RAR Nordjyllands Sagsbehandlingsudvalg

RAR Nordjylland har nedsat et Sagsbehandlingsudvalg med følgende medlemmer:

 • Fra DA: Frede A. Hansen.
 • Fra Kommunerne: Finn Cilleborg og Bente Bang.
 • Fra LO: Kim Jacobsen og Søren Eriksen 

Sagsbehandlingsudvalget har holdt sit første møde den 28. april 2015, hvor arbejdsgange og procedurer omkring sagsbehandlingen blev fastlægt i samarbejde med Arbejdsmarkedskontoret. 

På mødet blev Kim Jacobsen valgt som formand for udvalget.

Herefter har Udvalget holdt møde 13. august 2015, 8. oktober 2015, 16. december 2015, 3. marts 2016, 10. maj 2016 og 17. august 2016.

RAR Nordjylland har i en vis udstrækning delegeret kompetence til Sagsbehandlingsudvalget til at træffe afgørelse i sager vedrørende:

 • Høringer om arbejds- og opholdstilladelse til 3. lands statsborgere
 • Godkendelse af arbejdsfordelinger over 13 ugers varighed inden for 12 måneder
 • Godkendelse af arbejdssteder til samfundstjeneste
 • Orientering om varslinger af større afskedigelser. Udvalget følger udviklingen i antallet af varslinger.
 • Godkendelse af indsatsplan i forbindelse med varsling af afskedigelser af større omfang (varslingspuljeansøgning)
 • Sager vedrørende merbeskæftigelse ved ansættelse i løntilskud i virksomheder, der ikke er omfattet af en kollektiv overenskomst
 • Ansøgninger om dispensation fra rimelighedskravet i forbindelse med ansættelse i virksomhedspraktik i form af nytteindsats
 • Ansøgninger om dispensation fra rimelighedskravet i forbindelse med førtidspensionisters ansættelse med løntilskud (forsøgsordning, der udløber 31. december 2015)
 • Underretning om anvendelsen af løntilskud, virksomhedspraktik og nytteindsats (kvartalsvise ’KVL-lister’)  

Sagsbehandlingsudvalget udarbejder en model for administrativ praksis, der sikrer, at egentlige politiske diskussioner og principielle sager forelægges for RAR, men at sagerne ellers varetages af Sagsbehandlingsudvalget og sekretariatet, uden at RAR involveres direkte.

RAR Nordjylland orienteres på Rådsmøderne om Udvalgets arbejde og beslutninger. 

Se kommissorium for Sagsbehandlingsudvalget! (justeret 23. marts 2017)

Mødematerialer:

Udvalgets mødematerialer er ikke offentligt tilgængelige - der kræves oplysning af brugernavn og adgangskode. Klik her for at komme til login siden!

Sidst opdateret 6. jul 2017

Kontakt

Sekretariat for RAR Arbejdsmarkedskontor Midt- og Nordjylland Nybrogade 16, 1. sal 9000 Aalborg Tlf. 72 22 36 00 e-mail: amkmidt-nord@star.dk

Kontaktpersoner ifht sagsbehandlingen:

Anne Korup Nielsen
7222 3669
akn@star.dk

Thomas Nielsen
7222 3609
tni@star.dk

Herudover evt også:

Hans Svenstrup
7222 3639
has@star.dk

Thomas Krogh
7222 3659
thk@star.dk