Spring over hovedmenu

Nyhedsbrev - RAR Hovedstaden

08-10-2020

Nyt fra RAR Hovedstaden, oktober 2020

Flere muligheder med den regionale positivliste

Med 66 nye kurser på den regionale positivliste er der nu endnu flere muligheder for at igangsatte korte opkvalificeringskurser målrettet områder, der efterspørger arbejdskraft.

Fra 1. august i år er det blevet muligt for jobcentrene at tilbyde kurser fra positivlisterne i tilstødende RAR-områder. Det betyder, at ledige i RAR Hovedstaden får adgang til kurser fra positivlisterne for RAR Sjælland og RAR Bornholm. Målgruppen er samtidig udvidet, så alle ledige nu har mulighed for at få tilbud om kurser på positivlisten.

Derudover er muligheden for løbende at tilføje nye online-kurser til positivlisterne forlænget frem til nytår. RAR lægger vægt på, at Positivlisten kan justeres løbende med de kurser der kan smidiggøre og sikre matchet mellem de ledige jobs og den ledige arbejdskraft.

Den regionale positivliste (nyt vindue)

Job-VEU som afbødende foranstaltning

Job-VEU-modellen skal skabe sammenhæng mellem job og efteruddannelse (VEU). Modellen bygger på partsafklarede opkvalificeringsforløb med udgangspunkt i konkrete behov hos virksomhederne.

Rådets Job-VEU aktiviteter under Covid 19-krisen er rettet mod virksomheder med økonomiske udfordringer. Der har været fokus på fastholdelse af medarbejdere gennem opkvalificering tilrettelagt som fjernundervisning.

Og i samspil med virksomheder og jobcentre har indsatsen konkret handlet om:

 • Fastholdelse af medarbejder via opkvalificering
 • Faglig afklaring og opkvalificering af berørte i varslingssager
 • Faglig afklaring samt opkvalificering af ledige.

I RAR Hovedstadens område har der de seneste måneder været stort fokus på virksomheder i og omkring Lufthavnen samt Hotel- og Restaurationsbranchen. Og erfaringer herfra kan i stort omfang bredes ud til øvrige brancher. Bl.a. sætter rådet nu særligt fokus på Industrien. Det er rådets ambition, at man proaktivt kan sætte aktiviteter i værk for virksomheder, der står over for ordrenedgang og dermed potentielle fyringer.

Vejviser til COVID 19 Job-VEU modellen (nyt vindue)

Casebank: Opkvalificering efter virksomhedernes behov med Job-VEU modellen (nyt vindue)

Industrien kan stå over for udfordringer

På rådets seneste møde besluttede vi at sætte ekstra fokus på Industrien

Virksomheder inden for industrien har indtil nu overordnet set klaret sig godt – især takket være fyldte ordrebøger. Men nu begynder vi at se flere varslingssager inden for branchen, og vi vurderer, at vi i den kommende tid vil se flere virksomheder, der kan blive udfordret.

Formandskabet har netop holdt møde med en udvidet kreds af rådsrepræsentanter inden for industriens område. Vores ambition er at kunne sætte ind med en Job-VEU indsats, før der sker varsling af større afskedigelser. Vi skal sætte ind med afbødeforanstaltninger, hvor virksomheder understøttes i at sætte opkvalificering i gang for deres medarbejdere – og dermed fastholder dem i en periode, hvor der er produktionsnedgang.

I den kommende tid sætter parterne sig sammen med RARs VEU-koordinatorer for at finde en modelfor det videre arbejde med at hjælpe virksomheder og ansatte inden for industrien. Indsatsen skal rumme:

 • Virksomheder hvor medarbejderne stadig er i job, men hvor udsigten til fremtidige opsigelser er en risiko
 • Virksomheder som varsler større afskedigelser
 • Opsagte ledige

Lufthavnen

Arbejdsmarkedet i RAR Hovedstadens område er stærkt præget af den alvorlige situation i og omkring Lufthavnen.

I samarbejde med Jobcenter Tårnby har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, herunder rådets VEU-koordinatorer, holdt indledende møder med 11 af de største virksomheder tilknyttet Københavns Lufthavn. Fokus på møderne er en afbødende, helhedsorienteret indsats med fokus på at fastholde medarbejdere gennem opkvalificering.

 • I 8 ud af 11 besøgte virksomheder har der været en proces, hvor der er aftalt opkvalificering af beskæftigede medarbejdere, som ønskes fastholdt i virksomhederne. Der arbejdes primært med opkvalificering inden for FVU, AMU, ufaglært til faglært (voksenlærling) samt videregående VEU (akademi- og diplomniveau)
 • Der er igangsat et samarbejde med udbydere på tværs af Sjælland ift. at levere konkrete kursus- og uddannelsestilbud, ligesom hovedstadens erhvervsakademier er involveret i at levere akademi- og diplomuddannelser, som matcher de konkrete virksomheders behov for opkvalificering.

I de tilfælde hvor afbødeforanstaltninger ikke har været nok, har RAR i samarbejde med ministeren i stort omfang bevilget varslingspuljemidler til indsatsen. Rådet følger indsatsen tæt og er repræsenteret i den politiske følgegruppe, som Tårnby Kommune har nedsat til bl.a. at følge indsatsen i det etablerede jobcenter i Lufthavnen (Jobcenter CPH).

I indsatsen er der bl.a. fokus på at inddrage virksomheder, der efterspørger arbejdskraft med henblik på rekruttering af varslede og opsagte.

Resultaterne af indsatsen forventes at blive synlige inden for de kommende måneder, og rådet vil lægge vægt på, at erfaringerne bruges på andre områder.

Akademikerledigheden

I samarbejde med RAR Sjælland har vi fået foretaget en analyse af potentialet for, at højtuddannede ledige i Storkøbenhavn løser arbejdskraftmangel i Region Sjælland. Det videre samarbejde mellem de to råd skal nu drøftes – det kan bl.a. kan handle om dialog med uddannelsessystemet om at styrke indsatsen for kommende dimittender - eller at afsøge perspektiverne for en fælles tværgående koordineret rekrutteringsservice.

Akademikerledigheden i Hovedstaden er relativt høj og stigende – rådet sætter derfor ekstra fokus på dette område de kommende måneder, og på rådets møde i december vil vi drøfte den nuværende indsats og eventuelt yderligere initiativer. Akademikerområdet havde også særlig fokus, da vi besluttede den reviderede positivliste. Her blev tilføjet online kurser inden for områder som digitalisering, bæredygtighed mm.

Og senest har AMK Øst afholdt et Webinar for praktikere, der rådgiver virksom-heder om bl.a. efteruddannelse. Webinaret satte fokus på virksomhedernes behov for højtuddannet arbejdskraft, og på hvordan man kan spørge ind til deres behov for kompetencer og afdække virksomhedernes behov for højtuddannet arbejds-kraft. Der var bl.a. oplæg fra Akademikerne og Erhvervshus Sjælland.

Webinaret blev optaget, og link til optagelsen kan sendes ud til interesserede. Skriv til amkoest@star.dk, hvis du vil have linket tilsendt.

Nye muligheder for opkvalificering

I juni måned blev der indgået to politiske aftaler (”opkvalificeringspakken”), som skal styrke lediges muligheder for opkvalificering. Det kan både være til et faglært niveau og til en hurtig omskoling mod brancher, der aktuelt mangler arbejdskraft. ”Opkvalificeringspakken” medfører bl.a. en justering af den tidligere uddannelsesløftordning, så den i højere grad understøtter ledige i at gå fra ufaglært til faglært inden for fag med særlig mangel på faglært arbejdskraft. Fagene fremgår af en særlig positivliste, og ledige får en ret til at modtage op til 110 % af deres hidtidige dagpengesats, mens de uddanner sig inden for disse fag.

Der bliver også mulighed for at få dele af en uddannelse, herunder et grundforløb der erfaringsmæssigt er et godt afsæt til efterfølgende at indgå en voksenlærlingeaftale. Derudover får ledige, der får et job af minimum 3 måneders varighed, ret til et kursus finansieret via den regionale uddannelsespulje.

Og fra 2021 samles flere midlertidige puljer, som er målrettet opkvalificering af ledige via korte kurser, i den regionale uddannelsespulje. Samtidig gøres ordnin-gerne permanente. I rådet håber vi, at disse muligheder bliver anvendt til gavn for både de ledige og de virksomheder, som efterspørger kvalificeret arbejdskraft. De nye ”pakker” skulle gerne bidrage til mere fleksibilitet og fjerne nogle af barriererne i forhold til opkvalificeringsområdet.

Arbejdsmarkedskontoret og RAR vil følge og understøtte anvendelsen af de nye muligheder.

Om aftalerne om nye styrkede muligheder for opkvalificering (nyt vindue) 

Arbejdsmarkedet

Covid-19 præger fortsat arbejdsmarkedet i Hovedstadsregionen. Siden 9. marts er antallet af tilmeldte ledige steget med 28,7 %. Stigningen er dog aftagende.

Samtidig er der fortsat efterspørgsel efter arbejdskraft, og rekrutteringsindsatsen skal derfor forsat have høj prioritet. I tiden før corona-krisen var det gennemsnitlige antal nyopslåede stillinger på jobnet i RAR Hovedstadens område 2.027.

Antallet i uge 40 ligger på 2.278. Det er derfor vigtigt med en indsats, der matcher de ledige med de jobåbninger, der fortsat er. Antallet af opslåede stillinger på jobnet i uge 40 viser bl.a., at velfærdsområdet har behov for arbejdskraft (fx pædagoger og social- og sundhedshjælpere/-assistenter), men også kundeservicemedarbejdere, lager og logistikmedarbejdere og rengøringsassistenter ligger højt på antal opslåede stillinger.

De aktuelle tal for udviklingen på arbejdsmarkedet kan I finde på jobindsats.dk. Både landsdækkende rapporter med bl.a. opgørelser over tilmeldte ledige og jobopslag på jobnet.dk - og regionale rapporter med flere baggrundsdata.

Seneste covid-19 rapporter på jobindsats.dk (nyt vindue)

Møder og arrangementer i RAR Hovedstaden i 2. halvår 2020

 • Strategiseminar for RAR Hovedstaden, tirsdag den 27. oktober
 • VEU- og vejlederkonference den 26. november, kl. 9.00-12.00 (webinar)
 • Ordinært rådsmøde mandag den 7. december 2020