Spring over hovedmenu

Nyhedsbrev - RAR Sjælland

20-02-2020

Nyt fra RAR Sjælland, februar 2020

RARs strategi- og handlingsplan: Fokus på rekrutteringsudfordringer og VEU-indsatsen

Vi har set på resultaterne for de mål, som vi i rådet havde fastlagt for 2019. På flere områder går det den rigtige vej, men der er fortsat brug for en intensiv indsats på en række områder i kampen for at imødegå paradoksproblemer og rekrutteringsudfordringer. Sammen med indsatsen for at styrke samarbejdet om opkvalificering og voksen-/efteruddannelse bliver dette nogle af de store opgaver, vi skal løfte i 2020.
På den baggrund har vi nu fastlagt konkrete mål og resultatniveauer for 2020. De skal bidrage til at fastholde vores fokus på at understøtte beskæftigelsesindsatsen i regionen og er vores udgangspunkt for dialogen med kommuner og samarbejdsparter om, hvordan vi sammen kan nå de bedste resultater.
Strategi- og handlingsplanen ligger på rådets hjemmeside sammen med de aktuelle mål og VEU-indsatsområder for 2020.

RARs strategi- og handlingsplan (planen er ikke aktiv længere - se hjemmesiden for 2021-2022 planen) 

RAR Sjælland

Vi mangler (stadig) arbejdskraft

Sjællandsregionen er et af de steder i landet, hvor rekrutteringsudfordringerne er størst. I december havde vi en forgæves rekrutteringsrate (FFR) på 26 % - det er et af de højeste niveauer i landet. Vi tager det som et tydeligt tegn på, at alle gode kræfter må i sving for at sikre, at arbejdsgivere i Sjællandsregionen kan få den kvalificerede arbejdskraft, der er brug for både nu og fremover. Der skal spilles ind på flere fronter:
Personer med handicap kan være en god ressource, hvis rammerne og opgaverne tilrettelægges rigtigt – og der er også mange muligheder for støtte og hjælpemidler. Det er et område, som vi fra RAR Sjælland gerne vil være med til at sætte meget mere fokus på i 2020.
Vi har også tidligere peget på det potentiale, der ligger i at tiltrække og fastholde seniorer. Og vi gentager gerne opfordringen til virksomhederne om at indtænke seniorer som en aktiv del af rekrutteringsgrundlaget.
Og så skal vi have blik for at understøtte mobiliteten fra bl.a. Hovedstaden mod Sjælland. Aktiviteter i forbindelse med Femern Bælt-forbindelsen og supersygehusbyggeriet kan trække arbejdskraft fra mange steder i hele regionen. Her vil der være huller, som skal udfyldes – og det gælder også de mange afledte opgaver inden for eksempelvis serviceområdet.

Den seneste rekrutteringssurvey fra december måned findes på STARs hjemmeside

VEU-indsatsen er en del af løsningen

Opkvalificeringsindsatsen er en at rådets store opgaver, og mange af de aktivitet rådet sætter i gang vil være bundet op på VEU. Vi ser fortsat et stort behov for samarbejde og koordinering på tværs af aktører og interesser. Og I rådet har vi sat os for at være mere aktive i forhold til at bære indsatsen frem i de sammenhænge, vi indgår ind. Vi vil bidrage med at udbrede viden om gode modeller, der virker, og formidle fortællingerne om konkrete resultater.

”Roskilde-modellen” - fortælling om en fælles indsats der har båret frugt

Sjællands Universitetshospital har sammen med det lokale jobcenter, 3F og flere uddannelsesinstitutioner udviklet et uddannelsesforløb, hvor både ledige og allerede ansatte på sygehuset kan opkvalificeres til serviceassistenter. Arbejdsmarkedskontor Øst har opgaven med at understøtte og koordinere.
Og modellen virker! I perioden 2017 og frem til i dag er 35 ufaglærte medarbejdere blevet færdiguddannet som serviceassistenter. Og nu er 42 ledige i gang med et for-forløb til serviceassistent-uddannelsen med henblik på ansættelse og senere uddannelse til faglærte. Flere uddannelsesforløb er planlagt i 2020, hvor 30 ufaglærte serviceassistenter påbegynder uddannelsen til faglært. Modellens styrke er bl.a.:

  • Opkvalificering af ufaglærte medarbejdere.
  • Opkvalificering af ledige – til vikarer mens det faste personale bliver faglærte – og efterfølgende som potentielt nyt personale.
  • Bred palet af redskaber tilpasset den enkeltes erhvervserfaring og baggrund, f.eks. amu-kurser, særlige praktikforløb, jobtilskud og jobrotation.

Rådene og VEU-koordinatorerne har en vigtig opgave med at forudsige mangel på arbejdskraft og agere på det

Det var et af budskaberne fra ministeren, da de 8 RAR-formandskaber den 7. februar var samlet til den årlige konference med ministeren og Beskæftigelsesrådet (BER). Omdrejningspunktet var opkvalificeringsindsatsen, som arbejdsmarkedsrådene ifølge ministeren gerne må spille en endnu større rolle i. Dagen bød bl.a. på oplæg om de regionale erfaringer fra byggeriet af Nyt Hospital Nordsjælland og fra Vadehavssamarbejdet omkring restaurations- og servicebranchen.

De enkelte rådsformænd havde også hver et helt kort indlæg om det, der rører sig regionalt. Fra Sjælland fremhævede vi, ikke overraskende, rekrutteringsudfordringerne – samt Roskildemodellen som et eksempel på en vellykket VEU-indsats. RAR Sjælland havde også et ønske med til ministeren: Forenklinger på puljeområdet, som er lidt af en jungle at finde rundt i. Det skal jo helst være sådan, at pengene også i praksis bliver anvendt til målrettet opkvalificering af vores ledige, så vi kan få dem i arbejde, der hvor der brug for dem. Og vi tolker tilbagemeldingen fra ministeren som en positiv tilkendegivelse af, at der er opmærksomhed på problematikken.