Spring over hovedmenu

Nyhedsbrev - RAR Hovedstaden

21-04-2021

Nyt fra RAR Hovedstaden, april 2021

Rådets strategi- og handlingsplan sætter retningen for vores arbejde

RAR Hovedstadens Strategi- og handlingsplan sætter rammerne for rådets arbejde i 2021 og 2022.

Rådet godkendte planen på mødet den 22. marts og den er offentliggjort på RARs hjemmeside. Handlingsplanen tager afsæt i den aktuelle situation på det regionale arbejdsmarked, hvor Covid-19 krisen har ramt nogle brancher hårdt, mens der på andre områder er vækst og efterspørgsel på arbejdskraft.

Rådets indsatser fokuserer på begge udfordringer:

  • Vi skal medvirke til at afhjælpe mangel/rekrutteringsudfordringer. Det gør vi konkret ved at understøtte efteruddannelse/opkvalificering af både ledige og beskæftigede og ved at sætte rekrutteringsinitiativer i gang på områder med mangel på arbejdskraft.
  • Vi skal medvirke til at afbøde konsekvenserne af Covid-19. Her sætter vi ind med afbøde-foranstaltninger for ramte brancher og virksomheder – bl.a. med Job-VEU- og varslings-indsatser.

Vores udgangspunkt er en række indsatsområder for Job-VEU indsatsen, som vi løbende tilpasser, samt et antal tværgående strategiske projekter det kommende år.

Det gælder bl.a. situationen i og omkring Lufthavnen, den grønne omstillings betydning for det regionale arbejdsmarked samt arbejdskraftbehovet ifm. Femern Bælt forbindelsen. Sidstnævnte sker i tæt samarbejde med RAR Sjælland.

Og så sætter vi – også i samarbejde med RAR Sjælland - øget fokus på akademikerområdet, hvor vi vil tage fat i problemstillinger omkring bl.a. dimittendledighed og geografisk mobilitet.

Samtidig holder vi fast i det overordnede fokus på opkvalificeringsindsatsen. Det er fortsat helt afgørende, at flest muligt opnår de kompetencer, der skal til for at få eller bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet. Derfor har vi stor opmærksomhed på at få igangsat Job-VEU-indsatser på områder med mangel på arbejdskraft. Men også et fokus på unge og uddannelse, og på indsatser, der kan sættes i gang for de mere udsatte grupper, herunder også personer med handicap.

Alt i alt bliver der nok at tage fat på, og i RAR Hovedstaden vil vi følge indsatser og resultater og understøtte aktiviteterne. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde om beskæftigelsesindsatsen med alle relevante aktører, så vi sammen kan skabe de bedste rammer for borgere og virksomheder i regionen.

Strategi- og handlingsplanen ligger på RAR Hovedstadens hjemmeside.

RAR Hovedstadens strategi- og handlingsplan (nyt vindue)

Ny positivliste for den regionale uddannelsespulje

Ny positivliste pr. 1. april for den regionale uddannelsespulje er nu tilgængelig på rådets hjemmeside. Med over 400 kurser på listen – inden for områder der enten er udpeget som mangelområder i arbejdsmarkedsbalancen eller er vurderet som mangelområder ud fra konkret regional viden om arbejdsmarkedet - er der gode muligheder for at igangsætte relevant opkvalificering for ledige.

På listen har vi også et antal almene kurser, som kan være relevante i sammenhæng med faglig opkvalificering. Læs mere om mulighederne med den regionale uddannelsespulje på RARs hjemmeside

Den regionale uddannelsespulje (nyt vindue)

Job-VEU indsats

Med strategi- og handlingsplanen har vi valgt at forsætte vores hidtidige fokus på en række brancheområder vel vidende, at det for nogle af områderne er en speciel tid med nedgang i aktivitetsniveauet.

Vi tilpasser vores VEU indsats efter forholdene og er proaktive uanset om det gælder af-bødende foranstaltninger, hvor opkvalificering skal hjælpe til med at fastholde medarbejdere i en nedgangsperiode, eller om der er tale om mere traditionel Job-VEU indsats, hvor der er efterspørgsel på medarbejdere og konkrete kvalifikationer.

Samtidig agerer vi på konkrete henvendelser og pludseligt opståede behov uanset om de ligger inden for indsatsområderne eller ej.

Et eksempel på dette er samarbejdet med Falck Ambulance Danmark, der henvendte sig efter de forgæves havde forsøgt at rekruttere medarbejdere. På bare 14 dage blev der etableret rekrutterings- og opkvalificeringsforløb målrettet ledige med henblik på at skaffe Falck Ambulance Danmark de rette medarbejdere.

I et koordineret samarbejde mellem Hovedstadens Rekrutteringsservice, Jobcenter Tårnby, Marselisborg, 3F Transport, AS3 og Arbejdsmarkedskontor Øst blev der fundet egnede kandidater til opkvalificeringsforløbet, der udbydes af ”Rybners Uddannelser”.

24 startede og gennemførte kursusforløbet med opstart 1. marts. Efter afsluttet kursus er 17 kommet i beskæftigelse hos Falck Ambulance Danmark eller anden virksomhed. 2 er i gang med supplerende kursus.

Billede af RAR Hovedstadens formandFormand for RAR Hovedstaden Per G. Olsen ser det som et godt eksempel på, hvordan en konkret rekrutteringsudfordring kan løses: ” Igen viser Job-VEU modellen, hvordan man via et stærkt samarbejde kan lykkes med en opgave, som ingen ville kunne løfte alene. Det kan lyde let, men alle involverede parter har knoklet for at få forløbet etableret og i gang. Vi har således på meget kort tid – på fineste vis – fået løst både en corona-samfundsopgave og en rekrutteringsudfordring – samtidig med at ledige kommer i arbejde. Det er vi stolte af i RAR Hovedstaden”.

Der er flere informationer om RARs Job-VEU indsats på rådets hjemmeside, og der formidles løbende om konkrete tiltag på STAR’s to LinkedIn profiler: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering samt Jobservice Danmark, som man kan tilmelde sig via linkene herunder:

Kontaktoplysninger på VEU Koordinatorer (nyt vindue)

Jobservice Danmark - LinkedIn (nyt vindue)

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering – LinkedIn (nyt vindue)

Femern Bælt-samarbejdet – aktuel status

Som vi tidligere har omtalt i nyhedsbrevet har vi i samarbejde med RAR Sjælland sat et analysearbejde i gang af bl.a. arbejdskraftsbehovet og udbuddet i forbindelse med Femern-projektet. Analysen bliver færdig i løbet af april måned, og vi ser frem til at kunne udbrede resultaterne til samarbejdsparter og interessenter på beskæftigelsesområdet.

Behovet for lærlinge/voksenlærlinge samt faglært og ufaglært arbejdskraft med særlige kompetencer kan ikke dækkes lokalt. Derfor er det vigtigt, at budskaber om mulighederne når bredt ud til kommuner og uddannelsesinstitutioner m.v. i hele regionen og naboregionerne.

Allerede nu kan interesserede kontakte Femern Agency, som er et fælles sekretariat mellem Lolland og Guldborgsund kommuner. Sekretariatets hovedopgave er at understøtte rekrutteringsopgaven for aktørerne i byggeriet, bl.a. ved at afdække behovene på forkant, øge effektiviteten i kompetenceudviklingsaktiviteterne i samarbejde med erhvervsskolerne, afklare lærlingeforhold og hjælpe med administrative opgaver vedr. udenlandsk arbejdskraft m.v.

Lederen af Femern Agency, Per Bech Grønning, træffes på telefon: 2046 4241 eller via mail: pebgr@lolland.dk. Hvis man gerne vil søge job på byggeriet, kan Femern Agency kontaktes på tlf. 2960 7728 eller mail: cakr@lolland.dk.

Beskæftigelsesplaner

Kommunerne vedtager hvert år en beskæftigelsesplan for det kommende års indsats. En del kommuner har flerårige planer, men vedtager fx justerede mål ved årsskiftet. Planerne sendes til RAR til orientering, og vi tager dem op hvert år i mats for at se på de tværgående fællesnævnere, herunder beskæftigelsesministerens mål for indsatsen.

Ministerens mål for 2021 sætter spot på opkvalificering af de ledige, sikring af kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne, flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende, flere personer med handicap skal i beskæftigelse samt en værdig sagsbehandling i beskæftigelsesindsatsen. Kommunernes planer afspejler de nationale intentioner med beskæftigelsesindsatsen suppleret med lokale temaer og udfordringer.

Et brev er på vej ud til kommunernes politiske udvalg på beskæftigelsesområdet med vores hovedbudskaber efter drøftelsen af beskæftigelsesplanerne.

RAR Hovedstadens årlige seminar med kommunernes politiske og administrative ledelse forventes afholdt i sensommeren eller det tidlige efterår. Her vil vi gerne sætte spot på de gode erfaringer med opkvalificeringsindsatsen for de ledige og andre kerneområder i beskæftigelsesindsatsen.

Nøgletal

Pr. 12 april var der i alt 57.526 tilmeldte ledige i RAR Hovedstadens område. Ledigheden har været stigende henover årsskiftet, men er faldende igen fra slutningen af februar 2021. På samme statusdato var der 8.841 opslåede stillinger i RAR Hovedstadens område – hvilket er over 50 % mere end gennemsnittet for den tilsvarende periode i årene 2015-2019. Kigger man på landsplan var der i marts tale om det næsthøjeste antal stillingsopslag på Jobnet.dk nogensinde – kun overgået af juni 2007.

De aktuelle nøgletal for udviklingen på arbejdsmarkedet tal kan findes på Jobindsats.dk. Der er som hidtil både landsdækkende, regionale og kommunale data på bl.a. tilmeldte ledige og nyopslåede stillinger. Ift. tidligere præsenteres data i nyt format. Rapporten er interaktiv, hvilket betyder at indhold kan tilpasses efter behov. Det er fx muligt at få indhold vist for de enkelte RAR-områder og kommuner.

Covid-19 rapporter på jobindsats.dk (nyt vindue)