Spring over hovedmenu

Nyhedsbrev - RAR Hovedstaden

22-12-2020

Nyt fra RAR Hovedstaden, december 2020

Målrettet opkvalificering

Rekruttering og opkvalificering går hånd i hånd – også under Covid 19-krisen, hvor rådet har haft ekstraordinært fokus på virksomheder med økonomiske udfordringer. I samspil med virksomheder og jobcentre har indsatsen konkret handlet om fastholdelse af medarbejdere via opkvalificering og - der hvor det ikke har været muligt - at få de berørte videre til områder, hvor der efterspørges arbejdskraft. Nøgleordene er faglig afklaring og opkvalificering - både af beskæftigede og af ledige. Rådet har derfor også bevilget midler til denne indsats via den særlige varslingspulje.

De mange muligheder

Det kan være svært at overskue alle ordninger, puljer m.m., men der er hjælp at hente hos rådets VEU-koordinatorer. De hjælper både virksomheder, jobcentre, organisationer, a-kasser og uddannelsesinstitutioner. VEU-koordinatorerne kan hjælpe med at finde vej i de mange muligheder, samle de relevante aktører og finde løsninger, der er tilpasset det konkrete behov.

Kontakt VEU-koordinatorerne (nyt vindue)

Vigtige erfaringer fra Lufthavnen

Den ekstraordinære indsats i Lufthavnen er vigtig af mange og indlysende årsager. Den er vigtig for de virksomheder og mennesker, der rammes direkte, men også for hele oplevelsesøkonomien i Hovedstaden og på Sjælland. En effektiv og succesfuld indsats er afgørende for hele det regionale område.

Erfaringerne kan og skal bruges i andre sammenhænge – der høstes værdifuld viden om samarbejde på tværs af kommuner, stat, faglige organisationer, a-kasser, brancheorganisationer, skoler, private aktører m.fl.

På seneste rådsmøde fortalte indsatsleder i Jobcenter CPH Christel Højvang Kyed og VEU-Koordinator i AMK Øst Susanne Ovesen om erfaringerne med en koordi-neret og håndholdt indsats ift. virksomheder, beskæftigede og ledige. 

Jobcentret fortalte om de resultater, der allerede er opnået, og om den tætte opfølgning, der er på indsatsen. Topscorerne blandt igangsatte opkvalificeringsforløb, er gaffeltruck certifikat-kursus og FVU Digital.

En af mange vigtige erfaringer fra indsatsen i Lufthavnen er, at vi skal endnu tidligere i gang. Når virksomhederne først varsler fyringer, er der ikke lang tid til at igangsætte en indsats, der kan hjælpe virksomhederne til at fastholde medarbejderne via fx opkvalificering eller hjælpe medarbejderne videre i job i andre virksomhederne. Erfaringerne fra lufthavnen kan overføres til andre virksomheder og brancher.

RAR vil derfor styrke indsatsen for at opspore viden om virksomheder, der er i vanskeligheder – og som kan tilbydes vejledning om mulighederne for fx arbejdsfordeling, fastholdelse gennem opkvalificering mm.

Indsats for virksomheder inden for Industrien

Rådets fokus på industrivirksomheder er et eksempel på dette.
RARs formandskab har holdt møder med arbejdsmarkedets parter, herunder 3F, Metal Hovedstaden og DA. Og der er beskrevet en model for, hvordan indsatsen kan gribes an, herunder hvilken rolle arbejdsmarkedets parter har ift. at indmelde virksomheder med særlige udfordringer. VEU koordinatorerne er nu i dialog med de virksomheder, der er indmeldt indtil videre. Formålet er at afdække, om der er behov for en afbødende Job-VEU indsats.

Det er RARs ambition, at modellen kan bruges på områder, hvor risikoen for af-skedigelser er til stede, og hvor der kan være behov for vejledning om mulighederne.

Rengøringsforløb

Hotel- og restaurationsbranchen er traditionelt en branche, som har beskæftiget et stort antal tosprogede medarbejdere. Mange er nu blevet afskediget og har på grund af vanskeligheder med at bruge det danske sprog svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet. Der er fortsat gode jobmuligheder inden for rengøring, men her er krav om, at medarbejdere har kompetencer inden for ”daglig erhvervsrengøring” men også krav om danskkompetencer. Det udelukker en stor del af de tidligere ”house keepers” fra at komme i betragtning til sådanne rengøringsjobs.

RARs VEU-koordinatorer har i samarbejde med 3F, AOF, TEC og Københavns Kommune igangsat et uddannelsesforløb, som skal skabe forudsætninger for at ledige tosprogede får mulighed for at dygtiggøre sig i det danske sprog og blive i stand til at påbegynde et fagligt kursus efterfølgende. Der er i gangsat to forløb – et med opstart 30. november og et med opstart 7. december. Det senest opstartede forløb har 15 beskæftigede fra to konkrete virksomheder samt 6 ledige deltagere.

Uddannelsesforløbet bygges op som en flertrinsraket, hvor det indledende forløb (del 1) handler om at øve og træne arbejdspladsdansk og det efterfølgende forløb giver deltagerne kompetencer til at starte på FVU (del 2) og evt. færdiggøre en uddannelse til faglært rengøringstekniker (del 3).
Kender du kandidater til opkvalificeringskurser, så tag et kig på det seneste kursusoverblik.

Kursusoverblik Arbejdsmarkedskontor Øst (nyt vindue)

Akademikerindsatsen

Ledigheden for akademikere og dimittender i Hovedstaden en bekymrende høj. Der er brug for en koordineret indsats, der går på tværs af kommune- og regionsgrænser og indtænker alle relevante parter.

På baggrund af de seneste tal og en analyse rådet fik gennemført tidligere på året, vil RAR i det nye år invitere en bred kreds til at deltage i en arbejdsgruppe, der med udgangspunkt i de nuværende aktiviteter i Hovedstaden og Sjælland kan slå kræfterne sammen om en ekstraordinær indsats.

Analyse af potentialet blandt nyuddannede dimittender og specialister til job uden for Storkøbenhavn (nyt vindue)

RARs årlige VEU-/Vejlederkonference

De mange muligheder for opkvalificering var temaet på årets VEU-konference den 27. november. Omkring 250 deltog på konferencen, som i år blev afholdt som webinar. De regionale arbejdsmarkedsråd (RAR) for henholdsvis Sjælland og Hovedstaden stod sammen med STAR’s Arbejdsmarkedskontor Øst bag konferencen.

Coronakrisen har påvirket arbejdsmarkedet, og det har skabt yderligere behov for målrettet opkvalificering. Per G. Olsen formand for RAR Hovedstaden, indledte med ordene: ”Én af vores vigtigste opgaver i rådene er at fremme og koordinere opkvalificering på områder, hvor der er mangel på arbejdskraft".Konferencen bød på praktikeroplæg fra udvalgte jobcentre om erfaringerne med de nye opkvalificeringspakker, der blev vedtaget i sommer. Der blev sat spot på STAR’s Job-VEU model, som er en samarbejdsmodel, hvor parterne går sammen om at skabe målrettede kursusforløb til gavn for både virksomheder, beskæftigede og ledige.

Konferencen/webinaret blev optaget, og link til optagelsen kan sendes ud til interesserede. Skriv til amkoest@star.dk , hvis du vil have linket tilsendt.

KlapJob

Et af RARs tre overordnede fokusområder er de udsatte ledige, herunder at sikre at flere personer med handicap opnår tilknytning til arbejdsmarkedet. I den forbindelse har RARs formandskab haft et møde med repræsentanter fra KlapJob om deres samarbejde med virksomheder og kommuner om at etablere og formidle skånejobs og fleksjob til mennesker med kognitive vanskeligheder, der får førtidspension eller er bevilliget et fleksjob.

KlapJob har samarbejdsaftaler med en række kommuner.

KlapJob - job til mennesker med kognitive handicap (ny vindue)

Se de seneste nøgletal fra Beskæftigelsesministeriet

Covid-19 præger i høj grad fortsat arbejdsmarkedet i Hovedstadsregionen. Situationen er kendetegnet ved, at der er brancher i stor krise samtidig med, at vi ser brancher med høj aktivitet, hvor der fortsat meldes om mangel på arbejdskraft.

Tilsvarende er der faggrupper med relativ høj ledighed, fx akademikerne og ufaglærte, mens andre grupper er gået mere fri af ledighedsstigningen. De aktuelle tal ligger på jobindsats.dk. Både landsdækkende rapporter med bl.a. opgørelser over tilmeldte ledige og jobopslag på jobnet.dk - og regionale rapporter med flere baggrundsdata. Det er dog vigtigt, at alle fortsat har fokus på de jobåbninger, der fortsat er derude.

Seneste Covid-19 rapporter på jobindsats.dk (nyt vindue)

Rekrutteringssurvey (nyt vindue)