Spring over hovedmenu

Nyhedsbrev - RAR Hovedstaden

15-10-2021

Nyt fra RAR Hovedstaden, oktober 2021

Arbejdsmarkedet buldrer derudaf

Beskæftigelsen i RAR Hovedstadens område er nu på et højere niveau end før corona-krisen med mange meldinger om mangel på arbejdskraft og et stigende antal forgæves rekrutteringer.

RARs Job-VEU-indsats intensiverer sit fokus på de hårdest ramte brancher, som bl.a. er bygge- og anlægsbranchen, hotel- og restaurationsbranchen samt social- og sundhedsområdet.

I nyhedsbrevet fortæller vi denne gang om aktiviteter, der skal medvirke til at afhjælpe rekrutteringsudfordringerne.

Link til STARs hjemmeside: STARs Rekrutteringssurvey, september 2021 (pdf) (nyt vindue)

153 nye kurser på den regionale uddannelsespulje

RAR Hovedstaden har revideret positivlisten for den regionale uddannelsespulje. På rådsmødet den 27. september godkendte rådet, at listen udvides med 153 kurser. Kurserne knytter sig til 30 stillingsbetegnelser, der alle optræder som nye mangelområder på arbejdsmarkedsbalancen for 2. halvår 2021.

De nye kurser er kommet på efter en høring af uddannelsesinstitutioner, jobcentre og a-kasser. Foruden fagrettede kurser er der kurser af mere almen og forberedende karakter, der skal sikre, at flere ledige kan gøres parate til at tage et egentligt fagrettet kursus.

RAR opfordrer jobcentre og a-kasser til fortsat at have fokus på kurser fra den regionale uddannelsespulje i opkvalificereringsindsatsen.

Link til RARs hjemmeside: Positivlisten - den regionale uddannelsespulje (nyt vindue)

RARs indsatsområder

Med job-VEU-indsatser skal RAR medvirke til at styrke matchet mellem udbud og efterspørgsel af arbejdskraft. Ledige og beskæftigede skal sikres de kvalifikationer, som virksomhederne efterspørger, og kursusudbuddene skal svare til de konkrete behov.

RAR drøfter løbende Job-VEU-indsatsen med udgangspunkt i situationen på arbejdsmarkedet, så RARs job-VEU-koordinatorer kan sætte ind med en proaktiv indsats på de rigtige områder.

RARs aktuelle indsatsområder:

 • Hotel og restauration, køkken og kantine
 • Social og sundhed
 • Rengøring
 • Chauffør
 • Bygge og anlæg
 • Glarmester
 • Industri

På nuværende tidspunkt har RAR særligt fokus på bygge & anlæg, hotel & restauration og rengøring grundet den aktuelle mangel på arbejdskraft inden for disse områder. Det indebærer tæt dialog med brancheorganisationer, virksomheder, a-kasser, uddannelsesinstitutioner, jobcentre og rekrutteringsfællesskaber om igangsættelse af konkrete forløb. Fx er der på fokus på at få flere ind i Hotel- og Restaurationsbranchen – bl.a. med planlægning af opkvalificeringsforløb (AMU/FVU) for ledige med ingen eller begrænset branchekendskab, ledige med dansk som 2. sprog og ledige, som er længere væk fra arbejdsmarkedet.

På det seneste møde besluttede RAR også, at se nærmere på det pædagogiske område.

Link til RARs hjemmeside: Kontakt en Job-VEU-Koordinator (nyt vindue)

SOSU temadag

Manglen på sosu-assistenter og - hjælpere er stor og stigende. RAR Hovedstaden har derfor udpeget sosu-området som et særligt fokusområde.

Som led i indsatsen kunne RAR Hovedstadens formand Per G. Olsen på vegne af de tre RAR i Østdanmark byde velkommen til sosu-temadag den 5. oktober.

Temadagen satte fokus på gode indsatser til inspiration for alle, der arbejder med opkvalificering og rekruttering til sosu-området. Både KL og STAR fortalte om muligheder og udfordringer på om-rådet og via 10 shareshops fik deltagerne mulighed for at få ny viden og gode ideer med hjem.

RAR fortsætter den konkrete Job-VEU-indsats på området i tæt samarbejde med kommuner og faglige organisationer.

Link til omtale af temadagen på Jobservice Danmarks LinkedIn (nyt vindue)

Job-VEU-modellen skal løbende styrkes og udvikles

Foruden de aktuelle indsatsområder godkendte rådet på baggrund af en evaluering af Job-VEU-modellen en række fokusområder, der yderligere skal styrke indsatsen. Evalueringen var generelt positiv, men viste også, at modellen kan udvikles og styrkes.

RAR arbejder videre med følgende fokusområder:

 • Flere Job-VEU-projekter med deltagelse af beskæftigede.
 • Flere målgrupper med i Job-VEU-projekter, fx unge og sygedagpengemodtagere.
 • Flere Job-VEU-projekter med fokus på den grønne omstilling.
 • Øget partsinvolvering, bl.a. via løbende dialog med brancheorganisationer og mere kommunikation om Job-VEU-projekter.
 • Styrkelse af data om Job-VEU-modellen og de Job-VEU-forløb, der igangsættes. Løbende monitorering

Link til STARS hjemmeside: Evaluering af Job-VEU-modellen, april 2021. (nyt vindue)

Link til RARs hjemmeside: RARs Job-VEU-indsats (nyt vindue)