Spring over hovedmenu

Nyhedsbrev - RAR Sjælland

22-12-2020

Nyt fra RAR Sjælland, december 2020

Rådsarbejdet i en Corona-tid

2020 blev på alle måder et meget anderledes år. I RAR Sjælland fik vi kun afholdt 1 fysisk rådsmøde, men erfarede - som mange andre - at en hel del kan klares virtuelt, selvom det naturligvis ikke er det samme. Vi har måttet aflyse større fysiske arrangementer, men har bl.a. afholdt en velbesøgt VEU/vejlederkonference som webinar.

En række Job-VEU-aktiviteter er gennemført, og vi har løbende fået justeret den regionale positivliste med aktuelle online-kurser. Begge dele med det klare formål at afbøde konsekvenserne af krisen og sikre de bedste muligheder for virksomheder, beskæftigede og ledige. I kan læse mere om de seneste aktiviteter nedenfor.

I det nye år starter vi rådsarbejdet med at fastlægge vores strategi og prioriteringer af indsatsområderne for den kommende periode. Både rekrutteringsudfordringer og afbødeforanstaltninger vil være i fokus for opkvalificeringsindsatsen, og så skal vi være skarpe på, hvordan vi kan følge op på og lade os inspirere af de mange indsatser på beskæftigelsesområdet.

RAR Sjælland takker for samarbejdet og ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår – og ser frem til at 2021 bliver et lysere år.

Job-VEU-aktiviteter

Med Job-VEU-modellen skaber vi sammenhæng mellem job og voksen/efteruddannelse. VEU-indsatsen skal medvirke til at styrke match mellem udbud og efterspørgsel ved at bidrage til, at flere ledige og beskæftigede får de kvalifikationer, virksomhederne efterspørger. Og som følge af Covid-19 har vi også udviklet en særlig model, der skal medvirke til at afbøde nogle af konsekvenserne for arbejdsmarkedet af Covid-19-krisen.

Aktuelt er der i vores område indsatser i gang inden for en lang række brancher. Det gælder fx køkken og kantine, rengøring, hotel og restauration, bygge og anlæg, industri samt social- og sundhed. Dertil en stor samlet VEU-indsats i forhold til Københavns Lufthavn, hvori der indgår indsats for varslede og beskæftigede bosat på Sjælland.

Dampvaskeriet i Store Heddinge – et godt eksempel på en afbødeindsats

VEU-projektet på De Forenede Dampvaskerier (DFD) viser, at nøglen til succes ligger i, at alle aktører kan se værdi i og føler ejerskab til indsatsen.
Situationen for DFD var ordrenedgang som følge af nedgangen inden for hotelbranchen.

Virksomheden havde en del integrationsborgere ansat, som den gerne ville fastholde. Sammen med VEU-koordinatorerne og det lokale jobcenter blev der foretaget en kortlægning af medarbejdernes kompetencer og de økonomiske støttemuligheder for virksomheden. Og løsningen blev opkvalificering og arbejdsfordeling i stedet for hjemsendelse. Der blev iværksat et 10 ugers FVU-forløb med danskundervisning for 12 medarbejdere med flygtninge- og indvandrerbaggrund. Efterfølgende kan DFD evt. gå videre med AMU-forløb, der kan styrke medarbejdernes praktiske kompetencer med henblik på at være bedre rustet fremover.

  • Forløbet på DFD er et rigtigt godt eksempel på en indsats, der er lykkedes fordi:
    Virksomheden selv var meget aktiv og ønskede at fastholde medarbejderne.
  • Der hurtigt blev klarhed over støttemuligheder, og økonomien blev synlig for virksomheden.
  • Jobcentret var proaktivt og understøttede projektet.
  • Uddannelsesinstitutionen var meget fleksibel – og lagde undervisningen på Stevns.
  • Der var god koordinering i forhold til aktører og uddannelsesplan.

RARs VEU-koordinatorer kan hjælpe

Det kan være svært at overskue indholdet i de forskellige ordninger og puljer m.v., men RARs og AMK Øst’s VEU-koordinatorer kan hjælpe med at finde løsninger, der passer til de konkrete situationer, og de kan koordinere samarbejdet mellem de relevante aktører. Så vi opfordrer jobcentre, virksomheder, a-kasser og uddannelsesinstitutioner m.fl. til at tage fat i dem og høre om mulighederne.
Kontakt VEU-Koordinatorerne (nyt vindue)

Samarbejde om Femern-forbindelsen

Et at de store indsatsområder i 2021 vil være Femern Bælt-forbindelsen. I RAR Sjælland vil vi i samarbejde med RAR Hovedstaden følge og drøfte aktiviteterne, herunder eksempel-vis indgå i en brancherettet dialog med relevante parter om aktuelle jobåbninger og opkvalificeringsbehov. Og vi vil løbende se på konkrete veje til at støtte målrettet opkvalificering i og omkring Femern-projektet, bl.a. via de regionale positivlister.

Aktuelt er vi i samarbejde med RAR Hovedstaden, Erhvervshus Sjælland og Region Sjælland på vej med en analyse, der skal supplere den kendte viden og bidrage til et aktuelt overblik over arbejdskraftpotentialet blandt ledige og jobsøgere med interesse i Femern inden for de områder, hvor konsortier og virksomheder har et konkret behov. Og analysen skal også se på de mere langsigtede konsekvenser af den faste forbindelse.

Analysens resultater skal bruges til konkret at understøtte jobcentrene i den daglige dialog med virksomhederne. Og de skal styrke grundlaget for planlægning af opkvalificeringsforløb, som både kan være rettet mod selve Femernbyggeriet og mod afledte opgaver i andre erhverv og/eller på andre geografiske områder inden for bl.a. bygge og anlæg i hele Østdanmark.

VEU/vejlederkonferencen den 26. november

Årets konference blev holdt som et fælles webinar på tværs af Sjælland og Hovedstaden med opkvalificering som omdrejningspunkt. Med op mod 250 deltagere på Skype, var der ikke samme muligheder for at netværke og drøfte erfaringer deltagerne imellem, men til gengæld var programmet fyldt med gode oplæg med viden og inspiration til det videre arbejde rundt om i jobcentre, a-kasser og uddannelsesinstitutioner. Vi fik bl.a. fortalt om indholdet i de nye opkvalificeringspakker og fik eksempler på, hvordan man arbejder med opkvalificering i praksis, bl.a. med uddannelsesløft og voksenlærlingeordningen.

Nogle af de gennemgående budskaber på webinaret var, at opkvalificerings- og uddannelsesindsatsen skal prioriteres højt, og at det kræver samarbejde på tværs af aktører, hvis det skal lykkes i endnu højere grad.

Webinaret blev optaget på video, så skriv til amkoest@star.dk, hvis du vil have linket til optagelsen tilsendt.

Job-ugen 2020

Jobugen i uge 49 blev stærkt påvirket af Covid-19-situationen, idet de planlagte aktiviteter måtte opgives pga. forsamlingsforbuddet. Det endte derfor med en informationskampagne - "Med eller uden handicap. Danmark har brug for dygtige mennesker" – med opslag på bl.a. LinkedIn og Facebook og en lille film på BM’s hjemmeside - flere personer med handicap i arbejde og Specialfunktionen Job & Handicap udsendte også et nyhedsbrev.

I RAR håber vi på, at vi næste år kan få mere luft under jobugen, fordi det er så vigtigt, at vi får alle med – uanset eventuelle funktionsnedsættelser. Og der er mange gode historier, som burde fortælles vidt og bredt.

Flere personer med handicap i arbejde (nyt vindue)Nyhedsbrev fra Job & Handicap (nyt vindue)

Data om arbejdsmarkedet

De aktuelle nøgletal om udviklingen i lyset af Covid-19-situationen kan I forsat finde på jobindsats.dk. Både de landsdækkende rapporter med bl.a. opgørelser over tilmeldte ledige og jobopslag på jobnet.dk - og regionale rapporter med flere baggrundsdata.

De seneste tal viser, at der siden 8. marts er kommet ca. 2.400 flere ledige i RAR Sjællands område, så der nu er knap 20.000 tilmeldte ledige. Stigningen er lavere end gennemsnittet på landsplan og meget lavere end i Hovedstadsområdet. Ledigheden har især ramt dagpengemodtagere - faglærte og ufaglærte, men også en del dimittender på akademikerområdet.

Situationen er samtidig sådan, at der både er brancher, som er voldsomt ramt af krisen og andre, hvor der er høj aktivitet og meldes om mangel på arbejdskraft. Vi kan særligt pege på, at der fortsat er jobmuligheder inden for bl.a. det sociale og sundhedsmæssige område, pædagogisk arbejde og på bygge- og anlægsområdet.

Covid-19 rapporter på jobindsats.dk (nyt vindue)STARs Rekrutteringssurvey (nyt vindue)