Spring over hovedmenu

Nyhedsbrev - RAR Hovedstaden

02-07-2021

Nyt fra RAR Hovedstaden, juni 2021

Med dette nyhedsbrev ønsker RAR Hovedstaden alle en rigtig god sommer.

Efter en langvarig Corona-krise går vi nu mod lysere tider, og nyhedsbrevet fokuserer derfor denne gang på de positive udviklingstendenser vi ser på arbejdsmarkedet lige nu og i årene, der kommer.

Rigtig god læselyst!

Arbejdskraft og kompetencer til Grøn omstilling

RAR Hovedstaden zoomer nu ind på grøn omstilling og dens betydning for kravene til arbejdsstyrkens kompetencer de kommende år. RAR vil se nærmere på, hvilke områder RAR kan understøtte med opkvalificering af ledige og beskæftigede. Hvilke konkrete spor skal vi følge i vores Job-VEU indsats for at sikre, at både ufaglærte/tillærte og faglærte får de specialistkompetencer, der skal til for at komme i spil til fremtidens job?

For at nærme os svar på de mange spørgsmål, fik vi på det seneste rådsmøde input fra hhv. den grønne tænketank Concito og Cowi (sidstnævnte har udarbejdet Dansk Energis analyse af beskæftigelseseffekter af investeringerne i den grønne omstilling).

Det samlede behov for arbejdskraft i forbindelse med investeringerne i grøn omstilling forventes at blive 290.000 årsværk frem til 2030, hvis Danmark skal i mål med kravet om 70 % reduktion i udledning af drivhusgasser i 2030. Det viser en rapport fra oktober 2020 fra Dansk Energi. Det er 6 gange større end behovet i forbindelse med etableringen af Femern Bælt forbindelsen. Behovet forventes at toppe i 2028.

Efterspørgslen vil være nogenlunde ligeligt fordelt mellem direkte og indirekte arbejdskraft, og inden for havvind alene vil der være behov for 120.000 årsværk. Det er i stor udstrækning den samme arbejdskraft, der er behov for, som også skal bruges ved Femern-forbindelsen - ikke mindst på det ikke-faglærte område, hvor der vil være efterspørgsel efter erfaring, specialkompetencer og tekniske færdigheder. Blandt faglært arbejdskraft er behovet primært elektrikere, smede og vvs’ere.

Concito peger på, at Danmark har potentiale for en fortsat øget beskæftigelse og rollen som et af verdens grønne foregangslande. Men mangel på arbejdskraft kan svække mulighederne for at fastholde førerpositionen, og dermed er der risiko for at miste de positive effekter på vækst og beskæftigelse.

Ifølge Concito kan vi komme til mangle op mod 100.000 beskæftigede på landsplan til grønne jobs i 2030. En væsentlig udfordring er også her, at arbejdskraften mangler de kompetencer, som virksomhederne efterspørger. Opkvalificering og uddannelse af arbejdsstyrken er derfor afgørende, og rådet vil gerne være en aktiv medspiller i den indsats.

Analyse: Femern Bælt-forbindelsen giver vækstmuligheder – og stort behov for arbejdskraft

Arbejdet frem til 2029 med danmarkshistoriens største anlægsprojekt og verdens længste sænketunnel for både biler og tog vil skabe behov for 40.000 årsværk. Det viser den analyse, som COWI har udarbejdet for RAR Sjælland og RAR Hovedstaden.

Der skal rekrutteres lokalt, regionalt og nationalt. Der er etableret et systematisk samarbejde i Østdanmark om at sikre de rette kompetencer til byggeriet. Som det ser ud nu, kan det blive en udfordring at skaffe den nødvendige arbejdskraft. Der er i forvejen godt gang i byggebranchen i hele landet, og det kan blive et problem for Hovedstadsområdet, Sjælland og Fyn, da Femern Bælt-projektet forventes at tiltrække en stor del af arbejdskraften fra bygge- og anlægssektoren.

Det er derfor nødvendigt at igangsætte konkrete initiativer for at skaffe den arbejdskraft, der er behov for. RAR Hovedstaden og RAR Sjælland peger samstemmende på følgende tiltag:

  • Få flere i gang med en erhvervsuddannelse
  • Synliggøre uddannelserne og de positive beskæftigelsesmuligheder, der er i bygge- og anlægsbranchen.
  • Opfordre virksomhederne til at ansætte både lærlinge og voksenlærlinge
  • Få flere af de ledige, som ellers har haft svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet, ind via de nye jobåbninger, der forventes i hele Østdanmark.

Billede af RAR Hovedstadens formandIfm. offentliggørelsen af analysen sagde Per G. Olsen, formand for Det regionale Arbejdsmarkedsråd i Hovedstaden: ”Femern Bælt-byggeriet aktualiserer udfordringerne med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft til bygge- og anlægsbranchen i Østdanmark. Vi må hjælpe hinanden på tværs i landet og have fokus på, at flere tager en erhvervsuddannelse."

RAR Sjælland og RAR Hovedstadens formandskaber mødes efter sommerferien for at konkretisere RARs initiativer.

Analyse – Beskæftigelseseffekter af Femern Bælt forbindelsen (nyt vindue)

Evaluering af Job-VEU-modellen

Job VEU-modellen der er den konkrete udmøntning af trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse fra 2017 er blevet evalueret. Med aftalen i 2017 fik RAR opgaven med at sikre et bedre match mellem udbud og efterspørgsel af arbejdskraft gennem en koordineret og samordnet efteruddannelsesindsats.

Evalueringen vurderer, i hvor høj grad Job-VEU modellen er implementeret efter hensigten, samt i hvor høj grad indsatsen leverer resultater, der stemmer overens med modellens succeskriterier. Og konklusionerne er kort fortalt, at Job VEU-modellen er implementeret efter hensigten og med stor fleksibilitet. Modellen har bidraget til et øget samarbejde, og der er generelt høj tilfredshed med samarbejdet fra de involverede parter.

Evalueringen indeholder samtidig 10 anbefalinger til at gøre indsatsen endnu bedre - bl.a. med mere kommunikation og udbredelse af kendskabet til modellen, videreudvikling af samarbejdet med aktørerne samt flere data om indsatsen og overvågning af fremtidige mangelområder. Disse anbefalinger vil vi drøfte nærmere i RAR i eftersommeren, hvor vi også skal planlægge VEU-indsatsen for den kommende periode.

Evalueringen er gennemført af BDO og HBS Economics.

Evaluering af Job-VEU modellen, april 2021 (nyt vindue)

Nøgletal

Efterspørgslen på arbejdskraft i RAR Hovedstadens område er nu stigende inden for en række brancher. Der er mange jobåbninger, og antallet af tilmeldte ledige er faldende.

Den forgæves rekrutteringsrate i RAR Hovedstadens område er steget fra 15 % i december 2020 til 21 % i marts 2021 og til 22,7 % i juni. Udfordringerne er særligt store på bygge- og anlægsområdet og på social- og sundhedsområdet. Men også i brancher, der har været hårdt ramt i corona-krisen, er der nu stigende efterspørgsel på arbejdskraft.

Det gennemsnitlige antal ugentlige jobopslag i uge 23 ligger ca. 57 % over gennemsnittet for samme måned i årene 2015-19.

Ledighedsprocenten i RAR Hovedstadens område er 4,6 % (maj 2021). På landsplan er den 4,0 % i maj. Pr. 27. juni var der i alt 51.211 tilmeldte ledige i RAR Hovedstadens område.

De aktuelle nøgletal for udviklingen på arbejdsmarkedet tal kan findes på Jobindsats.dk. Der er som hidtil både landsdækkende, regionale og kommunale data på bl.a. tilmeldte ledige og nyopslåede stillinger.

Jobindsats.dk/publikationer (nyt vindue)