Spring over hovedmenu

RAR Østjyllands arbejde med jobrettet voksen- og efteruddannelse

Koordination og aktørsamarbejde i forbindelse med Jobrettet voksen- og efteruddannelse.

Som led i Trepartsaftalen III (oktober 2017) har RAR Østjylland fået til opgave at sikre bedre koordination og aktørsamarbejde i forbindelse med voksen-, efter- og videreuddannelsesindsatsen (VEU-indsatsen) i RAR Østjyllands dæknings-geografi med henblik på, at der skal sikres et bedre match mellem arbejdskraftens kompetencer og virksomhedernes efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft.

RAR Østjyllands overordnede opgaver er, at:

 • Videreudvikle og formidle overblik over kompetenceefterspørgslen
 • Levere overblik over opkvalificeringsmulighederne
 • Etablere og indgå i relevante samarbejder mellem jobcentre, a-kasser, offentlige og private virksomheder, uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter, regionerne samt de lokale og regionale erhvervsfremmeaktører.


Rådets strategi

I forlængelse af trepartsaftalens øgede fokus på styrkelse af VEU-indsatsen har Rådet som en del af målopfyldelsen i juni vedtaget en indledende VEU-strategi for styrket koordination og aktørsamarbejde. Denne strategi i forhold til indsatser på jobrettet voksen- og efteruddannelsesområdet er under løbende udbygning. Rådet inddrager strategiske overvejelser herfra i sin overordnede strategi.

Indsatsområder

RAR Østjylland har i 2019 udpeget 3 indsatsområder, hvor VEU-indsatsen skal understøtte og styrke koordinationen og aktørsamarbejde:

 • Bygge og anlæg
 • Industri, herunder jern- og metalindustri samt andre delbrancher med opkvalificeringsbehov, f.eks. plast-, fødevare- og procesindustri
 • Social- og sundhed, rettet mod kvalificeret arbejdskraft i kommunerne

Det er endvidere besluttet:

 • Sekretariatet ser på, hvor det er relevant at bringe det merkantile område i spil fremadrettet.
 • at der kan fokuseres på efteruddannelse på alle niveauer indenfor den enkelte branche. Bygge og anlæg er eksempelvis et relevant område.
  It kompetencer på tværs af brancher er relevant.
 • at efterspørgslen på kompetencer afledt af digitalisering tematiseres specifikt af VEU-koordinatorerne i de brancheområder, der udpeges
 • at elektronikindustri afsluttes som indsatsområde i 1. kvartal og afrapporteres til RAR på mødet i januar
 • at transport afsluttes som indsatsområde i 3. kvartal og afrapporteres til RAR på mødet i september

 

En lang række aktiviteter er sat i værk i forhold til disse indsatsområder. Rådet følger løbende op herpå. Det er hensigten, at resultaterne og aktiviteter gøres synlige her på Rådets hjemmeside.

Status på VEU-indsatsen i RAR Østjyllands dækningsgeografi

Statusoverblikket over aktiviteter inden for RAR Østjyllands indsatsområder er under udarbejdelse. Det baseres på aktiviteter, hvor AMK Midt-Nord allerede har en aktiv rolle. Statusoverblikket baseres på informationer, som dels er fremkommet gennem den løbende dialog, AMK Midt-Nord har med kommuner, uddannelsesinstitutioner og øvrige interessenter inden for VEU-indsatsen, og dels via en rundspørge til kommunerne i RAR Østjylland ​dækningsgeografi.

Sidst opdateret: 16-05-2019