RAR Vestjyllands sagsbehandlingsudvalg

På RAR mødet den 26. januar 2015 blev det besluttet at nedsætte et Sagsbehandlingsudvalg med en repræsentant fra arbejdsgiverne, en fra Kommunerne, en fra lønmodtagerne og en fra DH.

Sagsbehandlingsudvalget består af:

  • Tove Kjeldsen fra DA,
  • Bent Brodersen fra Kommunerne,
  • Tommy Christensen, LO og
  • Ole Johnsen fra DH

Sagsbehandlingsudvalget har holdt sit første møde den 11. maj 2015, hvor arbejdsgange og procedurer omkring sagsbehandlingen blev fastlægt i samarbejde med Arbejdsmarkedskontoret. 

På mødet blev Ole Johnsen valgt som formand for udvalget.

RAR Vestjylland har i en vis udstrækning delegeret kompetence til Sagsbehandlingsudvalget til at træffe afgørelse i sager vedrørende:

  • Høringer om arbejds- og opholdstilladelse til 3. lands statsborgere
  • Godkendelse af arbejdssteder til samfundstjeneste
  • Sager vedrørende merbeskæftigelse ved ansættelse i løntilskud i virksomheder, der ikke er omfattet af en kollektiv overenskomst
  • Ansøgninger om dispensation fra rimelighedskravet i forbindelse med ansættelse i virksomhedspraktik i form af nytteindsats
  • Ansøgninger om dispensation fra rimelighedskravet i forbindelse med førtidspensionisters ansættelse med løntilskud
  • Underretning om anvendelsen af løntilskud, virksomhedspraktik og nytteindsats (kvartalsvise ’KLV-lister’)

Sagsbehandlingsudvalget udarbejder en model for administrativ praksis, der sikrer, at egentlige politiske diskussioner og principielle sager forelægges for RAR, men at sagerne ellers varetages af Sagsbehandlingsudvalget og sekretariatet, uden at RAR involveres direkte.

RAR Vestjylland orienteres på Rådsmøderne om Udvalgets arbejde og beslutninger. 

Se kommissorium for Sagsbehandlingsudvalget! 

Mødematerialer:

Udvalgets mødematerialer er ikke offentligt tilgængelige - der kræves oplysning af brugernavn og adgangskode. Klik her for at komme til login siden!

Sidst opdateret 17. aug 2017

Kontakt

Sekretariat for RAR Arbejdsmarkedskontor Midt- og Nordjylland Nybrogade 16, 1. sal 9000 Aalborg Tlf. 72 22 36 00 e-mail: amkmidt-nord@star.dk

Kontaktpersoner ifht sagsbehandlingen:

Anne Korup Nielsen
7222 3669
akn@star.dk

Thomas Nielsen
7222 3609
tni@star.dk

Herudover evt også:

Hans Svenstrup
7222 3639
has@star.dk

Thomas Krogh
7222 3659
thk@star.dk