Spring over hovedmenu

Status for det østjyske arbejdsmarked - nyeste tal om ledighed med mere

12-06-2020

Det regionale arbejdsmarkedsråd (RAR) Østjylland informerer om den aktuelle situation på arbejdsmarkedet som følge af COVID-19. Nu er nye nøgletal og oplæg klar på Rådets hjemmeside.

Regionale nøgletal i lyset af COVID-19.

COVID-19 har i foråret skabt store udfordringer på arbejdsmarkedet og ændret betingelserne for beskæftigelsesindsatsen. Ligeledes er Rådets mulighed for at indsamle og formidle viden om udviklingen på arbejdsmarkedet ændret, da den sædvanlige overvågning ikke er gearet til dag-til-dag ændringer.

RAR Østjylland har derfor siden nedlukningen af Danmark intensiveret Rådets arbejdsmarkedsovervågning for at skabe overblik og formidle den nyeste tilgængelige viden om udviklingen på arbejdsmarkedet. 

Udover løbende at holde webinarer om udviklingen, hvor Rådets Formand indleder, og en medarbejder fra Arbejdsmarkedskontoret gennemgår de væsentligste nøgletal på baggrund af de senest tilgængelige data, offentliggør RAR Østjylland overblik over det østjyske arbejdsmarked på sin hjemmeside - både med grafik og forklarende tekst. Der er  overblik over aktuel ledighed, beskæftigelse, arbejdsfordelinger, varslingssager mv. 

Nyeste østjysk grafik og tabeller fra 12. juni 2020 (pdf-fil af powerpoint) (nyt vindue)

Nedenstående uddybes grafikken med tekst om væsentlige hovedpointer.

Fokus på udviklingen i ledigheden – herunder nyledige fordelt på forskellige karakteristika

Hele landet

I perioden 12. marts til 9. juni 2020 er antallet af tilmeldte ledige steget med 41.130, hvilket er en stigning på 31%. A-dagpengemodtagere udgør 86% af stigningen, mens 14% er jobparate eller åbenlys uddannelsesparate modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse.

Østjylland

I samme periode er antallet af tilmeldte ledige i Østjylland steget med 6.874 svarende til en stigning på 31%. Pr. 7. juni 2020 er der 29.163 tilmeldte ledige i Østjylland.

Østjyske kommuner

Antallet af tilmeldte ledige er faldet i Samsø kommune (-19,5%). For de øvrige østjyske kommuner er ledigheden steget, og stigningerne varierer fra 23,1% i Norddjurs til 42,5% i Skanderborg. Opgørelser af procentvise ændringer i ledigheden er følsomme over for udgangspunktet. Stigende ledighed vil vise sig som en større procentvis ændring i kommuner med lav ledighed i udgangspunktet. Eksempelvis ses de største procentvise stigninger i Skanderborg, Odder og Hedensted, som i udgangspunktet var tre af de østjyske kommuner med lavest ledighed.

Fordelt på ydelser

A-dagpengemodtagere udgør en større andel af de nytilmeldte. I perioden 9. marts til 7. juni 2020 er 72% af de nytilmeldte a-dagpengemodtagere, mens de øvrige 28% modtager en kontanthjælpsydelse. Gennemsnittet for samme periode i årene 2015-2019 er 67% a-dagpengemodtagere og 33% modtagere af en kontanthjælpsydelse.

Køn

En større andel af de nytilmedte er mænd. I perioden 9. marts til 7. juni 2020 er 53,1% af de nytilmeldte mænd – 46,9% er kvinder. Overvægten af mænd blandt de nyledige er større end gennemsnittet for samme periode i årene 2015-2019, hvor mænd udgjorde 50,4% af de nytilmeldte, mens kvinder udgjorde 49,6%.

Alder

Alderssammensætningen blandt de nytilmeldte i perioden 9. marts til 7. juni 2020 er anderledes end gennemsnittet for samme periode i årene 2015-2019. I de foregående år har 30-49 årige udgjort 51% af de nytilmeldte, mens 9% har været 60+ årige. Disse aldersgruppers andel er faldet til henholdsvis 42% og 6% i perioden 9. marts til 7. juni 2020. Unge under 30 år udgør derimod en større andel af de nytilmeldte i den aktuelle periode, 9. marts til 7. juni 2020, idet 36% af de nytilmeldte er under 30 år. Gennemsnittet for samme periode i årene 2015-2019 var, at 25% af de nytilmeldte var under 30 år.

Uddannelse

I perioden 9. marts til 7. juni er der i alt 21.674 nytilmeldte ledige i Østjylland. Heraf er 8.250 kortuddannede (grundskole/gymnasial), hvilket svarer til 38%. 6.780 nytilmeldte har en erhvervsfaglig uddannelse, hvilket svarer til 31%. Kortuddannede og faglærte udgør således til sammen 69% af de nytilmeldte, mens 27% har en videregående uddannelse. 3,4% er i kategorien ”uoplyst”.
Sammenlignet med samme periode i årene 2015-2019 bemærkes det særligt, at kortuddannede udgør en større andel af de nytilmeldte i den aktuelle periode – 38% fra 9. marts til 7. juni 2020 mod 32% i samme periode i årene 2015-2019.

A-kasser

15.665 forsikrede østjyder har meldt sig ledige i perioden 9. marts til 7. juni 2020. Heraf er 2.979 medlemmer af Faglig fælles (3F) A-kasse, hvilket svarer til 19%. Herefter følger Kristelig A-kasse (10,4%) og Det faglige hus A-kasse (8,0%). Tilsammen udgør de tre a-kassers medlemmer, hvoraf mange er kortuddannede, 37,4% af de nytilmeldte, forsikrede ledige. Sammenlignet med samme periode i årene 2015-2019 udgør de tre a-kassers medlemmer en større andel af de nytilmeldte i den aktuelle periode, 9. marts til 7. juni 2020. Faglig fælles (3F) A-kasse har i den aktuelle periode en andel af nytilmeldte, som er 3,9 procentpoint højere end i de foregående år. Det faglige hus A-kasse har en andel, som er 3,0 procentpoint højere, mens det tilsvarende tal for Kristelig A-kasse er 1,0 procentpoint. BUPL A-kasse er den eneste a-kasse, som ikke har haft stigende ledighed i perioden. 9. marts til 7. juni 2020.

Branchetilhørsforhold

Virksomheder har et branchetilhørsforhold. Derfor kan beskæftigelse opgøres på brancheniveau via de virksomheder, som de beskæftigede er ansat i. Ledighed kan derimod ikke brancheopdeles. Med henblik på at tegne et billede af hvilke brancher de nyledige kommer fra, har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fordelt nyledige på brancher ud fra oplysninger om ansættelsesforhold umiddelbart før ledighed. Opgørelsen viser, at flest nyledige østjyder har været ansat inden for brancherne Handel (2.626), Industri (2.294), Rejsebureau, rengøring mv. (2.294), Sundhed og socialvæsen (2.157) samt Hoteller og restauranter (1.922).

Antallet af nytilmeldte fra forskellige brancher afhænger blandt andet af hvor mange ansatte, der er i branchen. Handel er eksempelvis en branche med mange ansatte, hvorfor der altid vil være mange nytilmeldte, som har været ansat inden for Handel før ledighed. Ligeledes har det betydning, om typiske ansættelser inden for branchen er af længere varighed, eller om branchen er karakteriseret ved mange kortere ansættelser og følgelig har en høj jobomsætning. Mange nyledige vil have haft ansættelse i brancher med høj jobomsætning, som eksempelvis kendetegner branchen Rejsebureau, rengøring mv.

Jævnfør ovenstående er absolutte tal for nytilmeldte ikke det mest hensigtsmæssige, hvis formålet er at vurdere hvilke brancher, der særligt har faldende beskæftigelse i den nuværende situation. Det er imidlertid muligt at få indsigt heri ved at opgøre branchetilhørsforholdet for alle ledige umiddelbart før arbejdsmarkedet blev kraftigt påvirket af corona-situationen og derefter følge udviklingen i antal nytilmeldte fordelt på branchetilhørsforhold. Sammenlignes således antallet af ledige pr. 8. marts 2020 med antallet af ledige pr. 7. juni 2020 fremgår det, at ledigheden er steget med 63% inden for Transport. Herefter følger Hoteller og restauranter (62%), Industri (52%), Handel (43%) samt Videnservice (40%).

Varsling

Antallet af borgere omfattet af varslingssager – afskedigelser af større omfang meddelt til De Regionale Arbejdsmarkedsråd – lå på et stabilt, lavt niveau på landsplan de første 10 uger af 2020. Fra starten af marts og frem har der derimod været et betydeligt antal varslingssager.
I Østjylland har 796 borgere været omfattet af varslingssager i ugerne 11-23. Det tilsvarende tal på landsplan er 9.584. Østjyllands andel af varslingssagerne er væsentligt mindre end RAR-områdets andel af den samlede beskæftigelse.

Arbejdsfordeling

En arbejdsfordeling er en ordning i en virksomhed, hvor arbejdstiden for de ansatte i en midlertidig periode er nedsat for at undgå afskedigelser i virksomheden. I perioden med nedsat arbejdstid modtager de ansatte (supplerende) dagpenge. I årets første 10 uger var der kun ganske få arbejdsfordelinger. I ugerne 11-23 er der derimod mange beskæftigede, som har indgået i arbejdsfordeling.

I Østjylland gælder det for 1.800 borgere, mens det på landsplan er 9.350. Østjyllands andel af arbejdsfordelingerne er lidt større end RAR-områdets andel af den samlede beskæftigelse.

Opslåede stillinger på Jobnet

Antallet af opslåede stillinger på Jobnet er en indikator for efterspørgslen efter arbejdskraft. På landsplan er antallet af opslåede stillinger på Jobnet faldet med 15,5% fra 8. marts til 7. juni 2020. I Østjylland er antallet faldet med 20,2% i samme periode.

Nærmere oplysninger:

  • Jakob Beck Wätjen, Formand for RAR Østjylland, Tlf. 8722 5511
  • Anders Daugberg Stryhn, arbejdsmarkedsdirektør, AMK Midt-Nord, Tlf. 72 22 36 02