Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Status for det nordjyske arbejdsmarked - nyeste tal om ledighed med mere

30-04-2020

RAR Nordjylland informerer om den aktuelle situation på arbejdsmarkedet som følge af COVID-19. Nu er nye nøgletal og oplæg klar på Rådets hjemmeside.

Regionale nøgletal i lyset af COVID-19.

COVID-19 har i foråret skabt store udfordringer på arbejdsmarkedet og ændret betingelserne for beskæftigelsesindsatsen. Ligeledes er Rådets mulighed for at indsamle og formidle viden om udviklingen på arbejdsmarkedet ændret, da den sædvanlige overvågning ikke er gearet til dag-til-dag ændringer.

RAR Nordjylland har derfor siden nedlukningen af Danmark intensiveret Rådets arbejdsmarkedsovervågning for at skabe overblik og formidle den nyeste tilgængelige viden om udviklingen på arbejdsmarkedet. 

Udover løbende at holde webinarer om udviklingen, hvor Rådets Formand indleder, og en medarbejder fra Arbejdsmarkedskontoret gennemgår de væsentligste nøgletal på baggrund af de senest tilgængelige data, offentliggør RAR Nordjylland overblik over det nordjyske arbejdsmarked på sin hjemmeside - både med grafik og forklarende tekst. Der er  overblik over aktuel ledighed, beskæftigelse, arbejdsfordelinger, varslingssager mv. 

Nyeste nordjyske grafik og tabeller fra 30. april 2020 (pdf-fil af powerpoint) (nyt vindue)

Nedenstående uddybes grafikken med tekst om væsentlige hovedpointer.

Fokus på udviklingen i ledigheden – herunder nyledige fordelt på forskellige karakteristika

Hele landet

I perioden 12. marts til 27. april 2020 er antallet af tilmeldte ledige steget med 44.920, hvilket er en stigning på 34%. A-dagpengemodtagere udgør 87% af stigningen, mens 13% er jobparate eller åbenlys uddannelsesparate modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse.

Nordjylland

I samme periode er antallet af tilmeldte ledige i Nordjylland steget med 5.266 svarende til en stigning på 34%. Pr. 27. april 2020 er der 20.632 tilmeldte ledige i Nordjylland.

Nordjyske kommuner

Stigningen i ledigheden i de nordjyske kommuner varierer fra 27,1% i Aalborg til 50,0% i Læsø Kommune. Opgørelser af procentvise ændringer i ledigheden er følsomme overfor udgangspunktet. Stigende ledighed vil vise sig som en større procentvis ændring i kommuner med lav ledighed i udgangspunktet.

Fordelt på ydelser

A-dagpengemodtagere udgør en større andel af de nytilmeldte. I Nordjylland – i perioden 9. marts til 26. april 2020 – er 78,5% af de nytilmeldte a-dagpengemodtagere, mens de øvrige 21,5% modtager en kontanthjælpsydelse. Gennemsnittet for samme periode i årene 2015-2019 er 66,6% a-dagpengemodtagere og 33,4% modtagere af en kontanthjælpsydelse.

Køn

En større andel af de nytilmedte er mænd. I perioden 9. marts til 26. april 2020 er 58,6% af de nytilmeldte mænd – 41,4% er kvinder. Overvægten af mænd blandt de nyledige er større end gennemsnittet for samme periode i årene 2015-2019, hvor mænd udgjorde 54,6% af de nytilmeldte, mens kvinder udgjorde 45,4%.

Alder

Aldersammensætningen blandt de nytilmeldte i perioden 9. marts til 26. april 2020 er anderledes end gennemsnittet for samme periode i årene 2015-2019. I de foregående år har 30-49 årige udgjort 47% af de nytilmeldte, mens 10% har været 60+ årige. Disse aldersgruppers andel er faldet til henholdsvis 42% og 8% i perioden 9. marts til 26. april 2020. Unge under 30 år udgør derimod en større andel af de nytilmeldte i den aktuelle periode, 9. marts til 26. april 2020, idet 29% af de nytilmeldte er under 30 år. Gennemsnittet for samme periode i årene 2015-2019 var, at 24% af de nytilmeldte var under 30 år.

Uddannelse

I perioden 9. marts til 26. april er der i alt 10.454 nytilmeldte ledige i Nordjylland. Heraf har 4.469 en erhvervsfaglig uddannelse, hvilket svarer til 43%. 3.978 er kortuddannede (grundskole/gymnasial), hvilket svarer til 38%. Faglærte og kortuddannede udgør således til sammen 81% af de nytilmeldte, mens 16% har en videregående uddannelse. 3% er i kategorien ”uoplyst”.
Sammenlignet med samme periode i årene 2015-2019 bemærkes det, at der i Nordjylland ikke er en væsentlig forskydning i de lediges uddannelsesniveau i forhold til de foregående år. På landsplan er der en tendens til, at kortuddannede udgør en større andel af de nyledige i den aktuelle periode.

A-kasser

8.210 forsikrede nordjyder har meldt sig ledige i perioden 9. marts til 26. april 2020. Heraf er 2.386 medlemmer af Faglig fælles (3F) A-kasse, hvilket svarer til 29,1%. Herefter følger Kristelig A-kasse (12,1%) og Det faglige hus A-kasse (8,4%). Tilsammen udgør de tre a-kassers medlemmer, hvoraf mange er kortuddannede, 50% af de nytilmeldte, forsikrede ledige. Sammenlignet med samme periode i årene 2015-2019 udgør de tre a-kassers medlemmer en større andel af de nytilmeldte i den aktuelle periode, 9. marts til 26. april 2020. Det faglige hus A-kasse har i den aktuelle periode en andel af nytilmeldte, som er 3,0 procentpoint højere end i de foregående år. Metalarbejdernes A-kasse har en andel, som er 2,0 procentpoint højere, mens det tilsvarende tal for Faglig fælles (3F) A-kasse er 1,7 procentpoint højere. Alle A-kasser har oplevet stigende ledighed i Nordjylland i perioden 9. marts til 26. april 2020.

Branchetilhørsforhold

Virksomheder har et branchetilhørsforhold. Derfor kan beskæftigelse opgøres på brancheniveau via de virksomheder, som de beskæftigede er ansat i. Ledighed kan derimod ikke brancheopdeles. Med henblik på at tegne et billede af hvilke brancher de nyledige kommer fra, har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fordelt nyledige på brancher ud fra oplysninger om ansættelsesforhold umiddelbart før ledighed.

Opgørelsen viser, at flest nyledige nordjyder har været ansat inden for brancherne Industri (1.575), Rejsebureau, rengøring mv. (1.103), Handel (1.081) og Hoteller og restauranter (1.042).

Antallet af nytilmeldte fra forskellige brancher afhænger blandt andet af hvor mange ansatte, der er i branchen. Handel er eksempelvis en branche med mange ansatte, hvorfor der altid vil være mange nytilmeldte, som har været ansat inden for Handel før ledighed. Ligeledes har det betydning, om typiske ansættelser inden for branchen er af længere varighed, eller om branchen er karakteriseret ved mange kortere ansættelser og følgelig har en høj jobomsætning. Mange nyledige vil have haft ansættelse i brancher med høj jobomsætning, som eksempelvis kendetegner branchen Rejsebureau, rengøring mv.

Jævnfør ovenstående er absolutte tal for nytilmeldte ikke det mest hensigtsmæssige, hvis formålet er at vurdere hvilke brancher, der særligt har faldende beskæftigelse i den nuværende situation. Det er imidlertid muligt at få indsigt heri ved at opgøre branchetilhørsforholdet for alle ledige umiddelbart før arbejdsmarkedet blev kraftigt påvirket af corona-situationen og derefter følge udviklingen i antal nytilmeldte fordelt på branchetilhørsforhold. Sammenlignes således antallet af ledige pr. 8. marts 2020 med antallet af ledige pr. 26. april 2020 fremgår det, at ledigheden er steget med 91% inden for Transport. Herefter følger Hoteller og restauranter (66%), Industri (63%), Bygge og anlæg (55%) samt Handel (46%).

Varsling

Antallet af borgere omfattet af varslingssager – afskedigelser af større omfang meddelt til De Regionale Arbejdsmarkedsråd – lå på et stabilt niveau på landsplan de første 11 uger af 2020. Det gennemsnitlige antal borgere omfattet af varsling disse første 11 uger var 229. I uge 12 steg antallet af borgere omfattet af en varslingssag indmeldt i ugen til 2.039. I uge 13 blev der meddelt varsling omfattende 1.399 borgere, mens tallet for uge 14 var 611.
Nordjylland har haft en begrænset del af varslingssagerne med 61 berørte borgere i uge 13, 11 i uge 14 og 36 i uge 16.

Arbejdsfordeling

En arbejdsfordeling er en ordning i en virksomhed, hvor arbejdstiden for de ansatte i en midlertidig periode er nedsat for at undgå afskedigelser i virksomheden. I perioden med nedsat arbejdstid modtager de ansatte (supplerende) dagpenge. I årets første 11 uger var der, på landsplan, kun ganske få arbejdsfordelinger. Det gennemsnitlige antal borgere omfattet af arbejdsfordeling var 34 pr. uge i de første 11 uger af 2020. I uge 12 blev der påbegyndt arbejdsfordeling omfattende 1.752 personer. Arbejdsfordelinger påbegyndt uge 13 omfattede 2.2443 personer, mens tallet for uge 14 var 1.887 personer.

Nordjylland har haft en betydelig andel af arbejdsfordelingssagerne med 466 personer i uge 13, 234 personer i uge 14, 86 personer i uge 15, 87 personer i uge 16 og 161 personer i uge 17.

Opslåede stillinger på Jobnet

Antallet af opslåede stillinger på Jobnet er en indikator for efterspørgslen efter arbejdskraft. På landsplan er antallet af opslåede stillinger på Jobnet faldet med 30,1% fra 8. marts til 27. april 2020. I Nordjylland er antallet faldet med 21,2% i samme periode.

Nærmere oplysninger:

  • Lars Christensen, Formand for RAR Nordjylland, tlf: 2332 0288
  • Anders Daugberg Stryhn, direktør for AMK Midt-Nord: 7222 3602