Spring over hovedmenu

Status for det østjyske arbejdsmarked - nyeste tal om ledighed med mere

30-04-2020

Det regionale arbejdsmarkedsråd (RAR) Østjylland informerer om den aktuelle situation på arbejdsmarkedet som følge af COVID-19. Nu er nye nøgletal og oplæg klar på Rådets hjemmeside.

Regionale nøgletal i lyset af COVID-19.

COVID-19 har i foråret skabt store udfordringer på arbejdsmarkedet og ændret betingelserne for beskæftigelsesindsatsen. Ligeledes er Rådets mulighed for at indsamle og formidle viden om udviklingen på arbejdsmarkedet ændret, da den sædvanlige overvågning ikke er gearet til dag-til-dag ændringer.

RAR Østjylland har derfor siden nedlukningen af Danmark intensiveret Rådets arbejdsmarkedsovervågning for at skabe overblik og formidle den nyeste tilgængelige viden om udviklingen på arbejdsmarkedet. 

Udover løbende at holde webinarer om udviklingen, hvor Rådets Formand indleder, og en medarbejder fra Arbejdsmarkedskontoret gennemgår de væsentligste nøgletal på baggrund af de senest tilgængelige data, offentliggør RAR Østjylland overblik over det østjyske arbejdsmarked på sin hjemmeside - både med grafik og forklarende tekst. Der er  overblik over aktuel ledighed, beskæftigelse, arbejdsfordelinger, varslingssager mv. 

Nyeste østjyske grafik og tabeller fra 30. april 2020 (pdf-fil af powerpoint) (nyt vindue) 

Nedenstående uddybes grafikken med tekst om væsentlige hovedpointer.

Fokus på udviklingen i ledigheden – herunder nyledige fordelt på forskellige karakteristika

Hele landet

I perioden 12. marts til 27. april 2020 er antallet af tilmeldte ledige steget med 44.920, hvilket er en stigning på 34%. A-dagpengemodtagere udgør 87% af stigningen, mens 13% er jobparate eller åbenlys uddannelsesparate modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse.

Østjylland

I samme periode er antallet af tilmeldte ledige i Østjylland steget med 7.549 svarende til en stigning på 34%. Pr. 27. april 2020 er der 29.802 tilmeldte ledige i Østjylland.

Østjyske kommuner

Blandt de østjyske kommuner er antallet af tilmeldte steget mindst i Samsø kommune (5,9%). For de øvrige østjyske kommuner varierer stigningen i antallet af tilmeldte fra 27,6% i Norddjurs til 44,4% i Favrskov. Opgørelser af procentvise ændringer i ledigheden er følsomme overfor udgangspunktet. Stigende ledighed vil vise sig som en større procentvis ændring i kommuner med lav ledighed i udgangspunktet. Eksempelvis ses de største procentvise stigninger i Favrskov og Skanderborg, som i udgangspunktet var de to østjyske kommuner med lavest ledighed.

Fordelt på ydelser

A-dagpengemodtagere udgør en større andel af de nytilmeldte. I perioden 9. marts til 26. april 2020 er 74% af de nytilmeldte a-dagpengemodtagere, mens de øvrige 26% modtager en kontanthjælpsydelse. Gennemsnittet for samme periode i årene 2015-2019 er 67% a-dagpengemodtagere og 33% modtagere af en kontanthjælpsydelse.

Køn

En større andel af de nytilmedte er mænd. I perioden 9. marts til 26. april 2020 er 54% af de nytilmeldte mænd – 46% er kvinder. Overvægten af mænd blandt de nyledige er større end gennemsnittet for samme periode i årene 2015-2019, hvor mænd udgjorde 51% af de nytilmeldte, mens kvinder udgjorde 49%.

Alder

Alderssammensætningen blandt de nytilmeldte i perioden 9. marts til 26. april 2020 er anderledes end gennemsnittet for samme periode i årene 2015-2019. I de foregående år har 30-49 årige udgjort 51% af de nytilmeldte, mens 8% har været 60+ årige. Disse aldersgruppers andel er faldet til henholdsvis 43% og 6% i perioden 9. marts til 26. april 2020. Unge under 30 år udgør derimod en større andel af de nytilmeldte i den aktuelle periode, 9. marts til 26. april 2020, idet 34% af de nytilmeldte er under 30 år. Gennemsnittet for samme periode i årene 2015-2019 var, at 25% af de nytilmeldte under 30 år.

Uddannelse

I perioden 9. marts til 26. april er der i alt 14.771 nytilmeldte ledige i Østjylland. Heraf er 5.600 kortuddannede (grundskole/gymnasial), hvilket svarer til 38%. 4.904 nytilmeldte har en erhvervsfaglig uddannelse, hvilket svarer til 33%. Kortuddannede og faglærte udgør således til sammen 71% af de nytilmeldte, mens 26% har en videregående uddannelse. 3% er i kategorien ”uoplyst”.
Sammenlignet med samme periode i årene 2015-2019 bemærkes det særligt, at kortuddannede udgør en større andel af de nytilmeldte i den aktuelle periode – 38% fra 9. marts til 26. april 2020 mod 32% i samme periode i årene 2015-2019.

A-kasser

10.969 forsikrede østjyder har meldt sig ledige i perioden 9. marts til 26. april 2020. Heraf er 2.438 medlemmer af Faglig fælles (3F) A-kasse, hvilket svarer til 22%. Herefter følger Kristelig A-kasse (12%) og Det faglige hus A-kasse (9%). Tilsammen udgør de tre a-kassers medlemmer, hvoraf mange er kortuddannede, 43% af de nytilmeldte, forsikrede ledige. Sammenlignet med samme periode i årene 2015-2019 udgør de tre a-kassers medlemmer en større andel af de nytilmeldte i den aktuelle periode, 9. marts til 26. april 2020. Faglig fælles (3F) A-kasse har i den aktuelle periode en andel af nytilmeldte, som er 4,3 procentpoint højere end i de foregående år. Det faglige hus A-kasse har en andel, som er 3,3 procentpoint højere, mens det tilsvarende tal for Kristelig A-kasse er 1,2 procentpoint. Alle A-kasser har oplevet stigende ledighed i Østjylland i perioden 9. marts til 26. april 2020.

Branchetilhørsforhold

Virksomheder har et branchetilhørsforhold. Derfor kan beskæftigelse opgøres på brancheniveau via de virksomheder, som de beskæftigede er ansat i. Ledighed kan derimod ikke brancheopdeles. Med henblik på at tegne et billede af hvilke brancher de nyledige kommer fra, har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fordelt nyledige på brancher ud fra oplysninger om ansættelsesforhold umiddelbart før ledighed.

Opgørelsen viser, at flest nyledige østjyder har været ansat inden for brancherne Handel (1.732), Hoteller og restauranter (1.642), Industri (1.621) og Rejsebureau, rengøring mv. (1.583).

Antallet af nytilmeldte fra forskellige brancher afhænger blandt andet af hvor mange ansatte, der er i branchen. Handel er eksempelvis en branche med mange ansatte, hvorfor der altid vil være mange nytilmeldte, som har været ansat inden for Handel før ledighed. Ligeledes har det betydning, om typiske ansættelser inden for branchen er af længere varighed, eller om branchen er karakteriseret ved mange kortere ansættelser og følgelig har en høj jobomsætning. Mange nyledige vil have haft ansættelse i brancher med høj jobomsætning, som eksempelvis kendetegner branchen Rejsebureau, rengøring mv.

Jævnfør ovenstående er absolutte tal for nytilmeldte ikke det mest hensigtsmæssige, hvis formålet er at vurdere hvilke brancher, der særligt har faldende beskæftigelse i den nuværende situation. Det er imidlertid muligt at få indsigt heri ved at opgøre branchetilhørsforholdet for alle ledige umiddelbart før arbejdsmarkedet blev kraftigt påvirket af corona-situationen og derefter følge udviklingen i antal nytilmeldte fordelt på branchetilhørsforhold. Sammenlignes således antallet af ledige pr. 8. marts 2020 med antallet af ledige pr. 26. april 2020 fremgår det, at ledigheden er steget med 76% inden for Hoteller og restauranter. Herefter følger Transport (73%), Industri (61%), Handel (45%) samt Bygge og anlæg (44%).

Varsling

Antallet af borgere omfattet af varslingssager – afskedigelser af større omfang meddelt til De Regionale Arbejdsmarkedsråd – lå på et stabilt niveau på landsplan de første 11 uger af 2020. Det gennemsnitlige antal borgere omfattet af varsling disse første 11 uger var 229. I uge 12 steg antallet af borgere omfattet af en varslingssag indmeldt i ugen til 2.039. I uge 13 blev der meddelt varsling omfattende 1.399 borgere, mens tallet for uge 14 var 611. I uge 15 (påskeugen) var blot 14 personer omfattet af varsling, mens tallene for uge 16 og 17 var henholdsvis 241 og 700.
Østjylland har haft en begrænset del af varslingssagerne i ugerne 12-16. I uge 17 var der imidlertid 438 østjyder omfattet af varsling ud af de i alt 700 på landsplan.

Arbejdsfordeling

En arbejdsfordeling er en ordning i en virksomhed, hvor arbejdstiden for de ansatte i en midlertidig periode er nedsat for at undgå afskedigelser i virksomheden. I perioden med nedsat arbejdstid modtager de ansatte (supplerende) dagpenge. I årets første 11 uger var der, på landsplan, kun ganske få arbejdsfordelinger. Det gennemsnitlige antal borgere omfattet af arbejdsfordeling var 34 pr. uge i de første 11 uger af 2020. I uge 12 blev der påbegyndt arbejdsfordeling omfattende 1.752 personer. Arbejdsfordelinger påbegyndt uge 13 omfattede 2.443 personer, mens tallet for uge 14 var 1.887 personer. I uge 15 (påskeugen) blev der påbegyndt arbejdsfordeling omfattende 427 personer, mens tallene for uge 16 og 17 var henholdsvis 792 og 472.
Østjylland har gennem hele perioden haft en betydelig andel af arbejdsfordelingssagerne. Flest østjyder var omfattet af arbejdsfordeling påbegyndt i uge 13 (534), uge 14 (420) og uge 16 (222).

Opslåede stillinger på Jobnet

Antallet af opslåede stillinger på Jobnet er en indikator for efterspørgslen efter arbejdskraft. På landsplan er antallet af opslåede stillinger på Jobnet faldet med 30,1% fra 8. marts til 27. april 2020. I Østjylland er antallet faldet med 37,9% i samme periode.

Nærmere oplysninger:

Hans A. Sørensen, Formand for RAR Østjylland, Tlf. 88 92 54 02
Anders Daugberg Stryhn, direktør for AMK Midt-Nord, 7222 3602