Spring over hovedmenu

Nyhedsbrev - RAR Sjælland

22-10-2019

Nyt fra RAR Sjælland, oktober 2019

Justeret positivliste

På rådsmødet i september godkendte vi i RAR 82 nye kurser på positivlisten for den regionale uddannelsespulje, som gælder pr. 1. oktober 2019. Kurserne knytter sig til 24 stillingsbetegnelser, som alle optræder som nye mangelområder på arbejdsmarkedsbalancen for 2. halvår 2019.
De nye kurser er relevante korte kurser, som kan bidrage til at afhjælpe mangelsituationen for de 24 stillingsbetegnelser. RAR ser frem til, at jobcentrene anvender kurserne og midlerne i den regionale pulje, så de ledige opkvalificeres til at udfylde jobåbningerne.
Den aktuelle regionale positivliste 

Seniorledighed

I rådet har vi set lidt på ledigheden blandt seniorer i Region Sjælland, herunder om der er særlige udfordringer for ledige seniorer.
Tallene viser, at ledighedsudviklingen er meget forskellig for aldersgrupperne over og under 60 år. Ledige i alderen 50-59 år har således en lavere ledighedsprocent end gennemsnittet for alle aldre, mens ledige på 60 år og derover har en højere ledighedsprocent.
En forklaring kan være, at de +60-årige forbliver længere tid i arbejdsstyrken, formentlig på grund af pensionsreformerne. Tilsvarende pensioneres ledige i den aldersgruppe også senere fra ledighed og kommer dermed til at udgøre en stadig større andel af ledigheden. Samtidig er beskæftigelsesfrekvensen for 60-64-årige steget fra 44 % i 2008 til 59 % i 2017, idet flere af de beskæftigede +60-årige i stigende grad fastholdes i beskæftigelse.
Rådet opfordrer virksomheder til at indtænke seniorerne som en aktiv del af deres rekrutteringsgrundlag – dette kan nemlig også medvirke til at afhjælpe nogle af rekrutteringsudfordringerne i regionen.

VEU-indsatsen

Strategien er justeret

RAR har fortsat stor bevågenhed på indsatsen for voksen- og efteruddannelse. Behovet for sammenhæng mellem virksomhedernes behov, de lediges kvalifikationer og uddannelsesinstitutionernes kursusudbud er ikke blevet mindre. I rådet har vi derfor drøftet VEU-indsatsen og justeret vores strategi på området en smule. Vi har udpeget en række stillingsbetegnelser på udvalgte brancheområder med mangel- eller paradoksproblemer - og hvor der ser ud til at være en tydelig efterspørgsel efter medarbejdere/kompetencer, som kan imødekommes gennem opkvalificering af ledige.

Vores udvalgte stillingsbetegnelser er: Køkkenmedhjælper, kok, tjener, ufaglærte inden for bygge & anlæg samt chauffør (fragt, distribution, blandet kørsel).
Vi vil i første omgang fokusere vores indsats og være mest proaktive på de udvalgte områder. Men vi vil løbende se på, om der er behov, som peger på indsatser inden for andre områder.

For at skabe de mest fleksible rammer omlægger vi branchenetværkene til brancheindsatser, hvor der bygges videre på de gode samarbejder, og hvor relevante aktører inddrages efter behov. Formålet er at bidrage til et øget fokus på virksomhedernes opkvalificeringsbehov af beskæftigede samt en øget koordinering på såvel strategisk som operationelt niveau med jobcentre og jobcentrenes rekrutteringsfællesskab Sjælland (JRS).
Mere om VEU-arbejdet på rådets hjemmeside 

Succesfuld VEU-konference den 8. oktober 

Foto af konferencerum med deltagere

RAR Sjællands og RAR Hovedstadens årlige konference om voksen- og efteruddannelsesindsatsen var lidt af et tilløbsstykke. Vi samlede omkring 200 deltagere fra virksomheder, kommuner, uddannelsesinstitutioner og faglige organisationer, og det var rart at se, at vi fik fanget interessen hos så mange.

Denne gang satte vi fokus på spørgsmålet: Hvordan får vi flere i arbejdsstyrken til at efter- og videreuddanne sig, så virksomhederne får de kompetencer, de har behov for?

Det blev bl.a. drøftet i en paneldebat mellem Kim Graugaard (viceadm. direktør i DI) og Ejner Holst (næstformand for FH). Efterfølgende var der workshops med inspirationsoplæg fra PensionDanmark, der har udviklet en web-løsning, til overblik over uddannelsesmuligheder for beskæftigede, herunder muligheder i kompetencefonde-regi, og VUC Storstrøm som har udviklet værktøjet ”Global-classroom” til brug for distance-undervisning.

Nyt om VEU-aktiviteter

Morgenmøder: Arbejdsmarkedskontor Øst (AMK) har lanceret en række morgenmøder, som har fokus på henholdsvis virksomhedsservice og efteruddannelse. Der er allerede stor interesse for møderne. Fx blev mødet i Maribo overtegnet, allerede inden invitationerne var udsendt.
Temaer, målgrupper, tid og sted varierer for hvert morgenmøde. Se aktivitetskalenderen for flere information om bl.a. tilmelding.
AMKs aktivitetskalender

IGU forløb: Lolland, Guldborgsund, Vordingborg og Næstved kommuner har sammen med Region Sjælland og AMK Øst tilrettelagt en 5 ugers uddannelsespakke til IGU, hvor der er fokus på grundlæggende viden om det danske arbejdsmarked, konflikthåndtering, arbejdsmiljø og ergonomi. Holdet startede 26/8 med 18 kursister. Rådet ser frem til at se resultaterne af kurset.

Transport: Transportnetværket har de seneste måneder arbejdet med grundscreening af ledige chauffører. Gennem samtaler får de ledige vejledning til at finde den rigtige vej til et job i transportbranchen, eventuelt via opkvalificerende kurser. Nogle ledige anbefales brancheskift/andre jobmål, hvis de reelt ikke ønsker at arbejde inden for branchen.

Husk hotlinen/meldesystemet

Linjen til Jobservice Danmark på 72 200 350 er fortsat åben! Her sidder VEU-koordinatorerne klar med råd og vejledning om opkvalificering.

I samarbejde med skoler, virksomheder og jobcentre arbejder de på at finde de bedst mulige løsninger på konkrete behov for særlige kurser hos virksomheder og deres medarbejdere. Mere information findes på STARs hjemmeside.
Jobrettet voksen- og efteruddannelse

I det aktuelle kursusoverblik findes en oversigt over tværkommunale jobrettede kurser for ledige målrettet brancheområder med mangel på arbejdskraft. Oversigten er suppleret med uddybende beskrivelser af de enkelte kurser.

Kursusoverblik Østdanmark (ikke aktivt længere)

Nøgletal - RAR Sjællands område

  • Stigende beskæftigelse: +1,5 pct.(1. kv. 2018 – 1. kv. 2019)
  • Stigende jobomsætning: +0,3 pct.(april 2018 – april 2019)
  • Forgæves rekrutteringsrate (FRR): 21 pct. (juni 2019)
  • Ledighedsprocenten: 3,6 pct.(juni 2019)
  • Fald i ledigheden: - 6,3 pct. (juni 2018 – juni 2019)
  • Udenlandske arbejdstagere: Stigning 11 pct. (juni 2017 – juni 2019) Andel: 7,2 pct. af de beskæftigede
  • Fald i arbejdskraftreserven: -14 pct. juni 2018 – juni 2019)
  • Fald i antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse: - 1,3 pct. (juni 2018 – juni 2019)
  • Forventet stigning i beskæftigelsen: 2,0 pct. (4. kvt. 18 – 4. kvt. 20)
  • Forventet fald i ledigheden: -11,7 pct. (4. kvt. 18 – 4. kvt. 20)

På RARs hjemmside findes rapporter med nøgletallene for arbejdsmarkedet og benchmark.


Nøgletal RAR Sjælland

Den seneste rekrutteringssurvey kan ses på STARs hjemmeside, og surveyen vil fremover blive offentliggjort på STARs hjemmeside 4 gange årligt. I surveyen opgøres den forgæves rekrutteringsrate (FRR), som er et udtryk for, hvor stor en andel af efterspørgslen, der ikke har kunnet besættes med de efterspurgte kvalifikationer. Virksomheder, som har haft stillingsopslag, spørges om status på rekrutteringsforsøget, herunder om de ønsker at blive kontaktet af et jobcenter omkring eventuelle rekrutteringsudfordringer. 
STARs rekrutteringssurvey

Vejlederkonference 26. november 2019

Igen i år holder de tre regionale arbejdsmarkedsråd for hhv. Hovedstaden, Bornholm og Sjælland en fælles konference for vejledere i jobcentre, a-kasser og uddannelsesinstitutioner. Foreløbig invitation er sendt ud, og programmet er på vej. Tilmeldingsfristen er den 12. november 2019.

Velkommen til ny arbejdsmarkedsdirektør

Pr. 1. november overtager Ina Ringsdal pladsen som arbejdsmarkedsdirektør i AMK Øst. Ina kommer fra en stilling som centerchef for arbejdsmarkedsområdet i Ballerup Kommune. I RAR Sjælland ser vi frem til at fortsætte det gode samarbejde med AMK Øst under Inas ledelse.