Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Strategi og fokus – RAR Nordjylland

RAR Nordjyllands strategi og indsats tager afsæt i udfordringerne og potentialer på det nordjyske arbejdsmarked. Det nye RAR Nordjylland konstituerede sig for en fire årig periode den 7. juni 2018. Rådet har udarbejdet en strategi for 2019 og frem.

RAR Nordjylland vil gøre en forskel. Et nordjysk arbejdsmarked i balance og kampform er målet. Rådet vil arbejde hen imod et dynamisk og fleksibelt arbejdsmarked, hvor vi gør hinanden gode. Samarbejde er metoden og tillid er en forudsætningen for at komme i mål med de ambitiøse i mål.

RAR Nordjyllands strategi og indsatsplan i Rådsperiode frem mod 2022 er todelt – de to overordnede fokusområder er:

  1. Tilvejebringelse af kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne
  2. Styrket tilgang til arbejdsstyrken fra gruppen af borgere, der befinder sig på kanten af eller længere væk fra arbejdsmarkedet.

Videndeling, dialog og samarbejde er RAR Nordjyllands dna. Det er samtidig helt centrale redskaber ifht at komme i mål med Rådets strategiske indsatsmål. Rådet har fokus på stærke partnerskaber og videndeling mhp. at styrke det nordjyske arbejdsmarked. Samarbejde og videndeling er ofte fundament i Rådets beslutninger om initiativer.

Som led i Trepartsaftalen III har RAR Nordjylland fra medio 2018 også fået til opgave at sikre bedre koordination og aktørsamarbejde i forbindelse med voksen-, efter- og videreuddannelsesindsatsen (VEU-indsatsen) i Nordjylland. Rådet arbejder herunder for at sikres et bedre match mellem arbejdskraftens kompetencer og virksomhedernes efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft. 
Strategien herfor er indskrevet som delelement i fokusområdet ”Tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft”. 

Rådets overordnede strategi bygger ovenpå viden og erfaringer ifht konstruktiv og effektiv indsatspraksis. Strategiens dobbelte fokus skal styrke muligheden for at målrette indsatsen optimalt. De to overordnede fokusområder står i relation til hinanden, dvs. at et fokus på opkvalificering af arbejdsstyrken også vil indeholde rekrutteringsudfordringer og indsatser, som fremmer udsatte borgeres erhvervs- og beskæftigelsesfrekvens og omvendt.

Ovenstående mål og fokusområder er rammen om Rådets arbejde frem mod 2021. Se mere om RAR Nordjyllands vision, mission og fokus nedenstående - fastlagt på Rådets møde den 24. januar 2019:

Rådets strategi og fokus 2019 og frem (pdf) (nyt vindue)

Viden som udgangspunkt for strategi og indsats.

RAR Nordjyllands strategi og indsats tager afsæt i udfordringerne og potentialer på det nordjyske arbejdsmarked. Overvejelserne går på at nå frem til en balance, der sigter på håndtering af udfordringerne på kort, mellemlang og lang sigt. Rådet vil med sin indsats bidrage til, at virksomhederne kan få den kvalificeret arbejdskraft, de har brug for og samtidig arbejde for at hjælpe de borgere, der måtte være på kanten af arbejdsmarkedet tættere på job og gerne få et holdbart fodfæste på arbejdsmarkedet.

Med afsæt i udfordringer og mulighederne på det nordjyske arbejdsmarked er RAR Nordjyllands strategi et dynamisk redskab for tæt opfølgning på udviklingstendenser for hele det nordjyske arbejdsmarked.

Strategiens dataforankring nedenstående er godkendt på Rådsmødet den 24. januar 2019. Dataforankringen opdateres med regelmæssige mellemrum: 

Det nordjyske arbejdsmarked udfordringer og potentialer - viden som udgangspunkt for strategi (pdf) (Nyt Vindue)

Arbejdsmarkedet under COVID-19

Rådet har den 24. september 2020 drøftet mulige justeringer af strategien i lyset af udviklingen på arbejdsmarkedet efter Covid-19. Rådet udarbejder nu et tilføjelsespapir til strategien. Det er vurderingen, at Rådets overordnede strategi holder på det lange sigt, men at der er behov for et her-og-nu indsatspapir. Det er Rådet i proces med. Som baggrund for Rådets strategidrøftelser har Rådet fået udarbejdet et helt nyt og aktuelt datanotat om udfordringer og potentialer på det nordjyske arbejdsmarked. Det notat gør Rådet tilgængeligt for alle samarbejdsparter her på hjemmesiden:

Datapapir som baggrund for RAR Nordjyllands strategidrøftelser den 24. september 2020 (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret: 23-10-2020