Spring over hovedmenu

Nyhedsbrev - RAR Sjælland

07-03-2019

Nyt fra RAR Sjælland, marts 2019

Strategi og handlingsplan 2019-2022

Midt i november var vi i RAR Sjælland samlet til seminar for at drøfte vores fremadrettede fokus i rådsarbejdet. Det har nu resulteret i strategi- og handlingsplan 2019-22. Med rekrutteringsudfordringer som omdrejningspunktet er ambitionen med planen at få sat endnu mere spot på aktiviteter og initiativer, der kan være med til at sikre et velfungerende arbejdsmarked i regionen.

Den positive udvikling på arbejdsmarkedet skærper udfordringerne med at skaffe den nødvendige arbejdskraft til virksomhederne - og vi skal forhindre, at mangel på kvalificerede medarbejdere bliver en barriere for vækst i virksomhederne på både kort og længere sigt. Samtidig skal vi udnytte den gunstige situation til at få flere grupper ind på arbejdsmarkedet. Derfor har vi særligt fokus på opkvalificering af arbejdskraften, både ledige og beskæftigede – og på indsatserne for at hjælp de unge på vej til uddannelse og beskæftigelse og udsatte grupper af ledige tættere på arbejdsmarkedet. 


I strategi- og handlingsplanen har vi fastlagt målsætninger med tilhørende resultatmål for vores fokusområder. Vi fastlægger vores målepunkter årligt - og dem vi starter med i år kan ses i bilaget til strategi- og handlingsplanen. Vi ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde med alle relevante aktører i regionen, så vi sammen kan løse udfordringerne.
RARs strategi og handlingsplan

Udenlandsk arbejdskraft – også en ressource!

På rådsmødet i februar drøftede vi bl.a., hvordan udenlandsk arbejdskraft kan bidrage til at afhjælpe rekrutteringsudfordringer. Vi fik et indblik i, hvordan Workindenmark arbejder med at matche højt specialiseret udenlandsk arbejdskraft med virksomhedernes konkrete efterspørgsel og jobopslag. Men det er ikke nok at få tiltrukket den udenlandske arbejdskraft – vi skal også sørge for, at de ikke forsvinder for hurtigt igen. Og her er det vigtigt, at kommunerne har fokus på – og samarbejder med hinanden og virksomhederne om – at fastholde de udenlandske medarbejdere. Dvs. tilbyder hjælp til eksempelvis bolig, ægtefællejob, børneinstitutioner, sociale netværk m.m. Fra RARs side vil vi gerne være med til at sprede erfaringer fra kommuner, der er lykkedes med dette.
På rådets hjemmeside har vi lagt temaoplægget og lidt supplerende materiale. Derudover er der god inspiration at hente hos Workindenmark. De kan også hjælpe med at guide de rigtige steder hen, hvis man har brug for mere viden eller konkret hjælp til praktiske opgaver i forbindelse med rekruttering og ansættelse af nye udenlandske medarbejdere.
www.workindenmark.dk

DM i Skills

Lige om hjørnet er der DM i Skills, og denne gang holdes det i Næstved. Det er som sådan ikke en opgave for RAR – og dog så alligevel. For det ligger os meget på sinde, at så mange unge, som muligt får gennemført en uddannelse – og at mange flere vælger at tage en erhvervsuddannelse. I Sjællandsregionen er der alt for mange unge mennesker, som hverken er i job eller uddannelse, selv om vi har brug for dem alle – og det behov bliver bestemt ikke mindre i de kommende år, hvor også mange ældre faglærte vil trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet. RAR Sjælland vil derfor være fysisk til stede ved arrangementet og benytte lejligheden til at få sat spot på alle de områder, hvor der er gode jobmuligheder for unge i vores region. Og så håber vi, at rigtigt mange vil lade sig inspirere af dette.

Samarbejde med det nye erhvervsfremmesystem

Med den nye erhvervsstruktur er Vækstforum Sjælland erstattet af det nye erhvervshus i Sorø med filial i Vordingborg. I RAR Sjælland ønsker vi, at der også fremadrettet kan skabes et godt og tæt samarbejde om regionale problemstillinger på beskæftigelses- og erhvervsområdet. Vi lægger op til, at Erhvervshuset på samme måde som Vækstforum kan deltage med en tilforordnet på rådets møder og seminarer m.v. Det skal medvirke til en gensidig udveksling af viden om, hvad der rører sig i vores område, og hvor der evt. kan iværksættes fælles initiativer eller andre former for samarbejde, der kan bidrage til vækst og udvikling i Sjællandsregionen.

It-kompetencer er vigtige - men der skal mere til

De 3 arbejdsmarkedsråd i Østdanmark har i fællesskab fået udarbejdet en analyse af, hvilke krav der stilles til it-kompetencer inden for 7 fagområder, hvor der er mangel på arbejdskraft. Analysen viser bl.a., at alle fagområder efterspørger konkrete it-kompetencer, men at omfanget og arten af disse varierer på tværs af områderne og afhænger af de enkelte jobfunktioner. Samtidig er meldingerne fra de adspurgte virksomheder, at de i forbindelse med rekruttering af arbejdskraft vægter faglige og personlige kompetencer højere end specifikke it-kompetencer.
En vigtig konklusion er derfor, at hvis de almene og personlige kvalifikationer er til stede, og der er vilje og motivation til at passe et job – så skal arbejdsgiverne nok sørge for at få fyldt på med målrettet oplæring i brugen af de jobrelevante it-redskaber.

Men det er ikke de samme som, at der ikke er behov for it-kompetence generelt. Det er der i høj grad. Og derfor er det også vigtigt at kombinere udviklingen af almene og personlige kompetencer med udviklingen af it-kompetencer. Dette må indtænkes mest muligt både i forbindelse med tilrettelæggelse af uddannelsestilbud og i vejledningsindsatsen.

De 7 fagområder:

  • Rengøringsassistent
  • Social og sundhedshjælper
  • Chauffører inden for godstransport
  • Produktionsmedarbejdere inden for industriel produktion
  • Ufaglærte inden for bygge- og anlæg, køkken og kantine samt hotel og restauration

Virksomhedernes behov for basale it-kompetencer inden for udvalgte fagområder

Nyt fra VEU-området

Branchenetværk

Den 8. februar sluttede det første kursushold inden for hotel- og restaurationsbranchen på ZBC i Roskilde. 25 ledige fra 10 kommuner har deltaget i forløbet med henblik på at varetage stillinger som køkkenmedhjælper, serveringsmedarbejder eller inden for hotelrengøring. Og der er gode resultater: De ledige er blevet mere motiverede til job inden for branchen, og allerede to dage efter et matcharrangement i forbindelse med kurset blev seks kandidater tilbudt praktik som køkkenmedhjælpere hos BC Hospitality Group. Læs mere om forløbet på VEU-hjemmesiden.
Første kursushold er klar til job inden for hotel- og restaurationsbranchen

Nyt kursusoverblik

Se også den særlige nyhedsrubrik om VEU-arbejdet. Her er bl.a. den nyeste oversigt over tværkommunale jobrettede kurser for ledige målrettet brancheområder med mangel på arbejdskraft i Østdanmark – find det på hjemmesiden under kursusoverblik.
Kurser for ledige - Østdanmark