RAR Østjyllands forvaltningsudvalg

På RAR mødet den 26. marts 2015 blev der nedsat et Forvaltningsudvalg med en repræsentant fra arbejdsgiverne, en fra Kommunerne, en fra lønmodtagerne.

Forvaltnnigsudvalget består af:

  • DA: Agneta Nielsen
  • LO: Lydia Callesen
  • Kommunerne: Søren Erik Petersen

Forvaltningsudvalget har holdt sit første møde den 18. maj 2015, hvor arbejdsgange og procedurer omkring sagsbehandlingen blev fastlægt i samarbejde med Arbejdsmarkedskontoret. 

RAR Østjylland har i en vis udstrækning delegeret kompetence til Forvaltningsudvalget til at træffe afgørelse i sager vedrørende:

  • Høringer om arbejds- og opholdstilladelse til 3. lands statsborgere
  • Godkendelse af arbejdsfordelinger over 13 ugers varighed inden for 12 måneder 
  • Godkendelse af arbejdssteder til samfundstjeneste 
  • Håndtering af sager vedrørende varsling af afskedigelser af større omfang, samt godkendelse af indsatsplan i forbindelse med varsling af afskedigelser af større omfang (varslingspuljeansøgninger). 
  • KVL lister (underretning om anvendelse af løntilskud, virksomhedspraktik)

Forvaltningsudvalget udarbejder en model for administrativ praksis, der sikrer, at egentlige politiske diskussioner og principielle sager forelægges for RAR, men at sagerne ellers varetages af Sagsbehandlingsudvalget og sekretariatet, uden at RAR involveres direkte.

RAR Østjylland orienteres på Rådsmøderne om Udvalgets arbejde og beslutninger. 

Se kommissorium for Forvaltningsudvalget! 

Mødematerialer:

Udvalgets mødematerialer er ikke offentligt tilgængelige - der kræves oplysning af brugernavn og adgangskode. Klik her for at komme til login siden!

Sidst opdateret 7. dec 2017

Kontakt

Sekretariat for RAR Arbejdsmarkedskontor Midt- og Nordjylland Nybrogade 16, 1. sal 9000 Aalborg Tlf. 72 22 36 00 e-mail: amkmidt-nord@star.dk

Kontaktpersoner ifht sagsbehandlingen:

Anne Korup Nielsen
7222 3669
akn@star.dk

Thomas Nielsen
7222 3609
tni@star.dk

Herudover evt også:

Hans Svenstrup
7222 3639
has@star.dk

Thomas Krogh
7222 3659
thk@star.dk