Spring over hovedmenu

Nyhedsbrev - RAR Hovedstaden

23-02-2021

Nyt fra RAR Hovedstaden, februar 2021

Job-VEU indsats – også under Corona

Arbejdsmarkedet er anderledes under Corona. Brancher der for et år siden havde store rekrutteringsproblemer ligger nu midlertidigt stille, mens andre brancher og områder har fået ekstra fart på i det seneste år. Aktivitetsniveauet i bygge- og anlægssektoren er højt, og den grønne omstilling vil forstærke den tendens i de kommende år.

Det stiller krav om omstillingsparathed i indsatsen, og det gælder også rådets Job-VEU indsats. Vi går derfor på to ben i øjeblikket. Vi hjælper de virksomheder, der er i vanskeligheder som følge af Corona, bl.a. med vejledning om mulighederne for fastholdelse af medarbejdere via opkvalificering. Men vi hjælper også fortsat de virksomheder, der efterspørger arbejdskraft. RARs VEU-koordinatorer står parat til at vejlede, koordinere og tilrettelægge de nødvendige indsatser. Og i rådet følger vi udviklingen nøje for at være skarpe på, hvor vores ressourcer kan understøtte eller supplere jobcentrenes og a-kassernes indsats.

Kontaktoplysninger på VEU Koordinatorer (nyt vindue)

 Eksempel på VEU-aktivitet - glarmesterprojektet

Samarbejdet med Glarmesterlauget om voksenlærlinge er et fint eksempel på, hvordan en branches behov kan imødekommes med en målrettet indsats.

Inden for glarmesterfaget har der i en årrække været faldende elevtal, og i januar 2020 var der 28 ledige praktikpladser i Østdanmark, så branchen frygtede en kommende mangel på faglært arbejdskraft. En kontakt til AMK Øst resulterede i et samarbejdsprojekt med det formål at skaffe voksenlærlinge til en række konkrete glarmestervirksomheder i Østdanmark. Alle jobcentre i de kommuner, hvor de pågældende virksomheder lå, blev systematisk kontaktet for potentielle lærlinge, og det lykkedes jobcentrene at finde frem til en række interesserede kandidater. Siden har nye virksomheder meldt sig på banen med behov for lærlinge, og i januar 2021 er der samlet et helt hold af elever, som starter på erhvervsuddannelsen til glarmester.

Glarmesterlauget ønsker nu, at samarbejdet udvides til at dække hele landet.

Ny pulje til branchesamarbejde om opkvalificering

Puljen skal styrke opkvalificeringen af ledige og beskæftigede inden for områder med mangel på arbejdskraft gennem ansættelse af branchekoordinatorer i virksomheder, faglige organisationer eller a-kasser.

Sigtet er, at færre virksomheder oplever forgæves rekrutteringer, at flere ledige og/eller beskæftigede bliver ansat i virksomheder inden for mangelområder, samt at manglen afhjælpes ved at flere ufaglærte opkvalificeres til faglærte.

Branchekoordinatorerne skal medvirke til at udvikle og understøtte virksomhedsrettede opkvalificeringsforløb i tæt samarbejde med AMK Øst’s VEU-koordinatorer, og de skal hjælpe med at opspore virksomheder, der oplever rekrutteringsudfordringer med henblik på at igangsætte VEU-opkvalificeringsforløb.

Der er afsat 9,7 mio. kr. i puljen til projekter, der løber i perioden 1. marts 2021 – 31. december 2022. Ansøgningsfristen er den 1. marts. Flere detaljer om puljen kan ses på STARs hjemmeside.

Puljen til branchesamarbejde om opkvalificering (nyt vindue)

Fem uddannelsespuljer er blevet til én - styrkede muligheder for opkvalificering

Som følge af opkvalificeringsaftalerne fra juni 2020 er fem uddannelsespuljer lagt sammen i RARs regionale uddannelsespulje pr. 1. januar 2021. Det gælder:

  • Den eksisterende regionale uddannelsespulje
  • Den supplerende regionale uddannelsespulje for jobparate kontanthjælpsmodtagere
  • Puljen til opkvalificering inden for mangelområder
  • Puljen til kurser, der overstiger seks ugers jobrettet uddannelse
  • Ordningen med opkvalificering i forbindelse med ansættelse

Jobcentrene vil have de samme muligheder for at tilbyde ledige korte, erhvervsrettede kurser som ved de midlertidige puljer, men nu under én og samme bevillingsramme. Målgruppen for puljen omfatter alle LAB-målgrupper (undtaget fleksjobbere).

Jobcentret vil fremover – inden for den regionale uddannelsespulje – også kunne bevilge et tilbud om korte erhvervsrettede kurser, hvis den ledige har en arbejdsgivererklæring om efterfølgende ansættelse uden løntilskud. Det skal fremgå af arbejdsgivererklæringen, at kurset er aftalt, og at ansættelsen skal ske i umiddelbar forlængelse af kurserne. Der er tale om en udvidelse i forhold til den hidtidigt eksisterende pulje til opkvalificering inden for mangelområder, da der fremover ikke gælder krav om, at kurserne skal ligge inden for mangelområder. Ligesom der ikke er krav om, at kurset skal optræde på den regionale positivliste.

Med Finansloven og Aftale om stimuli og grøn genopretning er der flere midler i den regionale uddannelsespulje i de kommende år, og samtidig indføres et et-årigt forsøg, hvor ledige får ret til at tage et kort, jobrettet kursus fra første ledighedsdag. Målgruppen for forsøget er den samme som for den regionale uddannelsespulje. Kurset skal desuden – ligesom ved den regionale uddannelsespulje – optræde på positivlisten i den lediges eget RAR-område eller af positivlisten i et af de tilstødende RAR-områder.

På næste møde i RAR besluttes ny positivliste, der vil være gældende fra 1. april til 30. september. Som noget nyt kan rådet dog i ekstraordinære tilfælde optage kurser på den regionale positivliste mellem de to faste opdateringstidspunkter, hvis der er tale om pludselig opstået mangel.

Den regionale uddannelsespulje (nyt vindue)

Data om arbejdsmarkedet

Arbejdsmarkedet i Hovedstaden er præget af situationen i Lufthavnen og de svære tider for oplevelsesindustrien. Men arbejdsmarkedet er også dynamisk med mange jobåbninger og områder i vækst, der efterspørger arbejdskraft. Det gælder bl.a. bygge- og anlægsområdet. Der er også stigning i antal nyopslåede stillinger inden for vagt, sikkerhed og overvågning samt på det pædagogiske, sociale og sundhedsmæssige område.

Siden 9. marts 2020 har det været 143.617 nytilmeldte ledige i Hovedstaden. I samme periode er 124.467 afmeldt som ledige. Pr. 7. februar er 61.378 tilmeldte som ledige i Hovedstaden.

Antallet af stillingsopslag på Jobnet.dk er stigende. Således har der i uge 5 været 2.377 job – til sammenligning var gennemsnittet i ugerne før Coronakrisen 2.027.

De aktuelle tal kan findes på Jobindsats.dk. Både landsdækkende og regionale rapporter med flere baggrundsdata.

Covid-19 rapporter på jobindsats.dk (nyt vindue)

Hovedstadsperspektiv på Femern Bælt-samarbejdet

Byggeriet af Femern-forbindelsen er et opmærksomhedsområde for RAR Hovedstaden og vil indgå i vores strategiske prioriteringer for den kommende periode.

Projektet er omfattende og forventes at skabe et ekstraordinært stort arbejdskraftbehov i de kommende år. Både direkte inden for bygge- og anlægsområdet og inden for tilgrænsende brancheområder, hvor der vil være en række afledte beskæftigelsesmuligheder.

For RAR Hovedstaden er det vigtigt med en proaktiv indsats ift. efterspørgslen på og et evt. træk af arbejdskraft fra Hovedstaden ned mod Femern projektet. Ikke mindst fordi aktivitetsniveauet i bygge- og anlægssektoren i forvejen er højt og i de kommende år vil vi også se den grønne omstillings påvirkning på arbejdskraftefterspørgslen.

I samarbejde med RAR Sjælland har vi derfor igangsat et analysearbejde, der skal gøre os klogere på bl.a. udbud og efterspørgsel (direkte og afledt), jobmuligheder og effekter for arbejdskraften både lokalt og i hele Østdanmark, og på hvordan rekrutteringen kan ske blandt ledige og beskæftigede. Der skal også ses på, hvilke kompetencer der efterspørges i de forskellige faser, og hvilke uddannelsestilbud der vil være relevante på kort og længere sigt, så vi løbende kan matche behovene med en målrettet Job-VEU-indsats.

Særlig varslingspulje for mindre virksomheder inden for Corona-ramte erhverv

Der er udmeldt en ny varslingspulje på 30 mio. kr. i 2021 for mindre virksomheder med under 20 ansatte.

Målgruppen er medarbejdere, der afskediges i mindre virksomheder, og virksomhedsejere der oplever hel eller delvis nedlukning af deres virksomhed. Og formålet med puljen er at sikre en hurtig indsats for de berørte henblik på, at de hurtigst muligt videre til et andet job.

Hjælpen kan gives allerede i opsigelsesperioden eller i perioden med afvikling af virksomheden og kan fortsætte efter personen er blevet ledig.Tilskud fra puljen kan bl.a. bruges til jobsøgningskurser på op til to uger, opkvalificering på op til otte uger, herunder efter- og videreuddannelse, samt til frikøb af jobcentermed-arbejdere til at koordinere indsatsen. Opkvalificering skal ske inden for områder, hvor der er eller forventes mangel på arbejdskraft, eller der skal foreligge en skriftlig tilkendegivelse fra en arbejdsgiver om, at den afskedigede ansættes ordinært efter endt opkvalificering.

Der kan løbende ansøges om midler fra puljen. Processen for ansøgning er den samme som ved den ordinære varslingspulje, idet det er jobcentret i den kommune, hvori virksomheden er beliggende, der kan ansøge det regionale arbejdsmarkedsråd om tilskud til en varslingsindsats.

Varslingsindsatser støttet af puljen skal være afsluttet senest den 1. juli 2022. Puljen var en del af Aftale om stimuli og grøn omstilling fra den 6. december 2020, og flere oplysninger om puljen findes på STARs hjemmeside.

Beskrivelse af varslingspulje 2021 til mindre virksomheder i coronaramte erhverv (nyt vindue)