Spring over hovedmenu

Nyhedsbrev - RAR Sjælland

02-07-2020

Nyt fra RAR Sjælland, juli 2020

Ny RAR-formand

Foto af Rie May HansenRie May Hansen FH er valgt som ny rådsformand for RAR Sjælland. Formandsposten skifter halvvejs i rådsperioden, og Rie afløser Flemming Kronsten, DA, som fortsætter som 1. næstformand. Troels Brandt (kommunerne) blev valgt som 2. næstformand. Det nyvalgte formandskab ser frem at fortsætte det gode samarbejde på vegne af RAR Sjælland med rådets samarbejdspartnere og øvrige interessenter på beskæftigelsesområdet samt tilstødende politikområder. Der bliver nok at se til i den kommende periode, hvor alle gode kræfter må samles om at få ledige og virksomheder godt i gang ovenpå Covid-19-krisen.

Covid-19 og job-VEU-indsatsen

 På rådsmødet i juni drøftede vi den aktuelle situation i forbindelse med Corona-krisen. I rådet er mange parter repræsenteret, og derfor er der også forskellige oplevelser af krisens betydning. Men en fælles konklusion er, at vi endnu ikke kender krisens fulde konsekvenser bl.a. i forhold til omfanget af afskedigede med lange opsigelsesvarsler samt ophør af hjælpepakker, herunder især lønkompensationsordningen. Derudover er vi især bekymrede for de nyuddannedes muligheder for at få fodfæste på arbejdsmarkedet og for de grupper af udsatte unge, som kommer i klemme i forhold til praktik/færdiggørelse af deres uddannelse.

De seneste måneder har rådets Job-VEU indsats været fokuseret på at afbøde virkninger af Covid-19-krisen gennem iværksættelse af opkvalificeringsforløb målrettet specifikke brancher og med udgangspunkt i Covid-19 Job-VEU modellen, der bygger på partsafklarede forløb, som fokuserer på konkrete job og behov i virksomhederne. Sådan kan vi bidrage til, at medarbejdere kan opkvalificeres og beholde deres arbejde i stedet for at blive afskediget - til gavn for både medarbejdere og virksomheder.

Vi håber, at der i den kommende tid vil være basis for flere aktiviteter i takt med, at flere virksomheder efterspørger kvalificeret arbejdskraft. Konkret er vi bl.a. på vej med job-VEU-modeller inden for autobranchen (mekaniker, autolakerer mv.), bygge-anlæg (landsdækkende aftaler om FVU, AMU), glarmester (lærlinge), kabelmontør samt sosu-området.

Analyse af Corona-nedlukningens effekter i Region Sjælland

Oxford Research har på vegne af RAR Sjælland, Region Sjælland og Erhvervshus Sjælland udarbejdet en analyse af Corona-nedlukningens effekter på vækst, udvikling og beskæftigelse i Region Sjælland. Analysen viser bl.a., at særligt serviceerhvervene og detailhandelen blev hårdt ramt direkte af nedlukningen, mens andre brancher i højere grad vil mærke effekterne af den økonomiske krise på lidt længere sigt. Især de ufaglærte og faglærte er blevet ramt af krisen, og de to grupper udgør tilsammen 80 pct. af de nytilmeldte ledige i regionen.

Analysen kan bidrage til at sætte fokus på udvikling af tiltag og tilpasninger, som vil være nødvendige for, at regionens virksomheder kan komme bedst muligt igennem krisen. På baggrund af analysen giver Oxford Research en række anbefalinger rettet mod de forskellige aktører, og set fra RARs side vil vi bl.a. pege på anbefalingerne ift. at sikre efteruddannelse af beskæftigede, hjemsendte og ledige - herunder sikre at tilskudsmuligheder og ordninger bliver anvendt.

Konkrete anbefalinger fra analysen om, hvor RAR kan spille en rolle:

  • Skabe kompetenceforløb som spreder gode erfaringer fra succesfuld detailhandel.
  • Arbejde for støttemuligheder ift. ansættelse af højtuddannet arbejdskraft i en længere periode.
  • Fælles indsats i erhvervsfremme-, beskæftigelses-og uddannelsessystemet for at gøre det enkelt for virksomheder at få afdækket fremadrettede kompetencebehov og få efteruddannet de ansatte.
  • Bringe puljer og støtteordninger effektivt i spil ift. efteruddannelse.

Femern Bælt-forbindelsen

Med en startdato den 1. januar 2021 er der ved at komme gang i aktiviteterne, og i RAR vil vi nøje følge projektet og dets betydning for udviklingen i Sjællandsregionen. Sammen med RAR Hovedstaden skal vi skabe et fælles overblik over Femern Bælt-aktiviteterne med viden om bl.a. konkrete rekrutterings- og opkvalificeringsbehov, som kan danne grundlag for at igangsætte understøttende initiativer.

Konkret kan vi fra RARs side være med til at sikre, at der er relevante korterevarende kurser på positivlisten, som kan understøtte opkvalificereringsindsatsen målrettet jobmulighederne i Femern-Bælt-projektet og afledte områder. Og vi kan sikre, at der igangsættes de nødvendige rekrutteringsindsatser og VEU-aktiviteter på tværs af RAR Sjælland og RAR Hovedstaden. Efterspørgslen forventes at blive størst efter jord- og betonarbejdere i forbindelse med landanlæg og tunnelelementproduktionen, men også højtspecialiseret arbejdskraft, fx ingeniører kan blive aktuelt.

AMK Øst er aktuelt i god dialog med Femern A/S, konsortierne og Lolland kommune med fokus på rekrutterings- og opkvalificeringsbehov, udfordringer og muligheder for at understøtte samarbejdet og den lokale forankring heraf. I Femern Agency samarbejdet, som er et myndighedssamarbejde, der skal skabe smidig og effektiv betjening vedr. arbejdskraft til Femernprojektet tilbydes rådgivning af danske og udenlandske entreprenørvirksomheder ”on-site”. Og Femern Agency rummer bl.a. et ”jobcenter” i Rødbyhavn, hvor også AMK Øst og Workindenmark stiller ressourcer til rådighed.

Vi sætter løbende supplerende kurser på positivlisten for den regionale uddannelsespulje. Og pt. er der samlet 136 kurser på listen, som kan tages online frem til 1. oktober. Kurserne er fælles med RAR Hovedstaden og RAR Bornholm og skal bidrage til, at ledige kan blive opkvalificeret inden for såvel aktuelle mangel-/indsatsområder som områder, der i den kommende tid oplever stigende efterspørgsel på arbejdskraft.

Positivlisten – supplerende online-kurser

Kurserne er indmeldt af uddannelsesinstitutioner, jobcentre, a-kasser og rekrutteringssamarbejderne. Derudover er en del af kurserne et resultat af tværregionale eller nationale kursusforløb aftalt mellem arbejdsmarkedets parter og VEU som en del af Covid-19 afbødeforanstaltningerne. Listen finder I som altid på rådets hjemmeside.
Oversigt over supplerende onlinekurser (nyt vindue)

Data om arbejdsmarkedet

Corona-krisen har medført stigende ledighed, og ultimo juni er ledigheden i Sjællandsregionen steget med ca. 27,8 % siden starten af marts. De seneste 8 uger har der dog været fald i ledigheden. Samtidig er der fortsat efterspørgsel efter arbejdskraft. Ultimo juni var der knap 2.000 stillingsopslag på Jobnet.dk. Og siden starten af maj har det ugentlige antal nye jobopslag faktisk ligget over gennemsnittet for ugerne før nedlukningen.

På Jobindsats.dk - publikationer kan I finde de nyeste tal. Der er landsdækkende rapporter med bl.a. antallet af tilmeldte ledige og antal jobopslag på jobnet.dk samt regionale rapporter med flere baggrundsdata. 
Covid-19 rapporter på jobindsats.dk (nyt vindue)

 

RAR Sjælland ønsker alle en god sommer