Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Videndeling-RAR-Nordjylland

Videndeling - RAR Nordjylland - Notater, analyser og tiltag

Her på siden samles link til relevante analyser, notater og tiltag som baggrund for videnopsamling i RAR Nordjylland samt med henblik på kvalificering af de forskellige beslutningsprocesser i RAR regi.

Rådsmedlemmer kan bruge materialerne som forberedelse og input til møder og strategisk beslutningstagen. På siden samles link til materialer, som er oppe i tiden, og som er relevante ifht Rådets arbejde. Op til Rådsmøder lægger AMK links til egne og andre interessenters relevante materialer. Derudover er det hensigten, at Rådets medlemmer på møder og mellem møderne melder ind til AMK, hvis der er materialer, man ønsker at dele i Rådet.

Gode ideer kan indmeldes via mail til Hans Svenstrup på has@star.dk

I takt med at nye emner bringes ind lægges de øverst i listen. I tilfælde af, at listen på et tidspunkt får et omfang, der hæmmer overskueligheden, vil AMK forsøge at emneinddele listen.

Materialerne på listen herunder stammer fra diverse bidragsydere og hjemmesider. AMK har lagt materialerne ind på siden, der hvor det ikke har været muligt at lave direkte links til hjemmesider.

Analyser/notater videndeling i RAR Nordjylland: 

Aktivitetsoversigt ifht at forebygge og afhjælpe mangel på arbejdskraft

Oversigt over konkrete initiativer lokalt i Nordjylland som konsekvens af og inspiration til RAR Nordjyllands indsats i forhold til rekrutterings- og mangelproblemer på arbejdskraft. Selve listen opdateres til RAR to gange årligt. Herundover inddrages aktuelt relevante initiativer på Rådets møder. Rådets samarbejdparter er velkomne til at melde initiativer ind til Rådets sekretariat AMK Midt-Nord på telefon 7222 3600. Rådet har valgt at lægge listen på hjemmesiden med henblik på videndeling og inspiration.

Aktivitetsliste - senest opdateret marts 2020 (pdf) (Nyt Vindue)

”Udenlandsk arbejdskraft - fokus på østeuropæiske EU-lande”.

Notatet er udarbejdet til RAR Nordjyllands drøftelse den 28. januar 2020, som havde fokus på både ledige og beskæftigede – udfordringer og potentialer. Efter beslutning i Rådet videndeles Notatet. Rådet anbefaler styrket opkvalificering af såvel ledig som beskæftiget østeuropæisk arbejdskraft i Nordjylland - særligt ifht sprogkundskaber. Notatet belyser blandt andet:

  • Udenlandske statsborgere beskæftiget i Danmark fordelt på statsborgerskab, opholdsgrundlag, branche og varighed af ophold
  • Køns- og alderssammensætning for gruppen af beskæftigede statsborgere fra østeuropæiske EU-lande
  • Forsikrede ledige fordelt på statsborgerskab
  • Forsikrede ledige fra østeuropæiske EU-lande fordelt på statsborgerskab, kommuner, varighed af ophold og a-kassetilhørsforhold
  • Forsikrede ledige dimittender fra østeuropæiske EU-lande fordelt på statsborgerskab og kommuner.

Notat om udenlandsk arbejdskraft i Nordjylland (pdf) (nyt Vindue)

Ny rekrutteringsundersøgelse fra STAR – offentliggjort 14. november.

Den giver et øjebliksbillede af virksomhedernes rekrutteringssituation i sep-tember 2019. Undersøgelsen beskriver omfanget og karakteren af manglen på arbejdskraft i Danmark.

Rekrutteringssurveyen på STAR.dk (Eksternt link) (nyt vindue):

Udpluk af nordjyske resultater fra den nye survey: 

  • STARs kvartalsvise rekrutteringssurvey er blevet opdateret for perioden april- september 2019. Antallet af forgæves rekrutteringer var 5.320 i Nordjylland og det svarer til, at 20,1% af rekrutteringerne var forgæves. En forgæves rekrutte-ring er alle tilfælde, hvor en virksomhed ikke kan rekruttere en person med alle de ønskede kompetencer. 
  • I 13 ud af 19 brancher var der en andel af forgæves rekrutteringer på 20% eller derover. Der er flest forgæves rekrutteringer inden for Bygge og anlæg (32%), Landbrug, skovbrug og fiskeri (29%), Hoteller og restauranter (27%), Rengøring og anden service (27%) og Industri (23%).
  • Den seneste undersøgelse viser et lille fald i forhold til den forrige undersøgelse som dækkede over perioden januar- juni 2019. Her var der var 5.980 forgæves rekrutteringer, og det svarede til en forgæves rekrutteringsrate på 21%.
  • Det undersøges også om virksomhederne har rekrutteret en anden profil som ikke har alle de ønskede kompetencer. I den seneste undersøgelse har virk-somhederne i ca. halvdelen af tilfældene med rekrutteringsproblemer fundet en anden profil i stedet. Efter at virksomhederne har forsøgt at skaffe en alter-nativ profil, var der 2.512 forgæves rekrutteringer, og det svarer til, at stillingerne ikke kunne besættes i 9,5% af tilfældene.

Ny kampagne skal forebygge nedslidning

Ansatte i nedslidningstruede brancher kan få hjælp til at skifte spor. En ny kampagne sætter fokus på sporskifteordningen. Kendskabet til sporskifteordningen skal øges, og det skal arbejdsmarkedets parter bidrage med. Der er afsat 1,5 millioner kroner til indsatsen, og der kan søges frem til 1. april.

I forbindelse med Trepartsaftalen om en styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse blev der afsat 25 mio. kr. årligt i 2018-21 til en sporskifteordning. Den ny kampagne skal skabe opmærksomhed og øge kendskabet til sporskifteordningen blandt virksomheder og medarbejdere i nedslidningstruede i brancher.

Med kampagnen ‘Skift Spor – til et arbejdsliv uden smerter’ sættes der fokus på muligheden for at få støtte til at komme videre i sit arbejdsliv. Med sporskifteordningen kan medarbejderen hjælpes videre til nyt arbejde i den nuværende virksomhed eller hos en helt anden arbejdsgiver. Og det sker, uden det har omkostninger for arbejdsgiveren eller den ansatte.

Sporskifteordningen er målrettet medarbejdere i 20 nedslidningstruede brancher og giver mulighed for, at nedslidningstruede medarbejdere kan hjælpes videre til en ny jobfunktion i samme virksomhed eller til et job i en anden virksomhed.

Kampagnehjemmesiden www.skiftspor.nu (nyt vindue)

TekSam inviterer til informationsmøde om Sporskifteordningen primo maj 2019
Målgruppen for informationsmødet er: Virksomhedsledere og medarbejdere (SU/AMO), regionale arbejdsmarkedsråd, uddannelsesinstitutioner og lokale faglige organisationer, der repræsenterer målgruppen.

Invitation til arrangementet (pdf) (nyt vindue)

Virksomhedernes tilfredshed med jobcentrene stiger

Landets jobcentre er blevet bedre til at servicere virksomhederne og hjælpe dem med at finde nye medarbejdere. Det viser to nye rapporter. De peger også på, at der fortsat skal arbejdes på at sikre det rette match mellem virksomheder og ledige.

Der er fremgang i jobcentrenes service af virksomhederne, og virksomhederne er blevet mere tilfredse med jobcentrenes hjælp til at rekruttere nye medarbejdere. Det er to af konklusionerne fra henholdsvis en survey om jobcentrenes virksomhedsservice og en analyse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) om virksomhedernes syn på samarbejdet med jobcentrene.

Mere om de nye analyser (link til STAR.dk) (Nyt vindue) 

Fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere

I oktober 2018 var der 800 fuldtidspersoner færre på kontanthjælp end måneden forinden, og i alt er der sket et fald i kontanthjælpssystemet på 31.900 fuldtidspersoner fra april 2016 til oktober 2018, når man tager højde for sæsonudsving. Faldet udgør over 20 pct. Med faldet på 800 var der 124.600 fuldtidspersoner i kontanthjælpssystemet i oktober 2018. Udviklingen ses over hele landet.

Udviklingen i antal kontanthjælpsmodtagere frem til oktober 2018 (PDF) (BM.dk nyt vindue)

Unge-udspil fra Regeringen december 2018

Med dette udspil ønsker regeringen at justere og ændre på en række strukturer og regler, der tilsammen skal gøre alle unges vej til uddannelse og job bedre – uanset om man stryger lige gennem gymnasiet, eller om man har brug for lidt ekstra støtte til at komme i gang eller videre.
I udspillet er der to spor:
1. Det ene spor omfatter de mange unge, der selv tager en ungdomsuddannelse
2. Det andet spor omfatter unge i kontanthjælpssystemet, der endnu ikke har taget en erhvervskompetencegivende uddannelse
Udspillet består af en række initiativer, der skal give bedre afsæt til de unge, der efter grundskolen står over for vigtige valg om deres fremtid.

Unges vej fra uddannelseshjælp til uddannelse og beskæftigelse:

Baggrundsanalyse – Ungeudspil (pdf) (nyt Vindue)

Pjecen Mod på Livet (pdf) (nyt Vindue)

Vejene til uddannelse og job (pdf) (nyt Vindue) 

Disse materialer vil blive behandlet i Rådet ifbm, at Rådet på et senere tidspunkt har særligt fokus på problematikkerne på ungeområdet.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udarbejder en halvårlig analyse af de danske virksomheders rekrutteringssituation - 4. kvartal 2018.

Styrelsens rekrutteringssurvey kan anvendes til at få et aktuelt billede af rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked. Rekrutteringssurveyen opgør den forgæves rekrutteringsrate (FFR) for alle de stillingsbetegnelser som overvåges på arbejdsmarkedet. I øjeblikket overvåges ca. 900 stillingsbetegenelser. Den forgæves rekrutteringsrate angives som en andel og er forholdet mellem de rekrutteringsforsøg, som har været succesfulde og de, hvor rekrutteringen har været forgæves.

Styrelsens rekrutteringssurvey er fra fjerde kvartal 2018 baseret på en ny metode og giver et aktuelt øjebliksbillede af rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked. Resultaterne kan bruges som indikatorer for omfanget og karakteren af virksomhedernes rekrutteringsudfordringer i Danmark. Resultaterne af surveyen offentliggøres løbende.

Rekrutteringssurvej 4. kvartal 2018 (star.dk) (nyt vindue)

 

 

Sidst opdateret: 28-05-2020