RAR Fyns Strategi- og handleplan 2017

Den 22. november 2016 afholdte RAR Fyn sit årlige strategiseminar. Resultatet blev udviklingen af en strategi- og handleplan til forebyggelse af mangel på arbejdskraft og understøtning af vækst på Fyn

Seminarets hovedfokus var at diskutere, hvordan man bedst muligt imødekommer de udfordringer, som det fynske arbejdsmarked står overfor i 2017. Befolkningsudviklingen rammer Fyn hårdere end på landsplan og medfører betydelige forandringer i arbejdsstyrkens sammensætning. Der bliver færre i den erhvervsaktive alder og flere ældre, pensionsalderen hæves, og flygtninge vil udgøre en voksende del af den samlede arbejdsstyrke. Med et arbejdsudbud, der tilsvarende er i forandring, kan mangel på arbejdskraft med de rette kvalifikationer derfor vise sig at blive et alvorligt problem i 2017, som i sidste ende kan blive en barriere for vækst på Fyn.

Netop understøttelse af vækst og forebyggelse af mangel på arbejdskraft er af højeste prioritet for RAR Fyn. Det er Rådets opfattelse, at en fokuseret indsats inden for et mindre antal prioriterede områder, kan gøre den største forskel. På seminaret blev det derfor besluttet at slå ned på tre specifikke indsatsområder i beskæftigelsespolitikken:

Mangel på kvalificeret arbejdskraft
RAR Fyn vil blandt andet skabe overblik over mangelområder på arbejdsmarkedet ved at synliggøre udbud og efterspørgsel ift. arbejdskraft. Unge skal vejledes til uddannelser, der modsvarer jobåbningerne, og et særligt fokus vil i den forbindelse være at fremme erhvervsuddannelserne. Desuden vil RAR Fyn støtte målrettet opkvalificering igennem den regionale uddannelsespulje, samt understøtte udvekslingen af metoder og god praksis mellem virksomheder, kommuner, a-kasser og øvrige aktører på området.

Indsatsen for udsatte borgere
Alle, der kan, skal have chancen for at kunne forsørge sig selv via et job – også selv om vejen dertil er en længere trinvis progression, både personligt og fagligt. Det er ikke sikkert, at resultatet er en fuldtidsstilling, men en borger i fleksjob bidrager også til arbejdsstyrken. Derfor vil RAR Fyn sætte fokus på den virksomhedsrettede indsats baseret på rummelighed, socialt ansvar og progression i timer og indhold afpasset den enkelte borger.

Integration
En vellykket integration af flygtninge og indvandrere er både af økonomiske og menneskelige årsager af stor betydning. For RAR Fyn er det afgørende at sammentænke indsatsen, således at flygtninge og indvandrere både kommer i job, bliver integreret i samfundet og bidrager til en velkvalificeret fynsk arbejdsstyrke. Et hovedfokus er de målrettede uddannelsestilbud, herunder den nye Integrationsgrunduddannelse (IGU).

På baggrund af seminaret er der blevet udviklet en strategi- og handlingsplan (se link i højre spalte), hvor handlingsplanen for de tre indsatsområder er udfoldet i flere detaljer. Det er Rådets håb, at denne vil danne udgangspunkt for en effektiv og koordineret indsats på tværs af beskæftigelsesområdets aktører:

”Kun gennem et koordineret samarbejde mellem alle aktører kan vi nå det fælles mål, hvor virksomhederne får den arbejdskraft, de har behov for, som en forudsætning for vækst på Fyn, der også kommer de fynske ledige til gode.”

- Erling Møller Nielsen, Formand for RAR Fyn.

Sidst opdateret 13. feb 2017