krisen.  Bortset fra 2 uger i juli måned er antallet af tilmeldte ledige nemlig faldet hver uge siden midten af maj måned og frem til og med uge 39. I uge 40 har der dog været en relativt stor stigning i antallet af nytilmeldte.

Samtidig er der fortsat efterspørgsel efter arbejdskraft. Pr. 4. oktober var der ca. 2.280 stillingsopslag på Jobnet.dk. Der er en del jobopslag inden for det offentlige område - social- og sundhedsassistenter/-hjælpere, sygeplejersker og pædagoger m fl. - men også fx lager- og logistikmedarbejdere, tømrer og elektrikere. Det er vigtigt, at rekrutteringsindsatsen prioriteres højt, og at ledige bringes i spil i forhold til de jobs, der er.

Fra 1. marts til 31. august har ca. 1.050 personer i Sjællandsregionen været omfattet af varslinger og omkring 1.170 af arbejdsfordelinger inden for den hidtidige ordning. Der foreligger endnu ikke tal i Jobindsats for den nye midlertidige arbejdsfordelingsordning.

De aktuelle tal kan I finde på jobindsats.dk. Både landsdækkende rapporter med bl.a. opgørelser over tilmeldte ledige og jobopslag på jobnet.dk - og regionale rapporter med flere baggrundsdata. Covid-19 rapporter på jobindsats.dk

I RARs kalender

  • Strategiseminar for RAR Sjælland: Onsdag den 28. oktober
  • VEU- og vejlederkonference: Torsdag den 26. november kl. 9.00-12.00 (webinar)
  • Fælles seminar RAR Sjælland og KKR med kommunernes beskæftigelsesudvalg: Onsdag den 2. december
  • Næste møde i RAR Sjælland: Tirsdag den 8. december