RAR Nordjyllands strategi

og indsatsområder

RAR Nordjylland vil gøre en forskel 
Et nordjysk arbejdsmarked i balance og kampform er målet. Rådet vil arbejde hen imod et dynamisk og fleksibelt arbejdsmarked, hvor vi gør hinanden gode. Samarbejde er metoden og tillid er en forudsætningen for at komme i mål med de ambitiøse i mål.

RAR Nordjyllands strategi og indsats tager afsæt i udfordringerne og potentialer på det nordjyske arbejdsmarked. Overvejelserne går på at nå frem til en balance, der sigter på håndtering af udfordringerne på kort, mellemlang og lang sigt. RAR Nordjylland har valgt fem områder, som har særlig fokus:

1) Samarbejde, 2) Videndeling, 3) Borgere på kanten, 4) Opkvalificering 5) Vækst. RAR Nordjylland ser det således som både mål og middel i opgavevaretagelsen at:

  • Samarbejde med aktører indenfor beskæftigelse, erhverv og uddannelse, social og sundhed
  • Sikre videndeling til relevante parter
  • Gøre en ekstra indsats for borgere på kanten af arbejdsmarkedet
  • Arbejde for opkvalificering på alle niveauer i Nordjylland
  • Have et konstant fokus på vækst og innovation til gavn for Nordjylland

Med ovenstående mål og fokusområder vil RAR Nordjylland sætte rammen om de kommende års arbejde. - Se de fem fokusområder med underpunkter og oversigt over samarbejdsrelationer.   

Rådsformanden Birgit Frederiksen udtaler:

Rådet har ambitiøse mål. Blandt andet vil vi bidrage til at bygge bro mellem udbud og efterspørgselssiden på det nordjyske arbejdsmarked. Rådet indtager gerne en central rolle i arbejdet med at sikre et optimalt match mellem virksomhedernes behov og arbejdsstyrkens kompetencer. Vi er klar over, at vi ikke kan gøre det alene, og derfor bliver omdrejningspunktet i vores arbejde stærke partnerskaber, som vi nu skal til at opbygge.

Vi skal kende virksomhedernes behov for at skabe de bedste rammer for at understøtte de optimale aktiverings- og uddannelsesmuligheder ifht arbejdsstyrken og forhåbentlig aktivere de skjulte reserver i arbejdsstyrken. Beskæftigelsen skal gerne have et løft i Nordjylland og arbejdstyrken skal øges, og det kan kun ske, hvis vi samarbejder på tværs, lærer af hinanden og har tillid til hinanden.

Rådet vil arbejde for, at samarbejdet mellem de mange uddannelsesinstitutioner – særligt på erhvervsuddannelsesområdet – koordineres endnu bedre end i dag, ligesom samarbejdet mellem uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet skal styrkes. Lige så vigtigt som det er for vejledere i alle systemer - både ifht unge og voksne - at orientere sig mod de fremtidige behov på arbejdsmarkedet, lige så vigtigt er det, at vejledere er opmærksomme på, at erhvervede kompetencer også kan bruges på tværs af arbejdsmarkedet.

Et andet vigtigt felt for Rådet bliver at støtte op om innovationsprojekter, der på den ene side kan skabe indsigt i fremtidens kompetencebehov for alle stillingskategorier og samtidig skabe rum for den højtuddannede arbejdskraft, som produceres på de nordjyske uddannelsesinstitutioner, men som ikke kan finde arbejde i regionen. Rådet skal understøtte innovationsprojekter, der kan skabe arbejdspladser – også for de højtuddannede. Rådet har bl.a. fokus på den digitale fremtid, og de store forandringer, den medfører for arbejdsmarkedet.

Et væsentligt element for Rådet er også, at fortælle de gode historier, som kan være med til at inspirere andre i det beskæftigelsespolitiske arbejde. Der er hver dag medarbejdere i a-kasser, jobcentre, virksomheder og andre steder, som er med til at gøre en forskel på det beskæftigelsespolitiske område. Deres gode eksempler, som virker, fortjener at blive udbredt til andre, som kan bygge videre på de erfaringer, som andre har gjort sig.


Udgangspunkt og retning for strategiprocessen
Strategien for RAR Nordjylland er grundlagt på et strategiseminar i juni 2015 og lige siden har RAR Nordjylland arbejdet med at sætte handling bag ordene - både på og mellem rådsmøderne.

Udfordringer og muligheder på henholdsvis kort, mellemlang og lang sigt for både udbuds- og efterspørgselssiden er konstant i fokus.

RAR Nordjylland arbejder løbende videre med de temaer, indsatser og initiativer, der er udpeget.

Sammen med strategien er handlingsplaner og kommunikationsovervejelserne rammesættende for arbejdet i RAR Nordjylland.

Sidst opdateret 6. jul 2017