Spring over hovedmenu

RAR webinar om nordjysk arbejdsmarked tegner et aktuelt billede af udfordringerne

Det regionale arbejdsmarkedsråd (RAR) Nordjylland holdt den 16. april 2020 sammen med sit sekretariatet AMK-Midt Nord webinar om den aktuelle situation på arbejdsmarkedet som følge af COVID-19.

Webinarer om regionale nøgletal i lyset af COVID-19.

RAR holder i foråret løbende webinarer, hvor samarbejdsparter får et hurtigt overblik over udviklingen på arbejdsmarkedet. Corona-virus har i løbet af kort tid skabt store udfordringer på arbejdsmarkedet og ændret betingelserne for beskæftigelsesindsatsen. Ligeledes er Rådets mulighed for at indsamle og formidle viden om udviklingen på arbejdsmarkedet ændret, da den sædvanlige overvågning ikke er gearet til dag-til-dag ændringer.

RAR Nordjylland har derfor intensiveret sin indsats for at skabe overblik og formidle den nyeste tilgængelige viden om udviklingen på arbejdsmarkedet. Webinarer er eksempel herpå. Første webinar blev holdt 30. marts.

Næste webinar om nøgletal for det nordjyske arbejdsmarked blev holdt den 16. april 2020 - kl.13 til 13.30. Målgruppen var RAR Nordjylland og Rådets samarbejdsparter. På webinaret var der 75 deltagere.

Program plus oplæg fra RARs webinar den 16. april med nøgletal om det nordjyske arbejdsmarked (pdf-fil) (nyt vindue). 

Nedenstående uddybes grafikken i ovenstående oplæg. Her finder du opsamlende tekst om hovedpointer på baggrund af oplæg og de nyeste tilgængelige data .

Fokus på udviklingen på det nordjyske arbejdsmarked – herunder nyledige fordelt på forskellige karakteristika

Hele landet

I perioden 12. marts til 14. april 2020 er antallet af tilmeldte ledige steget med 45.428, hvilket er en stigning på 34%. A-dagpengemodtagere udgør 89% af stigningen, mens 11% er jobparate eller åbenlys uddannelsesparate modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse.

Nordjylland

I samme periode er antallet af tilmeldte ledige i Nordjylland steget med 5.133 svarende til en stigning på 33%. Pr. 13. april 2020 er der 20.533 tilmeldte ledige i Nordjylland.

Nordjyske kommuner

Stigningen i ledigheden i de nordjyske kommuner varierer fra 27,1% i Aalborg til 50,6% i Læsø Kommune. Opgørelser af procentvise ændringer i ledigheden er følsomme overfor udgangspunktet. Stigende ledighed vil vise sig som en større procentvis ændring i kommuner med lav ledighed i udgangspunktet.

Fordelt på ydelser

A-dagpengemodtagere udgør en større andel af de nytilmeldte. I Nordjylland – i perioden 9. marts til 13. april 2020 – er 80,9% af de nytilmeldte a-dagpengemodtagere, mens de øvrige 19,1% modtager en kontanthjælpsydelse. Gennemsnittet for samme periode i årene 2015-2019 er 67,9% a-dagpengemodtagere og 32,1% modtagere af en kontanthjælpsydelse.

Fordelt på køn

En større andel af de nytilmedte er mænd. I perioden 9. marts til 13. april 2020 er 57,8% af de nytilmeldte mænd – 42,2% er kvinder. Overvægten af mænd blandt de nyledige er større end gennemsnittet for samme periode i årene 2015-2019, hvor mænd udgjorde 54,6% af de nytilmeldte, mens kvinder udgjorde 45,4%.

Fordelt på alder

Alderssammensætningen blandt de nytilmeldte i perioden 9. marts til 13. april 2020 er anderledes end gennemsnittet for samme periode i årene 2015-2019. I de foregående år har 30-49 årige udgjort 47% af de nytilmeldte, mens 10% har været 60+ årige. Disse aldersgruppers andel er faldet til henholdsvis 42% og 8% i perioden 9. marts til 13. april 2020. Unge under 30 år udgør derimod en større andel af de nytilmeldte i den aktuelle periode, 9. marts til 13. april 2020, idet 28% af de nytilmeldte er under 30 år. Gennemsnittet for samme periode i årene 2015-2019 var, at 23% af de nytilmeldte var under 30 år.

Fordelt på uddannelse

I perioden 9. marts til 13. april er der i alt 8.962 nytilmeldte ledige i Nordjylland. Heraf har 3.870 en erhvervsfaglig uddannelse, hvilket svarer til 43%. 3.336 er kortuddannede (grundskole/gymnasial), hvilket svarer til 37%. Faglærte og kortuddannede udgør således til sammen 80% af de nytilmeldte, mens 17% har en videregående uddannelse. 3% er i kategorien ”uoplyst”.

Sammenlignet med samme periode i årene 2015-2019 bemærkes det, at der i Nordjylland ikke er en væsentlig forskydning i de lediges uddannelsesniveau i forhold til de foregående år. På landsplan er der en tendens til, at kortuddannede udgør en større andel af de nyledige i den aktuelle periode.

Opgjort på A-kasser

7.254 forsikrede nordjyder har meldt sig ledige i perioden 9. marts til 13. april 2020. Heraf er 2.159 medlemmer af Faglig fælles (3F) A-kasse, hvilket svarer til 29,8%. Herefter følger Kristelig A-kasse (11,8%) og Det faglige hus A-kasse (8,2%). Tilsammen udgør de tre a-kassers medlemmer, hvoraf mange er kortuddannede, 50% af de nytilmeldte, forsikrede ledige.

Sammenlignet med samme periode i årene 2015-2019 udgør de tre a-kassers medlemmer en større andel af de nytilmeldte i den aktuelle periode, 9. marts til 15. april 2020. Faglig fælles (3F) A-kasse har i den aktuelle periode en andel af nytilmeldte, som er 2,8 procentpoint højere end i de foregående år. Kristelig A-kasse har en andel, som er 2,4 procentpoint højere, mens det tilsvarende tal for Det faglige hus A-kasse er 1,2 procentpoint. Alle A-kasser har oplevet stigende ledighed i Nordjylland i perioden 9. marts til 13. april 2020.

Branchetilhørsforhold

Virksomheder har et branchetilhørsforhold. Derfor kan beskæftigelse opgøres på brancheniveau via de virksomheder, som de beskæftigede er ansat i. Ledighed kan derimod ikke brancheopdeles. Med henblik på at tegne et billede af hvilke brancher de nyledige kommer fra, har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fordelt nyledige på brancher ud fra oplysninger om ansættelsesforhold umiddelbart før ledighed. Opgørelsen viser, at flest nyledige nordjyder har været ansat inden for brancherne Industri (1.304), Handel (987), Hoteller og restauranter (963) og Rejsebureau, rengøring mv. (926).
Antallet af nytilmeldte fra forskellige brancher afhænger blandt andet af hvor mange ansatte, der er i branchen. Handel er eksempelvis en branche med mange ansatte, hvorfor der altid vil være mange nytilmeldte, som har været ansat inden for Handel før ledighed. Ligeledes har det betydning, om typiske ansættelser inden for branchen er af længere varighed, eller om branchen er karakteriseret ved mange kortere ansættelser og følgelig har en høj jobomsætning. Mange nyledige vil have haft ansættelse i brancher med høj jobomsætning, som eksempelvis kendetegner branchen Rejsebureau, rengøring mv.

Jævnfør ovenstående er absolutte tal for nytilmeldte ikke det mest hensigtsmæssige, hvis formålet er at vurdere hvilke brancher, der særligt har faldende beskæftigelse i den nuværende situation. Det er imidlertid muligt at få indsigt heri ved at opgøre branchetilhørsforholdet for alle ledige umiddelbart før arbejdsmarkedet blev kraftigt påvirket af corona-situationen og derefter følge udviklingen i antal nytilmeldte fordelt på branchetilhørsforhold. Sammenlignes således antallet af ledige pr. 8. marts 2020 med antallet af ledige pr. 13. april 2020 fremgår det, at ledigheden er steget med 104% inden for Transport. Herefter følger Hoteller og restauranter (63%), Industri (60%), Bygge og anlæg (58%) samt Handel (46%).

Varsling

Antallet af borgere omfattet af varslingssager – afskedigelser af større omfang meddelt til De Regionale Arbejdsmarkedsråd – lå på et stabilt niveau på landsplan de første 11 uger af 2020. Det gennemsnitlige antal borgere omfattet af varsling disse første 11 uger var 229. I uge 12 steg antallet af borgere omfattet af en varslingssag indmeldt i ugen til 1.771. I uge 13 blev der meddelt varsling omfattende 1.389 borgere, mens tallet for uge 14 var 641.
Nordjylland har haft en begrænset del af varslingssagerne med 200 berørte borgere i uge 12, 61 i uge 13 og 11 i uge 14.

Arbejdsfordeling

En arbejdsfordeling er en ordning i en virksomhed, hvor arbejdstiden for de ansatte i en midlertidig periode er nedsat for at undgå afskedigelser i virksomheden. I perioden med nedsat arbejdstid modtager de ansatte (supplerende) dagpenge. I årets første 11 uger var der, på landsplan, kun ganske få arbejdsfordelinger. Det gennemsnitlige antal borgere omfattet af arbejdsfordeling var 34 pr. uge i de første 11 uger af 2020. I uge 12 blev der påbegyndt arbejdsfordeling omfattende 1.739 personer. Arbejdsfordelinger påbegyndt uge 13 omfattede 2.200 personer, mens tallet for uge 14 var 1.732 personer.

Nordjylland har haft en betydelig andel af arbejdsfordelingssagerne med 301 personer i uge 12, 447 personer i uge 13 og 234 personer i uge 14.

Opslåede stillinger på Jobnet

Antallet af opslåede stillinger på Jobnet er en indikator for efterspørgslen efter arbejdskraft. På landsplan er antallet af opslåede stillinger på Jobnet faldet med 22,3% fra 8. marts til 13. april 2020. I Nordjylland er antallet faldet med 30,9% i samme periode.

Nærmere oplysninger:

Lars Christensen, Formand for RAR Nordjylland, tlf. 2332 0288
Anders Daugberg Stryhn, direktør for AMK Midt-Nord, 7222 3602

 

Sidst opdateret: 22-05-2023