Spring over hovedmenu

Nyt fra RAR Østjylland - Januar 2020

Udsendt 24-01-2020

”Nyt fra RAR Østjylland” udgives af STAR/AMK Midt-Nord på vegne af RAR Østjylland. Det udkommer efter behov til til abonnenter på nyhedsbrevet. Målgruppen er beslutningstagere inden for uddannelse og beskæftigelse samt nøglepersoner ved kommunerne m.v.

Nyhedsbrev Januar 2020 i printbar pdf-version (pdf) (nyt vindue)

For RAR Østjylland er det en central opgave at arbejde for, at de østjyske virksomheder har den rette arbejdskraft til rådighed til tiden og at de - sammen med borgerne – kan få adgang til relevant opkvalificering på alle niveauer, så det østjyske arbejdsmarked bevarer en dynamik og smidighed, som matcher nutidens krav og er gearet til fremtiden. Det vil vi gøre ved at være katalysator for samarbejde inden for erhverv, uddannelse og beskæftigelse samt besidde og formidle aktuel viden om det østjyske arbejdsmarked. I vores nyhedsbrev orienterer vi om Rådets initiativer og andre relevante nyheder. 

Læs i dette nummer af Nyt fra RAR Østjylland bl.a. om:

 • Om Rådets branchenedslag for 2020 – Bygge og anlæg, industri, salg og SOSU.
 • Hvordan arbejdsmarkedets parter tager aktørrollen i opkvalificeringsforløbene ’Grønne Muligheder’ og ’Industrioperatør-projektet’. Rådet drøftede til Rådsmødet den 22. januar samspil om tilvejebringelse om tilvejebringelse af kvalificeret arbejdskraft.
 • Om nye udfordringer og potentialer ved ledig østeuropæisk arbejdskraft – med særligt fokus på dimittender og sprogkompetencer.
 • Om sprogguiden – et nyt redskab til virksomheder, der har udenlandske medarbejdere
 • At kommunernes beskæftigelsesplaner nu kan findes på RAR Østjyllands hjemmeside.

NB! Læs også artiklen med DermaPharm og Industrioperatørprojektet, der supplerer nyhedsbrevets historie om modeller, der styrker tilvejebringelse af  kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne. 

DermaPharm og industrioperatørprojektet (internt link) (nyt vindue)

med venlig hilsen - Hans A. Sørensen - Formand for RAR Østjylland

Nærmere oplysninger:

Hans A. Sørensen, Formand for RAR Østjylland, Tlf. 88 92 54 02
Anders Daugberg Stryhn, arbejdsmarkedsdirektør, AMK Midt-Nord, Tlf. 72 22 36 02

Læs artiklerne i den layoutede printbare pdf version. Her fremtræder nogle af artiklerne i en forkortet. Eller læs artiklerne i den fulde længde nedenfor:

Nyhedsbrev  Januar 2020 i printbar pdf-version (pdf) (nyt vindue) 

--------------------------------------------------

Nyt fra RAR Artiklerne fra i deres fulde længde:

Grønne muligheder for samarbejde om opkvalificering

”Når parterne tager aktørrollen skabes værdifulde og holdbare løsninger i beskæftigelsesindsatsen til gavn for arbejdsløse og beskæftigede såvel som for virksomheder. Projekt ’Grønne Muligheder’ er et glimrende eksempel herpå. Derfor ser vi frem til at udbygge samarbejdet om opkvalificering i Østjylland, sådan at vi i fællesskab kan bidrage til et østjysk arbejdsmarked i balance.” udtaler Formand for RAR Østjylland, Hans A. Sørensen (FH/3F).

Projekt ”grønne muligheder” har fokus på tilvejebringelse af kvalificeret arbejdskraft til virksomheder, der har indmeldt udfordringer med at rekruttere bl.a. anlægsgartnere. Arbejdsmarkedsrådene har på baggrund af henvendelse fra Danske Anlægsgartnere bedt AMK tage initiativ til en nærmere afdækning af rekrutteringssituationen og eventuelle uddannelsesinitiativer inden for anlægsgartnerbranchen med primært fokus på uddannelse af faglært arbejdskraft for såvel allerede ansatte ufaglærte som ledige med interesse for branchen.

Der er stor opbakning fra virksomhederne til at deltage i projektet både ift. aktiv involvering i rekrutteringstiltag sammen med skoler og jobcentre og i forhold til opkvalificering af ansatte i et perspektiv at opkvalificere fra ufaglært til faglært.

”Det er meget positivt for vores branche og virksomheder, at der med projekt grønne muligheder er blevet et tættere samarbejde mellem skolerne om at sikre at vi kan få vores medarbejdere opkvalificeret og løftet til faglært niveau - tilsvarende et tættere samarbejde mellem skoler, jobcentre og branchen om rekruttering af nye medarbejdere,” udtaler Jeppe Østergaard, indehaver af Holmen Anlæg.

Danske anlægsgartnere er begejstrede for, at projekt ”Grønne Muligheder” har fået så stor opbakning fra både skolerne, medlemmer i Danske anlægsgartnere, 3F og jobcentrene, da branchen mangler faglærte anlægsgartnere.

”Vi er begunstiget af at vi i vores fag har gode mulighed for at komme i lære samt komme i arbejde, hvilket Projekt ”Grønne muligheder” har været med til at bekræfte, bekræftelser som er kommet på baggrund af de tilbagemeldinger vores medlemmer har givet ved de mange virksomhedsbesøg projektet har indeholdt.

Det er dejligt at så mange har engageret sig i projektet og da der fortsat er stor efterspørgsel på arbejdskræft blandt anlægsgartnere, er det godt at se hvordan jobcentre, skoler og faglige organisationer kan gå sammen om et netværk der kan gavne alle parter. Et fælles netværk der forhåbentlig kan få flere til branchen, men ikke mindst også få flere i branchen til at gå fra ufaglærte til faglærte. Projektet har endvidere fokus på efteruddannelse i vores branche og vi håber at ”Grønne muligheder” er med til at få flere medarbejdere opkvalificeret. Der er brug for det, udtaler Julie Thostrup Vesterlyng – uddannelseskonsulent ved de Danske Anlægsgartnere.

Stor tilfredshed og opbakning blandt aktørerne

Skolerne samarbejder om at lave et fælles udbud som samlet set kan dække virksomhedernes behov, der kan understøtte rekrutteringsindsatsen. Eksempelvis har de tre jyske skoler, Sandmosen, Jordbrugets uddannelsescenter og Mercantec er indgået i et nært samarbejde.

Søren Ingerslev Himmelstrup udtaler på vegne af AMU, ”Skolerne ser en stor fordel i at koordinere de tiltag som kan støtte rekrutteringen af kvalificeret arbejdskraft til anlægsgartner virksomhederne i Jylland. På den baggrund har skolerne sammensat et årshjul med aktiviteter som kan støtte ledige i at få beskæftigelse inden for branchen. Hovedaktiviteterne er dels at vejlede til uddannelse, men også at sammensætte et fælles forløb hvor ledige kan tage uddannelse i en af de tre skoler. Samtidig vejleder skolerne virksomhederne at sammensætte efteruddannelses-forløb for ansatte. Dette også for at støtte udviklingen af ”fra ufaglært til faglært”.

Derudover bakker 3F også om projektet og ser positivt på virksomhedernes vilje til at opkvalificere fra ufaglært til faglært og opfordrer til at intensivere samarbejdet ift. virksomheder som man evt. har svært ved at åbne dørene til.

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Østjylland kigger i den nærmere fremtid videre på hvordan det er muligt at understøtte flere gode opkvalificeringsforløb som de Grønne Muligheder.

Nye muligheder og potentialer ved østeuropæisk arbejdskraft

Samtidig med at flere borgere for østeuropæiske statsborgere finder beskæftigelse i Østjylland, stiger antallet af østeuropæiske statsborgere på dagpenge.
Denne udvikling giver udfordringer – men også et stort potentiale, hvis barrierer kan nedbrydes. På Rådsmødet den 22. januar var østeuropæisk arbejdskraft – med særligt fokus på sprogkompetencer og dimittender temasat. Til at kvalificere Rådets videre arbejde herom deltog Arne Wind Andersen fra Jobcenter Horsens og Jesper Quistgaard fra VIA University College.

Rådet var enigt om, at udfordringen kræver samarbejde på tværs. Arne Wind Andersen udtaler:

- ”Hvis flere borgere fra Østeuropa skal få fodfæste på det danske arbejdsmarked kræver det forpligtende initiativer mellem jobcenter, uddannelsesinstitutioner og virksomheder og andre aktører som eksempelvis de Danske Sprogcentre. Parterne skal turde tænke samarbejde selvom, det kræver flere ressourcer. De centrale udfordringer er sprogkompetencer og kendskab til de danske virksomheder.”

Horsens kommune er dén kommune i Østjylland med den største andel af ledige østeuropæiske statsborgere. Dette skyldes bl.a. udbuddet af uddannelser, som udbydes på VIA University College i Horsens, der tiltrækker mange udenlandske studerende. Derfor deltog også Jesper Qvistgaard med gode indspil til, hvordan flere internationale studerende kan fastholdes i på det danske arbejdsmarked efter endt uddannelse. RAR Østjylland følger udviklingen tæt og undersøger muligheder for yderligere initiativer for at imødekomme udfordringen.

Opkvalificering eller mangel?

Kvalificeret arbejdskraft til østjyske virksomheder. RAR udpeger områder, hvor man ønsker styrket samarbejde og koordination mellem relevante aktører i VEU‐ og beskæftigelsessystemet. Afsættet er brancher med rekrutteringsudfordringer, udækket efterspørgsel på kompetencer og udfordringer med at matche udbud og efterspørgsel på VEU.

På januar‐mødet har RAR Østjylland fastlagtfølgende brancheområder for 2020:

 • Bygge og anlæg
 • Industri, herunder jern‐ og metalindustri
 • Salg herunder indkøb og digital markedsføring
 • Social‐ og sundhed, rettet mod kvalificeret arbejdskraft til kommunerne

Herudover besluttede RAR bl.a.:

 • At RAR søger samarbejde om en bredere indsats for at få dimittender fra videregående uddannelser hurtigere i job baseret på anbefalinger i RAR-analysen om VEU-indsats for ledige dimittender. VEU kan indgå i indsatsen.
 • At SOSU afsluttes som indsatsområde i 2020, men at RAR Østjylland stadig understøtter SOSU-området, hvor der fortsat er rekrutteringsudfordringer.