Spring over hovedmenu

Nyhedsbrev - RAR Sjælland

19-12-2019

Nyt fra RAR Sjælland, december 2019

RAR Sjælland ønsker alle en god jul og et godt nytår!

RARs strategi- og handlingsplan –  aktuelle fokusområder

I rådet har vi taget fat på det årlige eftersyn af vores strategi- og handlingsplan: Hvordan gik det med de mål vi satte for os i 2019 – og hvad skal vi sigte mod i 2020. Hvilke aktiviteter tror vi, kan understøtte vejen frem mod de resultater, vi ønsker os. Der er nok at tage fat på:
Sjællandsregionen er et af de steder i landet, hvor rekrutteringsudfordringerne er størst. De virksomheder, som ikke kan få den arbejdskraft, de har brug for, skal have konkret hjælp til alternative løsninger. Og mere langsigtet skal vi have endnu mere fokus på op-kvalificeringsindsatsen – både opkvalificering af den potentielle arbejdskraft blandt de ledige – og efteruddannelse af virksomhedernes egne medarbejdere, så de fortsat kan være en attraktiv arbejdskraft.
Og så er der de unge, som udgør en helt særlig udfordring i vores region. Vi har den laveste andel af 25-årige, der har fået en ungdomsuddannelse - kun 73 % i gennemsnit. Og de risikerer at ende som ledige, hvis ikke vi får fanget dem op i tide. Som arbejdsmarkedsråd kan vi kun opfodre til, at kommunerne starter indsatsen allerede i grundskolen, hvor 10 % af eleverne i 9. klasse ikke opnår karakteren 02 i dansk og matematik. Når nogle af disse – og andre unge – senere træder ind i jobcentrene, er der behov for en særlig indsats for at motivere til uddannelse og beskæftigelse. Vi får brug for dem på arbejdsmarkedet.

I det hele taget skal vi kigge bredt efter potentiel arbejdskraft. Det gælder også borgere med handicap. På rådets minikonference om handicap i uge 49 blev der netop sat fokus på mennesker med kognitive og andre handicap som en vigtig arbejdskraftreserve. Hvis rammerne er de rigtige - og med de rette hjælpemidler og tilrettelæggelse af opgaverne – kan de i høj grad også bidrage på en arbejdsplads.
Handicapkampagnen
Pjece om de handicapkompenserende ordninger

Vejlederkonferencen 26. november 2019

I år var temaet for den fælles vejlederkonference efteruddannelse til ledige og beskæftigede, og vi glæder os over den store interesse for konferencen. Efteruddannelse er nemlig en god investering i fremtiden - for den enkelte, for arbejdspladsen – og for samfundet som helhed. Konferencen bød på en række gode oplæg, startende med et vue over de aktuelle tendenser på arbejdsmarkedet, hvor især sjællandske virksomheder mangler arbejdskraft.
Den situation gør det ekstra nødvendigt at arbejde målrettet mod at sikre velkvalificeret arbejdskraft. Og de efterfølgende oplæg gav en række bud på, hvad efteruddannelse konkret kan give af muligheder for den enkelte - hvad der kan motivere, og hvilke barrierer der kan spænde ben for medarbejderes lyst til efteruddannelse.
Det kan være svært at finde rundt mellem de mange muligheder i efteruddannelsesjunglen, så derfor er det vigtigt med god vejledning hele vejen rundt, og særligt i forhold til ledige skal mulighederne for uddannelse med i samtalerne. Vi ved, at der sidder mange vejledere og jobformidlere rundt om i a-kasser, jobcentre og uddannelsesinstitutioner, som gør et godt stykke arbejde – og det vil vi gerne bakke op om i arbejdsmarkedsrådene.
Oplæg fra konferencen

Nyt om VEU- aktiviteter

Hotel og restaurant

2 kompetenceudviklingsforløb er på vej med titlen ”På vej med kvalificeret arbejdskraft til hotelbranchen”. Forløbene er bygget op som en ”trædestensmodel” og består af et introduktionsforløb for såvel ledige som ufaglærte beskæftigede i hotelbranchen. Forløbet skal opkvalificere motiverede ledige på tværs af hovedstadens og sjællandske kommuner mod enten ufaglært arbejde inden for hotelbranchen eller på vej mod en uddannelse. Et yderligere mål er at opkvalificere ufaglærte beskæftigede til at komme tættere på et svendebrev som kok eller tjener.
At indsatsen nytter viser denne lille solstrålehistorie om Kenneth, der i oktober stillede op på et møde for ledige og jobkonsulenter i Solrød kommune og fortalte om sin vej ind i kokkefaget. Kenneth er 34 år og blev ledig efter 11 års ufaglært arbejde på et lager. Et informationsmøde i a-kassen gav Kenneth mod på ideen om at lave mad, og han deltog i et 5 uger jobrettet forløb mod hotel- og restaurationsbranchen i Roskilde fra årets start. Trods hårde odds og en række personlige udfordringer, er Kenneth nu med mentorstøtte i gang med grundforløbet til kok. Han starter i lære hos BC Hospitality Group til januar – og glæder sig til det.

Bygge og anlæg

AMK Øst har sammen med Dansk Byggeri foretaget en survey blandt deres sjællandske medlemsvirksomheder. Surveyen og den efterfølgende dialog med virksomhederne viser, at der er er basis for at igangsætte en opkvalificeringsindsats for ledige med henblik på at dække de kompetencebehov, der er i de sjællandske bygge- og anlægsvirksomheder. Sam-men med Dansk Byggeri, 3F og de relevante jobcentre arbejder AMK Øst videre med konkrete modeller for rekruttering og opkvalificering på området.

Morgenmøder om VEU

Der har været stor interesse for morgenmøderne, som bliver afholdt med ét tema på tre adresser, så flest muligt interesserede kan deltage. Morgenmøderne er igangsat med henblik på at klæde konsulenter/praktikere fra jobcentre og faglige organisationer på til at tale om voksen- og efteruddannelse for virksomheder og beskæftigede.
Morgenmøderne
Det aktuelle kursusoverblik (ikke aktivt længere)

Opkvalificering

Nye puljer

Med den politiske ”aftale om opkvalificering”, som blev indgået d. 31. oktober 2019, er der tilført godt 100 mio. kr. til opkvalificering. Størstedelen går til at styrke ufaglærtes muligheder for at komme i job, via bl.a. grundforløb for erhvervsuddannelse, nye muligheder for jobrotation samt opkvalificering inden for mangelområder. Derudover kan positivlisten for den regionale uddannelsespulje nu også anvendes til jobparate kontanthjælps-modtagere, hvilket vi i rådet er rigtigt glade for. Endelig er der afsat midler til at fortsætte trainee-ordningen for nyuddannede i 2020.

Evaluering af uddannelsesindsatsen

VIVE (Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd) har gennemført en effektanalyse af den regionale uddannelsespulje. Hovedresultaterne af analysen er, at beskæftigelseseffekten af kurserne er størst for ufaglærte og faglærte og især i RAR-områderne, Sjælland, Sydjylland og Nordjylland. Der er positive effekter af korte kurser, herunder AMU-kurser. Og der er større beskæftigelseseffekt ved kurser på den regionale positivliste set i forhold til øvrige vejlednings-, afklarings- og opkvalificeringstilbud, men ingen forskel til andre VEU-kurser.

Nøgletal - RAR Sjællands område

  • Stigende beskæftigelse: +0,6 pct. (2. kv. 2018 - 2. kv. 2019)
  • Faldende jobomsætning: -1,3 pct. (juli 2018 - juli 2019)
  • Forgæves rekrutteringsrate (FRR): 24 pct. (september 2019)
  • Ledighedsprocenten: 3,1 pct. (september 2019)
  • Fald i ledigheden: -4,7 pct. (september 2018 - september 2019)
  • Udenlandske arbejdstagere: Stigning 13 pct. (september 2017 - september 2019). Andel: 7,3 pct. af de beskæftigede
  • Fald i arbejdskraftreserven: -7 pct. (september 2017 - september 2019)

Nøgletal og benchmark
Rekrutteringssurvey, december 2019 

Nytteindsats

Rådet har besluttet at videreføre strategien for anvendelse af nytteindsats i kommunerne. Strategien er justeret så den passer med reglerne i den nye lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Præciseringerne vedrører henholdsvis inddragelse af tillidsrepræsentanter samt merbeskæftigelses- og rimelighedskravet.
RAR Sjællands strategi for nytteindsats