Spring over hovedmenu

Status over Rådets VEU-modelprojekter med mere

Med RAR/VEU indsatsen er det bl.a. hensigten at bidrage til at Jobcentre, a-kasser, VEU-udbydere og arbejdsmarkedets parter i hvert RAR får et bedre overblik over, hvor der er igangsat tværgående samarbejde for at imødekomme mangel og koordination for at imødekomme dette.

Følgende modelprojekter er et samarbejde på tværs af Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord og de 3 RAR, som dækker området- RAR Nordjylland, RAR Østjylland og RAR Vestjylland:


Grøn omstilling i bygge- og anlægsbranchen

Projektets formål:

I samarbejde med DI-Byg, Byggeriets Uddannelser, og 3F Byg vil projektet bidrage til at omsætte Grøn Omstilling til ”SMV sprog”, og understøtte tilvejebringelsen af de nødvendige nye kompetencer inden for bl.a. ledelseskompetencer, digitale kompetencer, og fagfaglige kompetencer.

Indsatsen udvikles i samarbejde med parterne. Målet er, at der ved indgangen af foråret 2022 er udviklet 3 grønne specialistpakker etableret på 2 erhvervsskoler, og der er afholdt min. 5 delkurser med gennemsnit 15 deltagere pr. hold.

Projektets status:

Der indgås aftaler med forsøgsskoler, og erhvervsskoler orienteres. Event præsenteres på BAI Årskonference. De deltagende skoler er EUC Nord, Learnmark og Roskilde Tekniske Skole, og der arbejdes lige nu på et overblik over, hvilke kurser inden for grøn omstilling og bæredygtighed, der udbydes for nuværende, samt om der kan udvikles nye kurser med afsæt i virksomhedernes behov.

Status januar 2022:

Arbejdet med udvikling af nye bæredygtighedskurser er i gang på hoved skoler. Det vil sige EUC Nord, Learnmark og Roskilde Tekniske Skole. Der udsendes LinkedIn-historie om de nye muligheder ultimo januar med information om mulighederne for bæredygtighedskurser.


Opkvalificering og nye medarbejdere til CNC-industrien

Projektets formål:

Et samarbejde med Dansk Metal, Dansk Industri, Industriens Uddannelser, 5 udbydere af CNC-uddannelser, og Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord om en indsats målrettet beskæftigede faglærte industriteknikere, tillærte, og ledige.

Projektets status:

Der er udsendt 2 kataloger om henholdsvis CNC- fræsning og –drejning. Der er ligeledes blevet afholdt webinarer for jobcentre i henholdsvis Nord- og Midtjylland, hvor mulighederne for at løfte både ledige og beskæftigede og tilføre virksomheder nye kompetencer, blev synliggjort og drøftet.

Næste skridt:

Der udarbejdes kursusforløb for ledige, der ønsker at prøve de forskellige muligheder inden for faget. Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord samarbejder med skoler og a-kasser om en 1-1 dialog med hvert jobcenter om et målrettet forløb for opkvalificering inden for CNC, tilpasset de to målgrupper og det enkelte jobcenter.

STATUS januar 2022:

Arbejdsgruppen: DI, Dansk Metal, erhvervsskolerne og AMK Midt-nord lavede et udbud til ledige og et til beskæftigede. Alle parter lavede markedsføring samme dag.

Indsatsen blev delt i Nord og Midt/Vest. Indsatsen i Nord blev AMU for beskæftigede og Ledige på Åbent værksted – ens forløb på alle skoler. Desuden blev der etableret et ledighedsforløb, hvor alle jobcentre i Nord var med. Forløbet havde 20 deltagere og flere på venteliste.

Indsatsen i Midt/Vest blev udviklet og etableret individuelt på hver enkelt skole. Skolerne havde især fokus på: Fra ufaglært til faglært inden for industriassistent uddannelsen. Forløbet havde 32 deltagere. Desuden var der ekstra fokus på de ledige, som var længere væk fra arbejdsmarkedet, hvor der er etableret PUTAU-forløb.

I Nord er der ønske om nyt forløb i 2022 – dette aftales endeligt i februar 2022.
I Midt/Vest er ønsket endnu ikke klarlagt. Der er styregruppemøde primo februar, hvor dette drøftes.

CNC-katalog rettet mod beskæftigede (pdf-fil)

CNC katalog rettet mod ledige (pdf-fil)

CNC-fræsning folder (pdf-fil)

CNC drejning folder (pdf-fil)


Varslingssager og ’early warning’, afbødende indsats

RAR har en fortsat opsøgende kontakt til virksomheder, der varsler fyringer, er nedlukningstruede, eller på anden måde er i risiko for større afskedigelser. Indsatsen følger et fast koncept vedrørende afbødende foranstaltninger efter Covid-19 Job-VEU modellen.

Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord laver en opsøgende kontakt til virksomhederne, og starter en konkret dialog om, hvordan der bedst tilrettelægges en indsats. Dette kan bl.a. omfatte en rekruttering (fx hjælp til jobsøgning, CV-værksted, mm.), og en Job-VEU indsats målrettet brancher med behov for arbejdskraft.


RAR Nordjyllands egne modelprojekter:


Boot Camp for dimittender

Projektets formål:

Boot Camp skal skabe match mellem dimittender og virksomheder, med udgangspunkt i at styrke SMV’ernes muligheder for vækst, grøn omstilling, og digitalisering, og kickstarte dimittendernes jobsøgning på et kvalificeret og varieret grundlag gennem workshops, matchningsarrangementer, infomøder, virksomhedspræsentationer, mm.

Projektets status:

Projektbeskrivelser er udarbejdet, og styregruppen har engageret sig i projektet. Første styregruppemøde er afholdt med bred opbakning.

Januar 2022:

BootCamp blev afviklet som planlagt. Efterfølgende er evalueringen blevet forelagt RAR, som gerne ser arrangement 2022. Evaluering og indstilling er behandlet i styregruppen. Her er man enige om at gennemføre Nordjysk BC igen i 2022 med særlig vægt på at få flere virksomheder til at deltage. Formålet er at skabe møder og match mellem virksomheder og kandidater.


HK/Dansk Erhverv-initiativ: detail

Projektets formål:

Projektet er et samarbejde mellem HK, Dansk Erhverv, Aalborg Handelsskole, og Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord om opkvalificering i detailbranchen. Det er projektets mål at kunne levere et løft inden for det digitale detailområde for både virksomhedsejere og ansatte, som er et af RARs prioriterede nedslagsområder.

Projektets status:

Der er foretaget ringerunde til forskellige butikker ift. kortlægning af udfordringer og behov, som bekræfter at et fokus på online salg og digitale platforme italesætter de udfordringer, som butikkerne oplever. Input fra HK’s organisors forventes medio juni. Der er udarbejdet et kursuskatalog med afsæt i ’Online Salg’, hvor deltagere kan orientere sig om de forskellige kurser og melde sig til fra medio august 2021.

Status januar 2022:

  • Som forventet er branchen meget tilbageholdende med at benytte det offentlige VEU-system til opkvalificering. På trods af opsøgende indsats i butikkerne af HKs organisere, information i nyhedsbreve fra HK, Dansk Erhvervs og Aalborg Handelsskole, kontakt til ca. 10 handelsstandsforeninger og cityforeninger samt Business Aalborg, har der desværre ikke været nogen deltagere på kurserne i detailkataloget.
  • Det forventes at der gøres endnu et forsøg med indsatsen i 2022, da det vurderes at der skal en længerevarende satsning til. Arbejdsgruppen mødes primo 2022.

Kontakt og Rådets strategi

AMK Midt-Nord kan hjælpe dig med yderligere oplysningerRAR Nordjyllands strategi

Sidst opdateret: 22-05-2023