Spring over hovedmenu

Nyhedsbrev RAR Sjælland

12-04-2019

Nyt fra RAR Sjælland, april 2019

Rekruttering fra kanten – fra stillinger til opgaver

På det seneste rådsmøde fik vi præsenteret tankerne bag projektet ”Rekruttering fra kanten”. Her arbejder Lolland og Guldborgsund kommuner sammen om at give ca. 850 aktivitetsparate borgere en tilknytning til arbejdsmarkedet - og helst også lønnede ordinære timer. Faktisk er det ambitionen, at 550 borgere skal opnå almindeligt ordinært arbejde på fuld tid, deltid eller få timer om ugen. Et andet mål er, at mindst 400 virksomheder på Lolland-Falster skal deltage i indsatsen. Projektet er støttet af A.P. Møller fonden og løber i perioden 2018-2021. I projektsamarbejdet indgår Business Lolland-Falster, Erhvervspark Lolland, 3F og to konsulentfirmaer (CABI og LG Insight).

Sammen vil parterne udvikle en model, der gennem nytænkende metoder tager hånd om borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Tankegangen bag projektet er bl.a. at se på konkret opgaveløsning frem for stillingsbetegnelser. Virksomhederne skal forsøge at ændre rekrutteringspraksis ved at identificere, hvilke opgaver, der på tværs af stillingskategorier, kan sammensættes til småjobs for ledige borgere fra kanten af arbejdsmarkedet. Udsatte ledige kan på den måde blive en del af løsningen på virksomhedernes rekrutteringsudfordringer. Projektet kan således bidrage med konkret viden om, hvad der skal til for at få disse grupper ud på arbejdsmarkedet og derigennem også til at få øget arbejdsudbuddet.

I RAR ser vi dette som et spændende projekt, der bliver interessant at følge - ikke mindst hvad der kommer ud af det. I forbindelse med et andet projekt (JobFirst) har Lolland Kommune tidligere vist, at det kan lykkes at gøre en forskel gennem en virksomhedsrettet indsats med progression og i kombination med forskellige understøttende tiltag.

Den nye positivliste pr. 1. april 2019

Positivlisten for den regionale uddannelsespulje består nu af 367 korte fagrettede kurser, som kan være relevante tilbud, når ledige dagpengemodtagere skal opkvalificeres. Udgangspunktet er 46 stillingsbetegnelser med aktuel mangel på arbejdskraft i Sjællandsregionen. Kurserne på positivlisten skal medvirke til at styrke jobcentrenes mulighed for at efterkomme virksomhedernes efterspørgsel. Som noget nyt er kurser medtaget på positivlisten i både Region Sjælland og Region Hovedstaden på områder, hvor der i begge regioner er mangel inden for samme stillingsbetegnelse eller beslægtede stillingsbetegnelser. Det skal medvirke til at understøtte et sammenhængende arbejdsmarked i hele Østdanmark. Der er flere informationer om den regionale uddannelsespulje på rådets hjemmeside under jobrettet voksen- og efteruddannelse, hvor man også kan finde den aktuelle positivliste.
Jobrettet voksen- og efteruddannelse
Den aktuelle positivliste

Kommunernes beskæftigelsesplaner 2019

I lighed med tidligere år har RAR modtaget kommunernes beskæftigelsesplaner til orientering, og vi har drøftet dem på rådmødet i marts. Vi har især interesseret os for kommunernes indsatser og prioriteringer i forhold til rådets fokusområder: Rekruttering, opkvalificering, unge samt de udsatte grupper. af ledige. Selv om der er store forskelle på omfang og detaljeringsgrad, giver beskæftigelsesplanerne et godt billede af kommunernes prioriteringer i indsatsen. Vi har således hæftet os ved, at kommunerne i stor udstrækning ser de samme overordnede udfordringer for indsatsen, som vi gør i RAR. Dette afspejles også i mange af aktiviteterne, og det er vi rigtigt godt tilfredse med. Til fælles inspiration har vi samlet alle beskæftigelsesplanerne på rådets hjemmeside.

Nyt om VEU-indsatsen

Voksen- og efteruddannelsesområdet har RARs særlige bevågenhed, fordi det er så vigtigt, at vi lykkes med at få skabt sammenhæng mellem virksomhedernes behov, de lediges kvalifikationer og uddannelsesinstitutionernes kursusudbud. Opgaverne løses bl.a. gennem VEU-koordinatorerne, i branchenetværk og i samarbejde med rekrutteringsnetværk og kommuner. Udpluk af de seneste aktiviteter på VEU-området:
• Kursusforløb & matchning: Et nyt hold for serviceassistenter på Roskilde Sygehuse er startet den 10. marts.
• Konsulentbistand til jobcentre med støtte til en forstærket indsats for at sikre kvalitet i de lediges cv’er og jobmål.
• Aktuelle opkvalificeringstilbud: Oversigt over tværkommunale jobrettede kurser for ledige målrettet brancheområder med mangel på arbejdskraft i Østdanmark er opdateret.
Kursusoverblik

Branchenetværk

Bygge- og anlæg Nord: Møderække med relevante uddannelsesinstitutioner, jobcentre, a-kasser og virksomheder med henblik på skabe tættere relationer i arbejdet med konkrete opkvalificeringsbehov og -muligheder. Fællesbesøg hos 15-20 lokale virksomheder inden for forskellige fagområder med henblik på at samle input til en model for samarbejde om opkvalificering af henholdsvis beskæftigede og ledige.

Hotel & Restauration: Kursusforløbet er afsluttet, jf. tidligere nyhed herom. Der skal følges op på forløbet med blandt andet måling af afgangsrater til job for de kursister, der har gennemført kurset. Hvis effekterne er positive, igangsættes et nyt forløb i efteråret 2019.

Transport: Jobcentrene i netværket har fået tilbudt assistance til en grundlæggende screening af ledige, der har chauffør som jobmål. Netværkets koordinator deltager i samtaler med de ledige og bistår dem i at finde den rette vej til job i transportbranchen, eventuelt via opkvalificering, eller anbefalinger i forhold til brancheskift. Koordinatoren kan understøtte dialogen mellem jobcentre og skoler om finscreening på skolerne, inden opkvalificeringsforløb igangsættes.

Bygge- og anlæg Syd: Netværket nedlægges. Der har ikke været basis for aktivitet for ledige i netværket, idet der foregår en lang række andre kurser og aktiviteter rettet mod arbejdskraftbehovet i forbindelse med Storstrømsbro-byggeriet. Dette koordineres i et projektsamarbejde med Jobcenter Vordingborg som ansvarlig.

Hotline til opkvalificering

Husk at virksomheder, jobcentre og a-kasser m.fl. kan ringe til Jobservice Danmark på telefon 72 200 350 og få råd og vejledning om opkvalificering.

Arbejdsmarkedskontorets VEU-koordinatorer arbejder på tværs af kommunegrænser og samarbejder med skoler, virksomheder og jobcentre for at finde de bedst mulige løsninger i forhold til blandt andet konkrete behov for særlige kurser. Nærmere beskrivelse af hotlinen findes på STARs hjemmeside under jobbrettet voksen- og efteruddannelse.
Mangler der et kursus

Nøgletal - RAR Sjællands område

• Stigende beskæftigelse: +1,1 pct. (3.kvt.17 – 3.kvt.18)
• Stigende jobomsætning: +2,7 pct. (okt.17 – okt.18)
• Forgæves rekrutteringsrate (FRR): 24 pct. (4.kvt.18)
• Ledighedsprocenten: 3,8 pct. (jan.19)
• Fald i ledigheden: - 9,9 pct. (jan.18 – jan.19)
• Udenlandske arbejdstagere: Stigning 15 pct. (dec.16 – dec.18). Andel: 6,8 pct. af de beskæftigede
• Fald i arbejdskraftreserven: -13 pct. (fra nov.17-jan.18 til nov.18–jan.19)
• Fald i antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse: - 3,9 % (nov.17 – nov.18)
• Forventet stigning i beskæftigelsen: 1,9 pct. (4.kvt.18 – 4.kvt.20)
• Forventet fald i ledigheden: -10,5 pct. (4.kvt.18 – 4.kvt.20)

Se de seneste rapporter med nøgletal for arbejdsmarkedet og benchmark på RARs hjemmeside.
Nøgletal RAR Sjælland

Den seneste rekrutteringssurvey findes På STARs hjemmeside.
Rekrutteringssurvey